نمونه قرارداد ترخیص کالا

با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن تنظیم می­گردد ...

نمونه قرارداد پیمانکاری صادرات کالا

1- مشخصات طرفین قرارداد1. 1 مشخصات کارفرما :آقا/ خانم/ شرکت …………………………... به مدیریت/ نمایندگی ………………….…………... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ……………... به نشانی .………..............………….…….…………………... شماره تلفن ثابت .……………………….... و شماره همراه …………………………... می با ...

نمونه قرارداد تخلیه، بارگیری، بارشماری

با توکل به خداوند متعال این قرارداد این قرارداد در تاریخ ………………….…………………... فی مابین ………………….…………………... به نمایندگی ………………….…………………... به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی ………………….…………………... شماره …………………………... مورخ ………………….…………………... به عنوان متعهد له  از یک ...

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی

ماده 1- طرفین قرارداداین قرارداد بین شرکت ………………….…………………... به شماره ثبت ………………… به نشانی ……………………………..………………………………….  تلفن : ………………..………… که من بعد طرف اول نامیده می شود.و شرکت ........................................... به شماره ثبت ................... ...

نمونه قرارداد توزیع اتاق بازرگانی بین المللی (واردکننده انحصاری – توزیع کننده انحصاری)

این قرارداد فی مابین شرکت ....................................... به شماره ثبت ................... و شناسه ملی ............................. طبق روزنامه رسمی ...................... به نمایندگی آقای/خانم ...................................... به نشانی نشان ...