نمونه قرارداد پیمان جزء

این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت ........................................ به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود وخانم/ آقای / شرکت .................................... به شماره ملی / ثبت ...