نمونه قرارداد کار- استخدام برنامه نویس

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

۱- مشخصات طرفین 

۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ………………………………….. فرزند …………………….. شماره شناسنامه(ش.ش) ……………….. شماره ثبت ……………… به نشانی ……………………………………………………………. کد پستی ……………………………….. .

۲-۱ کارگر/کارمند

آقا / خانم…………………………………. فرزند ………………………….. متولد ……………………… شماره شناسنامه(ش.ش) ………………… شماره ملّی ……………… میزان تحصیلات ………………… نوع و میزان مهارت ………………………………. به نشانی ………………………………………………………………………………… کد پستی ……………………………. .

۲- نوع قرارداد 

  • قرارداد غیرموقت یا دائمی
  • قرارداد موقت یا مدت معین
  • قرارداد معین
  • قرارداد آزمایشی
  • قرارداد آموزشی

۳- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد 

۱-۳ موضوع قرارداد طراحی، تولید و توسعه نرم افزار ………………………. و نیز طراحی وب سایت و نرم افزارهای مرتبطه بر روی تلفن همراه در قالب (اَپ).

۲-۳ برنامه نویس (مجری پروژه) متعهد می گردد که پس از اینکه طراحی و برنامه نویسی نرم افزار انجام شد و مورد تصویب کارفرما قرار گرفت، منحصر به کارفرما می باشد.

۳-۳ در صورت اعلام وجود مشکل و خرابی از سوی کارفرما، مجری موظف است ظرف مدت ………….. به اقامتگاه اداری مندرج در قرارداد مراجعه و عیب یابی نماید.

۴-۳ حمل قطعات و ابزارهای مورد نیاز به منظور تعمیر و بازتوانی نرم افزار مربوطه به آدرس قید شده در قرارداد بعهده مجری می باشد و در غیر اینصورت ( خارج از آدرس مندرج در قرارداد) بعهده کارفرما می باشد.

۵-۳ در صورت عجز مجری در انجام تعهدات نسبت به برنامه نویسی در طول مدت قرارداد، حق فسخ برای کارفرما محفوظ است.

۶-۳ مجری حق واگذاری موضوع قرارداد به صورت کلی یا جزئی به غیر را ندارد.

۷-۳ مجری حق بهره گیری از توان علمی افراد خارج از قرارداد را ندارد مگر با رضایت مکتوب کارفرما.

۸-۳ مجری متعهد می گردد که پس از اتمام طراحی هر برنامه برای کارفرما، منبع اصلی برنامه را بعنوان پشتیبانی داده به صورت مجزا در اختیار کارفرما قرار دهد.

۴- محل انجام کار 

بخشی از فرایند طراحی و تولید می بایست در حضور کارشناسان شرکت(کارفرما) به آدرس ………………………………………………………….. صورت گیرد و بخش دیگر طراحی می تواند به صورت دور کاری در محل دفتر مجری یا هر جای دیگر به انتخاب خویش صورت گیرد.

۵- تاریخ انعقاد قرارداد 

………………………………………….

۶- مدت قرارداد : …………………….

۷- ساعات کار : ……………………….

 ( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کم تر از آن مجاز است).

۸- حق السعی :

۱-۸ مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …………………………….. ریال (حقوق ماهیانه ……………………………. ریال).

۲-۸ پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند ……………………………… ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

۳-۸ شرح سایر مزایا و امتیازات …………………………………………… .

۹- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره …………… شعبه ……………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

۱۰- بیمه 

به موجب شماره بیمه ……………………… کارگر در تاریخ …………………………. تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

۱۱- عیدی و پاداش سالانه 

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲- حق سنوات یا مزایای پایان کار 

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

۱۳- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد 

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ ………………………………. پرداخت نماید.

۱۴- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

۱۵- این قرارداد در ………….. نسخه و ………… صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ….. قرار خواهد گرفت.

 

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان                      محل امضاء و اثر انگشت کامند (برنامه نویس) 

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند