صفحه اصلی » قراردادها » قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری انجام خدمات (فرم خام پیمانکاری عمومی)

در مورخه ……………………….. قرارداد حاضر بین ……………………….. که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود به نمایندگی آقای …………………………از یک طرف و آقای ………………………… فرزند ……………………. متولد ……………………. دارای شماره شناسنامه …………………… صادره از …………………… با تحصیلات …………………………. در رشته  ……………………………… که در این قرارداد مجری نامیده می شود

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد پیمان جزء (قرارداد عمومی پیمان)

این قرارداد در تاریخ…………………….. فی مابین ……………………………………………… به نمایندگی ………………………………… به موجب معرفی نامه / حکم / شماره ………………………………………. به عنوان کارفرما از یک طرف و آقای / شرکت………………… به شماره شناسنامه / ثبت شرکت ………………………… به مدیریت ………………….. که طی آگهی / نامه شماره ………………….. رسماً معرفی گردیده ،

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد پیمانکاری لوله کشی آب و فاضلاب

این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت ……………………………… به شماره ملی / ثبت ……………….. که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت ……………………………….. به شماره ملی / ثبت ………………..از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد پیمانکاری تامین غذا برای کارکنان

این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت ……………………………………. به شماره ملی / ثبت ……………….. که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت ……………………………………. به شماره ملی / ثبت ………………..از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد پیمان جزء

این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت …………………………………. به شماره ملی / ثبت ……………….. که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت ……………………………… به شماره ملی / ثبت …………………از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد پیمانکاری بازسازی ساختمان

۱. مشخصات طرفین قرارداد ۱. ۱ مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ………………………………….. به مدیریت/ نمایندگی ………………………. به شماره ملّی/ شماره ثبتی ………………. به نشانی ……………………………………………………………….. شماره تلفن ثابت ………………………………. و شماره همراه …………………………….. می باشد. ۱. ۲ مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ………………………………. به مدیریت/ نمایندگی ………………………. به

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد پیمانکاری استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه (سنگ آهک) از معدن

۱. مشخصات طرفین قرارداد ۱. ۱ مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت …………………………………… به مدیریت/ نمایندگی …………………………. به شماره ملّی/ شماره ثبتی ………………. به نشانی ……………………………………………………………. شماره تلفن ثابت ………………………….. و شماره همراه ……………………………. می باشد. ۱. ۲ مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ……………………………… به مدیریت/ نمایندگی ………………………. به

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان

۱. مشخصات طرفین قرارداد ۱. ۱ مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ………………………….. به مدیریت/ نمایندگی ………………………….. به شماره ملّی/ شماره ثبتی …………….. به نشانی …………………………………………………………………. شماره تلفن ثابت ………………………. و شماره همراه ……………………. می باشد. ۱. ۲ مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت …………………………. به مدیریت/ نمایندگی ………………………….. به

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد پیمانکاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی

۱. مشخصات طرفین قرارداد ۱. ۱ مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ……………………………………… به مدیریت/ نمایندگی ……………………………. به شماره ملّی/ شماره ثبتی …………………………. به نشانی …………………………………………………………………………….. شماره تلفن ثابت ………………………… و شماره همراه ………………………….. می باشد. ۱. ۲ مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت …………………………………. به مدیریت/ نمایندگی ………………………………… به

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد پیمانکاری کشاورزی – مدیریت مزارع

۱. مشخصات طرفین قرارداد ۱. ۱ مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ……………………………….. به مدیریت/ نمایندگی ……………………………….. به شماره ملّی/ شماره ثبتی …………………… به نشانی ………………………………………………………………………………… شماره تلفن ثابت ………………………… و شماره همراه ……………………………. می باشد. ۱. ۲ مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ………………………………. به مدیریت/ نمایندگی …………………………….. به

ادامه مطلب »
سبد خرید