نمونه قرارداد کار- استخدام سرپرست کارگاه

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

۱- مشخصات طرفین 

۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ………………………………….. فرزند …………………….. شماره شناسنامه(ش.ش) ……………….. شماره ثبت ……………… به نشانی ……………………………………………………………. کد پستی ……………………………….. .

۲-۱ کارگر/کارمند

آقا / خانم…………………………………. فرزند ………………………….. متولد ……………………… شماره شناسنامه(ش.ش) ………………… شماره ملّی ……………… میزان تحصیلات ………………… نوع و میزان مهارت ………………………………. به نشانی ………………………………………………………………………………… کد پستی ……………………………. .

۲- نوع قرارداد 

  • قرارداد غیرموقت یا دائمی
  • قرارداد موقت یا مدت معین
  • قرارداد معین
  • قرارداد آزمایشی
  • قرارداد آموزشی

۳- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد 

سرپرست کارگاه ملزم به ارائه خدمات مهندسی با حضور و کار تمام وقت در محل کارگاه واقع در ………………………………………………………………… به شماره پروانه …………………………. با وظایفی به شرح ذیل می باشد:

۱-۳ سرپرست کارگاه متعهد می گردد به دلیل تخصصی بودن موضوع قرارداد و جدیت در انجام امور محوله صرفاً در یک کارگاه پذیرش مسئولیت نماید و ملزم است در تمام ساعات کاری در محل کارگاه حضور مستمر داشته باشد.

۲-۳ رعایت تمام نکات ایمنی و بهداشتی محیط کارگاه و کارگران و مسئولیت حفاظت ایمنی کارگاه و تنظیم دفتر گزارشات روزانه کارگاه.

۳-۳ علم به مطالعه نقشه های ساختمانی بالاخص پروژه مزبور و دستور العمل های مصوب سازمان نظام مهندسی و هماهنگی با ناظر و مجری پروژه.

۴-۳ کنترل موارد اجرایی و عوامل مربوطه کارگاه از قبیل ثبت زمان بتن ریزی، شروع عملیات سازه فلزی و آزمایشات مربوطه با هزینه کارفرما در دفتر مربوطه و حفظ مستندات و مدارک کارگاهی مورد لزوم و ابلاغ مواردی که لازم است از طرف مجری به مالک ارائه گردد.

۵-۳ سرپرست کارگاه می بایست در چارچوب حوزه وظایف خویش ایمنی و سلامت مصالح ساختمانی را کنترل نماید.

۶-۳ در صورت بازدیدهای اتفاقی و موردی بازدیدکننده های دولتی و مراجع قانونی از جمله مأمورین ساختمانی شهرداری، می بایست بلادرنگ موضوع را به مجری و مالک اطلاع دهد.

۷-۳ ارائه گزارش عملیات های اجرایی و کارهای انجام شده و باقی مانده به مجری و تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه هر دو هفته یک بار با حضور نماینده قانونی مالک و ناظر و مجری پروژه.

۴- محل انجام کار

محل اصلی فعالیت سرپرست کارگاه، محل اجرایی پروژه به آدرس ……………………………………………………………………….. می باشد.

۵- تاریخ انعقاد قرارداد

………………………………………….

۶- مدت قرارداد : …………………….

۷- ساعات کار : ……………………….

 ( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود اما کم تر از آن مجاز است).

۸- حق السعی 

۱-۸ مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …………………………….. ریال (حقوق ماهیانه ……………………………………. ریال).

۲-۸ پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند ………………………… ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

۳-۸ شرح سایر مزایا و امتیازات …………………………………………… .

۹- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره ……………………….. شعبه ……………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

۱۰- بیمه 

به موجب شماره بیمه ……………………………. کارگر در تاریخ ………………………… تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

۱۱- عیدی و پاداش سالانه 

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲- حق سنوات یا مزایای پایان کار 

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

۱۳- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد 

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ ………………………………. پرداخت نماید.

۱۴- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

۱۵- این قرارداد در ……….. نسخه و ………. صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ………………. قرار خواهد گرفت.

 

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان                              محل امضاء و اثر انگشت سرپرست کارگاه

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند