قوانین طلاق به درخواست زن در ایران

طلاق به درخواست زن

طلاق به درخواست زن : هرچند که مطابق قانون مدنی ایران حق طلاق با مرد است و شوهر می تواند هر زمان که بخواهد زن خود را طلاق دهد با این وجود این اصل دارای استثنائاتی نیز می باشد

بنابراین درصورتی که زن خواهان طلاق باشد و قاضی دادگاه خانواده استحقاق او را احراز کند حکم به الزام مرد به طلاق صادر می کند و وی را مجبور به طلاق همسرش می نماید. برای آگاهی از چگونگی و شرایط طرح دعوی طلاق به درخواست زن و وجود شرایطی که زن نیز می تواند توسط وکیل طلاق خود از دادگاه تقاضای طلاق بکند، تا انتهای این نوشتار با ما همراه باشید.

 

شرایط طلاق به درخواست زن

تبصره اضافه شده به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در تاریخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۹ این حق را برای زن قائل شده است و بیان می دارد: «زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»

بنابراین مطابق این ماده زن در سه حالت می تواند تقاضای طلاق کند:

داشتن وکالت طلاق

حالت اول زمانی است که زن مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی از طرف مرد وکالت در طلاق داشته باشد. این وکالت می تواند در سند ازدواج قید شده و حین اجرای صیغه عقد داده شده باشد و یا در سند رسمی جداگانه با شرایط توافق شده بین طرفین در دفتر اسناد رسمی به زن داده شود.

 

بیشتر بدانیم : نحوه اعتراض به حکم طلاق به درخواست مرد چگونه است

داشتن وکالت طلاق از طرف مرد

پرداخت نکردن نفقه

حالت دوم زمانی است که شوهر از دادن نفقه خودداری یا اظهار عجز می کند و علیرغم صدور حکم محکومیت او به پرداخت نفقه، امکان اجرای حکم وجود ندارد بعنوان مثال مالی جهت پرداخت نفقه از مرد بدست نمی آید. در این حالت مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی زن می تواند به دادگاه مراجعه کند و قاضی حکم به الزام شوهر به طلاق زن را صادر می نماید.

اثبات عسر و حرج

براساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی زنی که می خواهد از همسرش طلاق بگیرد باید بتواند عسر و حرج خود را در دادگاه خانواده اثبات نماید.

منظور از عسر و حرج حالت و وضعیتی است که زن را به چنان سختی و مشقتی می اندازد که دیگر ادامه زندگی زناشویی و مشترک با شوهر برایش غیر قابل تحمل می شود و به اصطلاح قانونگذار دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد و این عسر و حرج برای قاضی دادگاه ثابت شود. در این حالت هم دادگاه می تواند مرد را مجبور به طلاق همسرش کند.

 قانونگذار در تبصره اضافه شده به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۷/۱۳  مصادیق عسر و حرج را که در صورت وجود هر کدام امکان صدور حکم الزام مرد به طلاق همسرش وجود دارد، بیان کرده است که عبارتند از:

ترک خانه

مرد حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه زندگی خانوادگی را ترک کند؛

اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا الکل

اعتیاد شوهر به یکی از انواع مواد مخدر و یا مصرف مداوم مشروبات الکلی توسط مرد که به اساس زندگی زناشویی خلل وارد کند و مرد حاضر به ترک کردن نباشد یا امکان الزام او به ترک آن ها در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است وجود نداشته باشد.

درصورتی که زوج در دادگاه تعهد به ترک مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی داده باشد وبه تعهد خود عمل نکند و یا پس از ترک، مجددا به مصرف مواد مذکور روی بیاورد، بنا به درخواست زن، طلاق انجام خواهد شد؛

محکومیت کیفری زندان

محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر؛

سوء رفتار مستمر 

ضرب و شتم زن توسط مرد و یا هر نوع سوء رفتار مستمر شوهر که مطابق عرف و باتوجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد بعنوان مثال شوهر، زنی را که دچار فلج از ناحیه هر دو پا است و نمی تواند کارهای شخصی خود را انجام دهد برای مدت طولانی در منزل تنها بگذارد؛

ابتلای شوهر به بیماری های صعب العلاج روانی

شوهر مبتلا به بیماری های صعب العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید باشد و این امر به تایید پزشک معالج او برسد و در پزشکی قانونی نیز قابل اثبات باشد.

البته موارد گفته شده همانطور که قبلا بیان شد از مصادیق عسر و حرج هستند و اگر مورد دیگری وجود داشته باشد که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده از موارد عسر و حرج محسوب شود دادگاه می تواند به استناد آن ها حکم به الزام و اجبار شوهر به طلاق دادن همسرش را صادر کند.

به همین دلیل است که قانونگذار در انتهای ماده اضافه کرده است که: «موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.» لازم به ذکر است که براساس ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده حکم طلاق بعد از اظهارنظر داورهای دو طرف صادر می شود و ارجاع موضوع به داوری از الزامات قانونی دعوای طلاق به درخواست زن می باشد.

شایان ذکر است که در صورت توافق دو طرف پس از طرح دعوای طلاق به درخواست زن، امکان تبدیل خواسته به طلاق توافقی وجود دارد اما در این صورت دادگاه موظف به ارجاع موضوع به واحد مشاوره است و پس از دریافت نظر واحد مشاوره حکم به طلاق توافقی صادر می کند.

مراحل اعتراض به حکم طلاق

 حکم طلاق علاوه بر اینکه از طرف مرد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر است طبق بند ۲ ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هم هست.

بنابراین حکم طلاق دارای حق اعتراض دو مرحله ای برای شوهر است و اگر رای بصورت غیابی صادر شده باشد یعنی مرد از جریان رسیدگی به درخواست طلاق زن در دادگاه مطلع نشده باشد و ابلاغیه دادگاه به دست وی نرسیده و در هیچ کدام از جلسه های رسیدگی حاضر نشده و لایحه دفاعیه هم نداده باشد، یک مرحله واخواهی هم به مراحل اعتراض اضافه می شود.

بعد از طی شدن این مراحل و تایید حکم طلاق در دیوان عالی کشور، حکم نهایی طلاق قابلیت اجرا پیدا می کند یعنی زن می تواند تقاضای صدور گواهی قطعیت را از دادگاه بکند.

 

بیشتر بدانیم : اهمیت مشاوره حقوقی قبل از طلاق

شرایط طلاق به درخواست زن برای دادگاه

مدت اعتبار حکم طلاق

بموجب ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ تمام شدن مهلت فرجام خواهی و یا ابلاغ رای فرجام است و در صورتی که حکم طلاق در طول این مدت جهت اجرا به دفتر طلاق ارائه نشود اعتبار خود را از دست می دهد.

حکم طلاق چگونه اجرا می شود؟

حکم طلاق نیازی به صدور اجرائیه ندارد و زن می تواند گواهی قطعیت حکم به همراه حکم و مدارک شناسایی و سند ازدواج را به دفتر طلاق ارائه و سپس سردفتر طلاق، تاریخی را برای طلاق تعیین و برای شوهر یک نوبت اخطار می فرستد که در تاریخ تعیین شده جهت اجرای صیغه طلاق حضور داشته باشد.

در صورتی که شوهر حضور پیدا نکند و عذر موجهی برای عدم حضورش اعلام ننماید سردفتر طلاق مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام و از دادگاه درخواست می کند که شخصی را بعنوان نماینده شوهر جهت اجرای صیغه طلاق معرفی کند.

معمولا قاضی به خود سردفتر یا دادورز اجرای احکام دادگاه این نمایندگی را می دهد و حکم طلاق اجرا و صیغه طلاق جاری و مراتب در دفتر مخصوص و سند طلاق ثبت و به امضای زن و نماینده شوهر می رسد و در شناسنامه زن نیز ثبت می شود و شوهر می تواند هر زمان که بخواهد به دفتر طلاق مراجعه و طلاق را در شناسنامه خود ثبت نماید و رونوشت سند طلاق را دریافت کند.

در مواردی که شوهر عذر موجهی را برای عدم حضور خود اعلام می کند سردفتر مجددا تاریخ دیگری را تعیین و به دو طرف اعلام می کند و در صورتی که شوهر باز هم حضور پیدا نکرد مراحلی که در بالا ذکر شد انجام می شود.

وکیل دعوای طلاق به درخواست زن

وکیل متخصص در دعوای طلاق به درخواست زن، وکیلی است که در حوزه وکالت خانواده متبحر باشد. طلاق به درخواست زن مانند سایر دعاوی خانواده ویژگی ها و پیچیدگی های خاص خود را دارد و علاوه بر اینکه وکیل باید در حوزه طلاق مسلط باشد، باید بتواند این ویژگی ها را نیز مدیریت کند.

هزینه وکیل دعوای طلاق به درخواست زن

حق الوکاله وکیل دعوای طلاق به درخواست زن در بخش تعرفه های خدمات حقوقی سایت اترس، قابل مشاهده می باشد. همچنین ممکن هست که افرادی نیاز به وکیل خانم برای همراهی در یک یا دو جلسه برای طرح مواضع حقوقی با شوهر خود را داشته باشند که وکیل همراه یا در محل هر ساعت یک میلیون و پانصد هزار تومان میباشد

 

مشاوره حقوقی دعوای طلاق به درخواست زن

توضیحاتی که در این مقاله اشاره شد کلیات دعوای طلاق به درخواست زن بود. طبیعتا برای بررسی دقیق تر موضوع و پرونده شما، مساله می بایست بصورت خاص توسط وکلای متخصص خانواده تجزیه و تحلیل و در نهایت راه حل ارائه شود. همچنین چنانچه که نیاز به مشاوره حقوقی با وکلا خانم داشتید ، میتوانید با ما هماهنگ بفرمایید

هزینه مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زن در موسسه حقوقی اترس به شرح زیر میباشد:

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل ۱۵ دقیقه ۱۲۰ هزار تومان

مشاوره حقوقی تلفنی  با وکیل ۳۰ دقیقه ۲۱۵ هزار تومان

مشاوره حقوقی تلفنی  با وکیل ۶۰ دقیقه ۴۰۰ هزار تومان

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل ۶۰ دقیقه ۹۰۰ هزار تومان

 

همین حالا می توانید با دریافت مشاوره حقوقی تخصصی خانواده  از وکلای دپارتمان تخصصی خانواده موسسه حقوقی اترس،  هزینه های بعدی خود را کاهش دهید.

سخن پایانی:

اثبات موارد گفته شده به راحتی نیست و صدور حکم طلاق به درخواست زن به سختی مورد پذیرش قاضی دادگاه قرار می گیرد و گاه در نهایت در دیوان عالی کشور حکم طلاق صادر می شود. طلاق به درخواست زن علاوه بر اینکه پرونده ای پیچیده و سخت است و نیازمند صرف وقت و انرژی بسیاری است،  باعث ورود آسیب های روانی زیادی به زن می شود اما حضور یک وکیل در کنار او تا حد زیادی از آسیب های روحی و روانی و مشکلات ناشی از پرونده می کاهد.

به قلم دپارتمان تخصصی خانواده موسسه حقوقی اترس

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند