صفحه اصلی » قراردادهای بازرگانی و تجاری

قراردادهای بازرگانی و تجاری

نمونه قرارداد ترخیص کالا

با عنایت به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد پیمانکاری صادرات کالا

۱- مشخصات طرفین قرارداد ۱. ۱ مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت …………………………… به مدیریت/ نمایندگی ………………….…………… به شماره ملّی/ شماره ثبتی ……………… به نشانی .…………………..………….…….…………………… شماره تلفن ثابت .…………………………. و شماره همراه …………………………… می باشد. ۱. ۲ مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت .…………………………… به مدیریت/ نمایندگی ………………….…………… به

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد تخلیه، بارگیری، بارشماری

با توکل به خداوند متعال این قرارداد این قرارداد در تاریخ ………………….…………………… فی مابین ………………….…………………… به نمایندگی ………………….…………………… به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی ………………….…………………… شماره …………………………… مورخ ………………….…………………… به عنوان متعهد له  از یک طرف و شرکت ………………….…………………… به شماره ثبت ……………………… به نمایندگی ………………….…………………… به شماره شناسنامه ………………………… صادره

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی

ماده ۱- طرفین قرارداد این قرارداد بین شرکت ………………….…………………… به شماره ثبت ………………… به نشانی ……………………………..………………………………….  تلفن : ………………..………… که من بعد طرف اول نامیده می شود. و شرکت ……………………………………. به شماره ثبت …………………………. به مدیریت عاملی آقای ……………………………. فرزند ……………………… به شماره ملی ……………………………….. به موجب آگهی روزنامه رسمی

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد حق العمل کاری ( بازاریابی , پخش و فروش )

ماده ۱- طرفین قرارداد  الف) شرکت ……………………………………….. به مدیریت  ………………………………….. به شماره ثبت …………….. به آدرس ……………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………. به عنوان آمر . ب) آقای ……………………………………… فرزند …………………….. شماره شناسنامه …………………. صادره از …………………… متولد ……………….. ساکن ………………………………………………… تلفن …………………………. به عنوان عامل فروش . ماده ۲- موضوع قرارداد بازاریابی

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد توزیع اتاق بازرگانی بین المللی (واردکننده انحصاری – توزیع کننده انحصاری)

این قرارداد فی مابین شرکت ………………………………… به شماره ثبت ………………. و شناسه ملی ……………………….. طبق روزنامه رسمی …………………. به نمایندگی آقای/خانم ……………………………….. به نشانی نشانی ……………………………………………………………………………. (که منبعد به نام (فروشنده) نامیده می شود از یکسو و شرکت ……………………………………….  به شماره ثبت ……………… به شناسه ملی ……………………. طبق روزنامه رسمی

ادامه مطلب »
سبد خرید