نمونه قرارداد کار – استخدام مسئول فنی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

۱- مشخصات طرفین 

۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ………………………………… فرزند ………………………… شماره شناسنامه(ش.ش) ……………………… شماره ثبت ……….. به نشانی ………………………………………………… کد پستی ………………………………….

۲-۱ کارگر/کارمند

آقا / خانم …………………………………. فرزند …………………… متولد ………. شماره شناسنامه(ش.ش) …………………….. شماره ملّی …………………….. میزان تحصیلات ………………………. نوع و میزان مهارت ……………………….. به نشانی …………………………………………………………………… کد پستی ………………………..

۲- نوع قرارداد 

  • قرارداد غیرموقت یا دائمی
  • قرارداد موقت یا مدت معین
  • قرارداد معین
  • قرارداد آزمایشی
  • قرارداد آموزشی

۳- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد 

شرح وظایف مسئول فنی شرکت به قرار ذیل می باشد :

۱-۳ مسئول فنی موظف است که تمدید پروانه های ساخت را به موقع به مدیر عامل شرکت ابلاغ نماید و در صورت عدم اقدام ایشان، مراتب را به اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مربوطه گزارش نماید.

۲-۳ مسئول فنی ملزم به کنترل بهداشتی و کیفی کلیه بخش های مرتبط با تولید، انبار محصول نهایی و نیز کنترل بهداشت کارگران و دستگاه های تولید می باشد.

۳-۳ در موقع ساخت و ترکیب مواد مورد نظر شخصاً حضور داشته باشد و امور مربوطه را نظارت و سرپرستی نماید.

۴-۳ می بایست نظارت فنی و بهداشتی خود را به صورت ادواری به کارفرما گزارش دهد.

۵-۳ مسئول فنی می بایست نظارت مستقیم بر اجرای ضوابط بر چسب گذاری داشته باشد.

۶-۳ مسئول فنی در بخش مربوطه، ملزم به رسیدگی به شکایات واصله و پیگیری آن ها تا حصول نتیجه و پاسخگویی مقتضی می باشد.

۷-۳ نظارت بر شرایط حمل و نقل و اطمینان از عدم فساد، آلودگی و آسیب دیدگی محصولات

۸-۳ در صورتی هر گونه کوتاهی در انجام وظایف محوله، مطابق با آیین نامه با ایشان برخوردار خواهد شد.

۴- محل انجام کار

بخش تولید و توزیع کارخانه به نشانی …………………………………………………………. شماره تلفن ……………………….. و فکس ………………………….. می باشد.

۵- تاریخ انعقاد قرارداد

………………………………………….

۶- مدت قرارداد : …………………….

۷- ساعات کار : ……………………….

 ( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کم تر از آن مجاز است).

۸- حق السعی

۱-۸ مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …………………………….. ریال (حقوق ماهیانه …………………………………………. ریال).

۲-۸ پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند ……………………………………… ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

۳-۸ شرح سایر مزایا و امتیازات …………………………………………… .

۹- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره ……………………………………… شعبه ……………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

۱۰- بیمه 

به موجب شماره بیمه ………………………………. کارگر در تاریخ ………………………………. تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

۱۱- عیدی و پاداش سالانه

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲- حق سنوات یا مزایای پایان کار 

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

۱۳- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد 

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ ……………………………… پرداخت نماید.

۱۴- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

۱۵- این قرارداد در ……. نسخه و ……. صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ……… قرار خواهد گرفت.

 

        محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان                                     محل امضاء و اثر انگشت مسئول فنی 

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند