نمونه قرارداد کار – استخدام مشاور حقوقی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

۱- مشخصات طرفین 

۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ………………………………….. فرزند …………………….. شماره شناسنامه(ش.ش) ……………….. شماره ثبت ……………… به نشانی ……………………………………………………………. کد پستی ……………………………….. .

۲-۱ کارگر/کارمند

آقا / خانم…………………………………. فرزند ………………………….. متولد ……………………… شماره شناسنامه(ش.ش) ………………… شماره ملّی ……………… میزان تحصیلات ………………… نوع و میزان مهارت ………………………………. به نشانی ………………………………………………………………………………… کد پستی ……………………………. .

۲- نوع قرارداد 

  • قرارداد غیرموقت یا دائمی
  • قرارداد موقت یا مدت معین
  • قرارداد معین
  • قرارداد آزمایشی
  • قرارداد آموزشی

۳- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد 

به موجب این قرارداد آقا/خانم …………………………………… بعنوان مشاور حقوقی کارفرما آقا/خانم ………………………………….. متعهد می گردد که :

۱-۳ هر زمانی که کافرما نیازمند مشاوره در زمینه ….. داشته باشد، در اسرع وقت نسبت به ارائه مشاوره لازم در محل مربوطه مندرج در ماده ۴ حاضر شود.

۲-۳ مشاور موظف است موضوع قرارداد را در مدت زمان تعیین شده انجام دهد. در صورت موافقت کتبی کارفرما، زمان تعیین شده قابل تمدید است.

۳-۳ کلیه اسناد و مدارکی که از سوی کارفرما در اختیار مشاور قرار می گیرد، در ید ایشان وصف امانی رو دارد، و ایشان در حفظ و نگهداری آن ها می بایست نهایت تلاش خود را مبذول و نسبت به حفظ مطالب مندرج در آن اسناد اقدام مقتضی نماید.

۴-۳ مشاور مطابق با قرارداد مزبور در مقابل اخذ حق المشاوره ملزم به مشاوره به کارفرما می باشد، و حق ارجاع کارفرما به غیر به منظور اخذ مشاور را ندارد مگر با رضایت کارفرما.

۵-۳ مشاور با امضای این قرارداد اذعان می نماید که توانایی علمی و عملی لازم به منظور تحقق تعهدات مندرجه را داراست و تمامی نظرات و مشاوره های کارشناسی خویش مورد تأیید ایشان می باشد.

۶-۳ مشاور موظف است مطابق با قرارداد مزبور، موضوع قرارداد را به طور کامل انجام دهد و در صورتی که بخشی از مشاوره و نظریه کارشناسی بنا به دلایلی ناقص باقی بماند، این بخش از مبلغ قرارداد از وجه کلی کاسته خواهد شد. و در صورتی که مشاور نسبت به انجام کامل قرارداد سرباز زند، ایشان موظف به عودت وجوه دریافتی می باشد.

۴- محل انجام کار 

دفتر مشاور حقوقی به آدرس …………………………………………………………………… و در صورت فراخوان کارفرما در دفتر یا منزل ایشان به آدرس ……………………………………………………………. .

۵- تاریخ انعقاد قرارداد

………………………………………….

۶- مدت قرارداد : …………………….

۷- ساعات کار : ……………………….

 ( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کم تر از آن مجاز است).

۸- حق السعی :

۱-۸ مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …………………………….. ریال (حقوق ماهیانه ………………………………….. ریال).

۲-۸ پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند ……………………………………. ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

۳-۸ شرح سایر مزایا و امتیازات …………………………………………… .

۹- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره …………… شعبه ……………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

۱۰- بیمه 

به موجب شماره بیمه ………………………. کارگر در تاریخ ………………………………….. تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

۱۱- عیدی و پاداش سالانه 

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲- حق سنوات یا مزایای پایان کار 

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

۱۳- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد 

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ …………………………………. پرداخت نماید.

۱۴- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

۱۵- این قرارداد در ………. نسخه و …………. صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ……….. قرار خواهد گرفت.

 

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان                                محل امضاء و اثر انگشت مشاور حقوقی      

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند