نمونه قرارداد وستینگ – Vesting (واگذاری سهام مبتنی بر زمان) در استارتاپ

با عنایت به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و همچنین بند ۴ ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱،  قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور تشریح حقوق  مؤسسان در خصوص نحوه واگذاری و تخصیص سهام کسب و کار یا استارتاپ ………………………………. تنظیم می­ گردد.

ماده یک: مشخصات مؤسسین

قرارداد حاضر فی مابین مؤسسین استارتاپ …………………………. به ترتیب حروف الفباء(بدون هر گونه تقدم)؛

۱- آقا/خانم…………………………. نام پدر ………………. شماره شناسنامه ………………. شماره ملّی ………………………… به نشانی ……………………………………………………………………………… شماره تلفن ثابت ……………………… شماره تلفن همراه …………………….. .

۲- آقا/خانم…………………………. نام پدر ………………. شماره شناسنامه ………………. شماره ملّی ………………………… به نشانی ……………………………………………………………………………… شماره تلفن ثابت ……………………… شماره تلفن همراه …………………….. .

و ۳، ۴، ۵، … منعقد می گردد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

قرارداد حاضر عبارت است از چگونگی تخصیص سهام کسب و کار به مؤسسین و نیز چگونگی واگذاری آن به غیر در بازه زمانی مقرر شده در مواد آتی این قرارداد می باشد.

سهام مؤسسین در رهن کسب و کار تأسیس خواهد بود و با رعایت مواد ۳ و ۴ قادر خواهند بود نسبت به تخصیص آن سهام به خویش یا انتقال آن با رعایت مفاد قرارداد هم بنیانگذاران اقدام نمایند.

ماده سوم: میزان مشارکت و آورده مؤسسین

مبلغ کل آورده­ی مؤسسین به ارزش ……………………….. ریال، که بخشی از این آورده دانش فنی و ارائه ایده به ترتیب مندرج در ماده نخست می باشد؛

۱- آقا/خانم ……………………………. به میزان ………………………. ریال، آورده نقدی و تعهد غیرمالی شامل ……………………..که طبق توافق مالک ………… درصد از سهام شرکت شدند.

۲- آقا/خانم …………………………. به میزان ………………………….. ریال، آورده نقدی و تعهد غیرمالی شامل ……………………که طبق توافق مالک …………….. درصد از سهام شرکت شدند. در واقع اصل سرمایه ایشان دانش فنی در زمینه آی تی و نرم افزارهای برنامه نویسی می باشد.

۳- آقا/ خانم …………………………… به میزان …………………………. ریال، آورده نقدی و تعهد غیرمالی شامل …………………….که طبق توافق مالک ……………………. درصد از سهام شرکت شدند. در واقع اصل سرمایه ایشان ارائه نرم افزار حسابرسی ………………………. که توسط شخص ایشان طراحی شده است.

بند ۱- مسئولیت هر مؤسس به اندازه سهام ایشان است.

بند ۲- سهام هر یک از مؤسسین در رهم در کسب و کار قرار دارد و هیچ یک از آن ها حق فروش، انتقال یا تقاضای مطالبه آن تا تاریخ مندرج در ماده ۴ را ندارند.

ماده چهارم: اعتبار قرارداد

قرارداد حاضر از تاریخ انعقاد آن مورخ ………………… تا دوره ……………………. ساله به تاریخ ……………………. اعتبار دارد و مؤسسین می تواند پس از پایان مدت اعتبار قرارداد، نسبت به تمدید آن اقدام یا آن را خاتمه دهند.

در بازه زمانی سال نخست فعالیت مؤسسان، ………… درصد از سهام هر یک از مؤسسین از قید رهن کسب و کار آزاد می شوند و به همین ترتیب هر سال …………. درصد تا پایان مدت اعتبار قرارداد کسب و کار که تماماً سهام مرهونه آزاد می گردد.

ماده پنجم: موارد و شرایط واگذاری سهم

الف- با عنایت به آورده هر یک از مؤسسین اعم از وجوه نقدی یا حرفه یا دانش یا نرم افزار ویژه ای، سهم هر یک از مؤسسین مطابق با ماده ۳ تعیین گردیده است که با رعایت ماده ۴ در بازه های زمانی مشخص شده در رهن کسب و کار باقی می ماند و پس از گذشت مدت زمان مشخص شده، به نسبت هر سال …………….. درصد از آن سهام آزاد و به سهام دار آن تخصیص پیدا می کند؛

ب- در صورتی که هر یک مؤسسین پیش از انقضای سال نخست، از عده سهامداران خارج شوند، هیچ سهمی به آن ها تعلق نخواهد گرفت و ملزم است سهام مرهونه خویش را به سایر مؤسسین با رعایت مفاد قرارداد هم بنیانگذاران منتقل نماید؛

پ- در صورتی که هر یک از مؤسسین به موجب قرارداد هم بنیانگذاران تعهدی نسبت به اهداف کسب و کار را پذیرفته باشد، و پیش از انقضای مواعد نسبت به آزاد سازی سهام خویش، آن را کاملاً انجام دهد، سهام به ایشان تخصیص داده می شود و ایشان می تواند نسبت به انتقال یا فروش آن اقدام کند؛

ت- برای کارکنان شرکت مقرر شد از سال ………….. بنا بر تلاش و مثمر ثمر واقع شدن در تحقق اهداف کسب و کار و به منظور ترغیب و ایجاد انگیزه کاری، در صورت تصویب اکثریت مؤسسین، …………… درصد از سهام کسب و کار به ایشان تخصیص داده شود.

ماده ششم: ضمانت اجرای نقض شرایط واگذاری

در صورت نقض هر یک از شرایط تصریح شده در ماده ۵ قرارداد حاضر، یا تعهدات پذیرفته شده خارج از این قرارداد نسبت به تخصیص یا واگذاری سهام مرهونه کسب و کار، هیئت مؤسس به استثنای شخص خاطی، نسبت به استمرار همکاری یا اخراج ایشان تصمیم گیری می نمایند و در صورت اخراج طرف خاطی، جدای از عدم تخصیص سهم به ایشان، هر گونه خسارات و زیانی که به کسب و کار از قِبل تخطی ایشان وارد شده، می بایست جبران خسارت نماید.

ماده هفتم: حل و فصل اختلافات

کلیه اختلافات، نسبت به موارد و شرایط واگذاری و انتقال سهام مؤسسین در مرحله نخست از طریق مذاکره و صحبت دوستانه میان مؤسسین حل و فصل می گردد. در صورتی که در مدت …………….. از تاریخ برگزاری جلسه حل و فصل اختلاف، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، با نگارش صورت جلسه هیئت حل و فصل اختلاف( که عموماً هیئت مؤسس می باشد)، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده هشتم: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از مؤسسین شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که ادامه همکاری با کسب و کار را حتی پیش از انقضای مدت زمانی سال نخست غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار کسب و کار از ادامه همکاری در کسب و کار انصراف دهد و سهم خویش را با رعایت ماده ۵ صرفاً به سایر مؤسسین انتقال دهد.

ماده نهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در ……… نسخه و هشت ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

 

امضاء و اثر انگشت مؤسس اول با ذکر نام :                                 امضاء و اثر انگشت مؤسس دوم با ذکر نام :

امضاء و اثر انگشت مؤسس سوم با ذکر نام :                              امضاء و اثر انگشت مؤسس چهارم با ذکر نام :

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد همکاری موسسین – تفاهم نامه بنیانگذاران استارتاپ

با عنایت به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و همچنین بند ۴ ماده ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱،  قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز هویت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور تشریح حقوق و تعهدات مؤسسان کسب و کار یا استارتاپ …………………………………………. تنظیم می­گردد.

ماده یک: مشخصات مؤسسین

قرارداد حاضر فی مابین مؤسسین استارتاپ ….. به ترتیب حروف الفباء(بدون هر گونه تقدم)؛

۱- آقا/خانم ………………………….. نام پدر …………………… شماره شناسنامه ………………….. شماره ملّی ………………….. به نشانی …………………………………………………………………………. شماره تلفن ثابت ………………………. شماره تلفن همراه ……………………………… .

۲- آقا/خانم ………………………….. نام پدر …………………… شماره شناسنامه ………………….. شماره ملّی ………………….. به نشانی …………………………………………………………………………. شماره تلفن ثابت ………………………. شماره تلفن همراه ……………………………… .

و ۳، ۴، ۵، … . منعقد می شود.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد حاضر عبارت است از تعهد متقابل مؤسسین استارتاپ با نام ……………………………… به یکدیگر جهت بکارگیری تمام توان و کوشش فکری، مالی، فیزیکی و …. خویش در تمامی مسائل و طرق ایجاد کسب و کار(استارتاپ) با اهداف مصرحه فی مابین خویش و اجرای کلیه وظایف و تعهدات قانونی و قراردادی مندرج در قوانین و مقررات لازم الاجرا و عرف و عادت تجاری از روی حسن نیت به منظور نیل به تأسیس کسب و کار مزبور می باشد.

ماده سوم: میزان مشارکت و آورده مؤسسین

مبلغ کل آورده ­ی مؤسسین به ارزش ……………………………….. ریال می باشد که به ترتیب مندرج در ماده نخست.

۱- آقا/خانم ……………………….. به میزان ……………………………. ریال، آورده نقدی و تعهد غیرمالی شامل ………………………… که طبق توافق مالک …………. درصد از سهام شرکت شدند.

۲- آقا/خانم …………………………. به میزان ……………………………… ریال، آورده نقدی و تعهد غیرمالی شامل ………………………….که طبق توافق مالک ………… درصد از سهام شرکت شدند.

۳- آقا/خانم ………………………… به میزان …………………………….. ریال، آورده نقدی و تعهد غیرمالی شامل …………………………که طبق توافق مالک ……….. درصد از سهام شرکت شدند.

بند ۱- مسئولیت هر مؤسس به اندازه سهام ایشان است.

ماده چهارم: حد نصاب تصمیم گیری

با عنایت به اجماع مؤسسین در تاریخ …………………………..، طرفین مقرر نمودند که تصمیمات اساسی و اثرگذار نسبت به وضعیت حال و آینده کسب و کار با پیشنهاد یک سوم و با موافقت سه چهارم آرای مؤسسین (به نسبت سهام ایشان) تصویب و اتخاذ شود.

ماده پنجم: نقش و مسئولیت هر یک از بنیان گذاران

برای پیشگیری از اختلافات آتی میان مؤسسین نسبت به نحوه اداره کسب و کار و همچنین بهره وری مؤثر و به موقع در تصمیم گیری ها، هر یک از مؤسسین با توجه به علم و تخصص اعلامی نسبت به پذیرش سمت و مسئولیت های ذیل الذکر موافقت می کند.

۱- آقا/خانم ………………………….. بعنوان مدیر اجرای کسب و کار……………………… معرفی می گردد.

۲- آقا/ خانم ………………………… بعنوان مدیر عملیاتی کسب و کار ……………………………. معرفی می گردد.

۳- آقا/ خانم ……………………………. بعنوان مدیر بازار یابی کسب و کار …………………………….. معرفی می گردد.

۴- و همچنین مدیر مالی، مدیر کل، مدیر تکنولوژی.

بند ۱- در صورتی که یکی از مؤسسین پس از پذیرش سمت محوله، ناتوان در آن سمت باشد، با تصویب سه چهارم مؤسسین عزل و با همان حد نصاب نفر دیگری اعم از مؤسسین یا شخص خارج از مؤسسین انتخاب می گردد.

بند۲- هر یک از مؤسسین پس از اینکه سمت های محوله را پذیرفتند، دیگر نسبت به وظایف و اقدامات انجام شده از قِبل آن سمت، مسئولیت مطلق دارند.

بند ۳- هر یک از مدیران در سمت محوله دارای قدرت تصمیم گیری هستند و سایر مؤسسین مجاز نیستند در امور ایشان دخالت کنند ولیکن در صورتی که تصمیم ایشان موجب تغییر اساسی در کسب و کار شود، نیازمند تصویب حد نصاب مقرر در ماده چهارم می باشد.

ماده شش: تعهدات مؤسسین

۱- مؤسسین متعهد می گردند که برای مدت …. سال از تاریخ انعقاد قرارداد حاضر تمام وقت با رعایت مفاد مندرج در ماده ۵، توان خویش را به منظور بهره وری و بهبود کسب و کار بسیج نمایند و تا پیش از انقضای این مدت و حصول اهداف مصرحه، تحت هیچ شرایطی مجاز به ترک کسب و کار نیست و نبایست نسبت به انجام وظایف محوله کوتاهی نمایند؛  در صورت انقضای مقرر در متن ماده بند فوق، مؤسسی که دیگر قصدی بر ادامه همکاری نداشته باشد، ملزم است تصمیم خویش را کتباً و ……….. ماه پیش از انقضای مدت مزبور به هیئت مؤسس تحویل دهد تا ایشان نسبت به خروج یا عدم خروج از کسب و کار تصمیم گیری نمایند. نظر موسسین منطبق با شرایط ذکر شده در ماده چهار لازم الاجرا است.

۲- مؤسسین حق انتقال سهام خویش را در بازه زمانی سه ساله از خود ساقط نموده اند مگر اینکه حد نصاب مقرر در ماده ۴ آن را تصویب نماید.

۳- مؤسسین متعهد می گردند که هر گونه استخدام افراد می بایست به تصویب حد نصاب مقرر در ماده ۴ برسد تا شخص واجد شرایط و اثرگذار در پیشبرد اهداف کسب و کار به کار گمارده شود.

۴- جدای از سود هر یک از مؤسسین که به نسبت آورده اولیه ایشان اعم از وجوه مالی یا غیر مالی و یا ایده نصیب می برند، با تصویب سه چهارم مؤسسین دستمزدی ماهیانه از بابت سمت های اجرایی پذیرفته شده نیز دریافت می کند که به مبلغ ……………………………… ریال است که کاهش یا افزایش آن با تصمیم دو سوم موسسین امکان پذیر است.

۵- مؤسسین باید نسبت به صیانت و مراقبت کامل از اموال و متعلقات کسب و کار و همچنین حفظ اسرار و اطلاعات مراجعه کنندگان و مشتریان، نگهداری در تجهیزات ( اعم از نرم افزارها، تجهیزات مخابراتی و …)، ابزارها، وسایل، اسناد و مدارک کسب و کار که بنابر مسئولیت پذیرفته شده در اختیار ایشان است، بیشترین سعی و تلاش مقتضی را مبذول نمایند و در غیر اینصورت مسئول جبران هر گونه خسارت وارده ناشی از قصور و تقصیر خود یا اشخاص تحت نظر خود خواهند بود.

۶- مؤسسین متعهد می گردند در صورت نیاز و ضرورت بهبود شرایط کسب و کار، مأموریت های متعدد به شهرهای همجوار یا شهرهای دور افتاده داشته باشند. حضور یکی از مؤسسین در هر گروه کارشناسی الزامی است و به صورت ادواری هر یک از مؤسسین باید گروه کارشناسی را همراهی کند.

۷- مؤسسین متعهد می گردند در صورت ضرورت، مادامی که مدارک تحصیلی، شغلی، شخصی هر یک از ایشان به منظور پذیرش تصدی محوله درخواست شود، آن ها را ارائه دهد.

۸- پس از تأسیس کسب و کار(استارتاپ) در صورت ضرورت، هر یک از مؤسسین ملزم هستند با عنایت به حرفه تخصصی و سمت محوله کلاس ها و دوره های آموزشی مرتبط با پیشبرد اهداف و بهبود وضعیت کسب وکار در آن ها شرکت و نمره قبولی با نصاب مصوب موسسین به شیوه مصوب در ماده ۴ اخذ نمایند.

۹- مؤسسین متعهد می گردند در طول مدت قرارداد هر یک از ایشان یا اشخاصی به نیابت از ایشان از انجام هر گونه عملی که به نحوی از انحاء به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، تحت هر عنوان اعم از تعامل مالی، مشاوره یا ارائه خدمات تخصصی که مستلزم رقابت با استارتاپ همسان و یا مشابه آن باشد، اعم از اینکه به منافع کسب و کار لطمه وارد نماید یا از انتفاع تجاری بیشتر کسب و کار ممانعت به عمل آورد، خودداری نمایند و تمامی تلاش و توان خویش را به منظور تحکیم و تقویت منافع و مصالح کسب و کار معطوف دارند. تخلف از تعهد مقرر شده، مستلزم پرداخت خسارت وارده با سازوکار تصمیم گیری مندرج در ماده ۴ به استارتاپ می باشد.

۱۰- مالکیت فکری و انحصاری نسبت به تمامی دارایی های علمی، نرم افزاری، سخت افزاری، اطلاعات حیاتی، اختراعات، مدل ها و علائم تجاری، دانش فنی، تماماً یا جزئاً، مستقلاً یا مشترکاً متعلق به کسب و کار(استارتاپ) می باشد و هیچ یک از مؤسسین محق نیست نسبت به هر یک از موارد فوق الذکر ادعای مالکیت داشته باشد حتی در صورتی که آورده یکی از مؤسسین محسوب شود.

۱۱- در صورتی که آورده یکی از مؤسسین علم، فناوری، مدل، ایده یا اختراع بخصوصی در جهت تأسیس کسب و کار باشد، به هنگام تأسیس، آورده فکری ایشان توسط کارشناس رسمی مقوم به وجه می شود و نسبت به آن در سود شرکت سهیم می شود.

۱۲- امانتداری نسبت به اسرار کسب و کار، از جمله وظایف و تعهدات اصلی مؤسسین محسوب می شود و در هیچ صورتی ایشان مجاز نیستند، اطلاعات، اسناد و صورت وضعیت اموال مربوط به کسب و کار با سایر افراد داخل و یا خارج از آن به استثنای افراد صلاحیتدار را مطرح نمایند.

۱۳- مؤسسین مقرر می نمایند هیچ ممنوعیتی نسبت به امضای قرارداد حاضر مبنی بر تأسیس کسب و کار و نیز به جهت اشخاص در دستگاه های دولتی و نهادهای تابعه ندارند؛ در غیر اینصورت علاوه بر محفوظ بودن حق فسخ برای سایر مؤسسین، شخص خاطی مسئول جبران تمامی خسارت وارده می باشد.

ماده هفتم: شرایط واگذاری سهم

هیچ یک از مؤسسین پیش از انقضای مدت ………. سال مجاز به انتقال سهم خویش به غیر نمی باشند مگر اینکه امری قهری(فوت مؤسس) بوده باشد که بنا بر تصمیم هیئت مؤسس و تصویب حد نصاب مقرر در ماده ۴ در صورت تأیید ایشان، ورثه یا با اخذ سهم مقوم شده به وجه نقد از کسب و کار خارج شده یا با همان شرایط یه نفر به نمایندگی از ورثه امور مربوط به شخص متوفی را در کسب و کار اداره می کند.

ماده هشتم: ضمانت اجرای نقض تعهدات

در صورت نقض هر یک از تعهدات تصریح شده در ماده ۶ قرارداد حاضر، یا تعهدات پذیرفته شده خارج از این قرارداد یا ارتکاب جرایمی از قبیل فساد مالی یا اخلاقی، خیانت در امانت، سرقت، کلاهبرداری، افشای اطلاعات محرمانه کسب و کار، با عنایت به نقض تعهد ارتکاب یافته یا جرم مرتکب شده جدای از مسئولیت کیفری ایشان که از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد، هیئت مؤسس نسبت به استمرار همکاری یا اخراج ایشان تصمیم گیری می نمایند و می بایست مبلغی که آن هیئت تعیین می نماید حتی در صورت اخراج ایشان، به عنوان جبران خسارات وارده، پرداخت نماید.

ماده نهم: اصلاح قرارداد

در صورتی که در بازه زمانی اجرای قرارداد حاضر، مؤسسین تصمیمی بر اصلاح برخی مندرجات آن را داشته باشند، با رعایت حد نصاب مقرر در ماده ۴، می تواند نسبت به اصلاح برخی مواد مربوطه اقدام کنند.

ماده دهم: اعتبار قرارداد

قرارداد حاضر از تاریخ انعقاد آن مورخ ………… تا دوره ……… ساله به تاریخ ………………………….. اعتبار دارد و مؤسسین می تواند پس از پایان مدت اعتبار قرارداد، نسبت به تمدید آن اقدام یا آن را خاتمه دهند.

ماده یازدهم: حل و فصل اختلافات

کلیه اختلافات، ادعاهای ناشی از این قرارداد یا مرتبط با آن از جمله تمدید، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای مواد آن، در مرحله نخست از طریق مذاکره و صحبت دوستانه میان مؤسسین حل و فصل می گردد. در صورتی که در مدت …………………… از تاریخ برگزاری جلسه حل و فصل اختلاف، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، با نگارش صورت جلسه هیئت حل و فصل اختلاف (که عموماً هیئت مؤسس می باشد)، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده دوازدهم: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از مؤسسین شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که ادامه همکاری با کسب و کار را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار کسب و کار از ادامه همکاری در کسب و کار انصراف دهد.

ماده سیزدهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در ………… نسخه و سیزده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

 

امضاء و اثر انگشت مؤسس اول با ذکر نام :                                 امضاء و اثر انگشت مؤسس دوم با ذکر نام :

امضاء و اثر انگشت مؤسس سوم با ذکر نام :                              امضاء و اثر انگشت مؤسس چهارم با ذکر نام :

 

امضاء و اثر انگشت شهود:   

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد صلح (صلح نامه) سهم الشرکه در شرکت

۱- مصالح : آقای / خانم …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن …………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………….. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………….. به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح : آقای / خانم ………………………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن …………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………  تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………… به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

 موردصلح :کلیه حقوق  عینیه وفرضیه ومتصوره  ……………. نسبت  به تمامی  سهم الشرکه ……………….. در شرکت   …………….. ثبت  شده بشماره ……….     ثبت  شرکتها و موسسات  غیر تجاری از هر حیث و بابت به نحویکه با وقوع این صلح هیچگونه ادعا و حقی درمورد صلح برای مصالح باقی نمی ماند.

اسقاط کافه خیارات  خصوصا”خیار غبن  ولو فاحش از طرفین بعمل آمد و متصالح اقرار به قبض مورد صلح نمود و متعهد گردید چنانچه پس از امضای این  سند در خصوص سهم الشرکه مذکور هر گونه بدهی  تا تاریخ  تحریر این  سند به اشخاص حقیقی یا حقوقی  کشف و اعلام  گردد شخصا” پرداخت  و با ارائه قبوض مثبته از مصالح  دریافت  دارد و مصالح متعهد گردید عند المطالبه پرداخت  نماید. مصالح مسئولیت کشف و ضمانت هر گونه فساد در مورد صلح را از حال التحریر الی ده سال کامل خورشیدی برعهده گرفت .

امضاء و اثرانگشت مصالح/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت متصالح/ یا نماینده قانونی ایشان

 

امضاء و اثر انگشت شهود:

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد طراحی، ارتقا و پشتیبانی وبسایت – سایت استارتاپ

با عنایت به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور طراحی، ارتقاء و پشتیبانی وبسایت تحت عنوان ………………………….. برای شرکت استارتاپ …………………………… تنظیم می­گردد.

ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد

آقا/ خانم/ شرکت ………………………… به مدیریت/ نمایندگی ………………………. به شماره ملّی/ شماره ثبتی …………. به نشانی …………………………………………………………………………. شماره تلفن ثابت ……………………… و شماره همراه ………………………. به عنوان کارفرما می باشد.

آقا/ خانم/ شرکت………………………… به مدیریت/ نمایندگی ………………………. به شماره ملّی/ شماره ثبتی …………. به نشانی …………………………………………………………………………. شماره تلفن ثابت ……………………… و شماره همراه ………………………. به عنوان مجری طراحی، ارتقاء و پشتیبانی وبسایت می باشد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از؛

مرحله نخست: طراحی وبسایت با عنایت به پیش فرض ها و آیتم های مورد درخواست کارفرما(که مشروح آن به پیوست قرارداد می باشد) برای استارتاپ با نام …………………………… است.

مرحله دوم: توسعه، ارتقاء و ایجاد تغییرات بنا بر خواسته کارفرما و همچنین کاربران و بازدیدکنندگان وبسایت و همچنین پشتیبانی ۲۴ ساعته نسبت به هرگونه اختلال و بروز رسانی می باشد.

ماده سوم: مدت اجرای قرارداد

۱- مدت زمان اجرای کامل موضوع قرارداد حاضر از تاریخ انعقاد آن تا تاریخ ……………………….. تعیین می گردد؛ مجری ملزم است در این بازه زمانی کلیه خدمات اعم از طراحی، ارتقاء و توسعه و پشتیبانی وبسایت استارتاپ …………………………. انجام داده و به طور مقطعی به تأیید کارفرما برساند.

۲- مدت زمان فرآیند توسعه و ارتقاء وبسایت طراحی شده از آغاز تاریخ راه اندازی آن تا تاریخ ………………………. می باشد.

۳- مدت ارائه خدمات پشتیبانی فنی، مطالب و بروزرسانی و ایجاد تغییرات در قالب ها از تاریخ ……………………. تا تاریخ …………………….. می باشد.

ماده چهارم: مبلغ قرارداد

۱- هزینه اجرای کل موضوع قرارداد اعم از طراحی، ارتقاء، توسعه و پشتیبانی وبسایت …………………………….. به ارزش ………………………….. ریال تعیین می گردد.

۲- هزینه طراحی و راه اندازی وبسایت مزبور به تفکیک به ارزش …………………………….. ریال و هزینه توسعه و ارتقاء آن تا تاریخ مقرر در ماده ۳ به ارزش ………………………………. ریال و همچنین ارائه خدمات پشتیبانی وبسایت در بازه زمانی تعریف شده به ارزش ……………………………..  تعیین می گردد.

ماده پنجم: شرایط پرداخت

۱- به هنگام انعقاد قرارداد حاضر در حدود ………….. درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت، تأدیه می گردد.

۲- پس از انجام مرحله نخست قرارداد که شامل طراحی و راه اندازی وبسایت می باشد، در صورت رضایت کارفرما از نحوه فعالیت وبسایت مطابق با خواست ایشان، در حدود …………. درصد از مابقی قرارداد پرداخت می شود.

۳- در صورت خاتمه مدت تعیین شده به منظور توسعه و ارتقاء وبسایت طراحی شده و همچنین اجرای تعهد پذیرفته شده نسبت به پشتیبانی از وبسایت، مابقی مبلغ قرارداد به ارزش ……………………………… ریال که در واقع ………… درصد از قرارداد را تشکیل می دهد.

ماده ششم: تعهدات مجری

۱- مجری متعهد می گردد که مطابق با ماده ۳ قرارداد حاضر، تعهدات پذیرفته شده را کاملاً انجام دهد. در صورت توافق فی مابین میان کارفرما و مجری، می توان این مدت زمان را کاهش یا افزایش داد که ملاک توافق لاحق می باشد.

۲- با عنایت به قرارداد حاضر که فی مابین کارفرما و مجری در تاریخ …………………………. منعقد شده است، اجرای موضوع قرارداد قائم به شخص مجری است و ایشان نمی تواند اجرای آن را به غیر واگذار نماید.

۳- کلیه اسناد و اطلاعاتی که از سوی کارفرما در ارتباط با استارتاپ در اختیار مجری قرار می گیرد در ید ایشان امانی محسوب می شود و ایشان بایست نهایت تلاش خویش را به منظور حفظ و حراست از آن اطلاعات بسیج نماید.

۴- مجری ملزم است در طراحی وبسایت تمامی نکات امنیتی را لحاظ نماید.

۵- مجری متعهد می گردد در فرآیند ارتقاء و توسعه وبسایت هر گونه نقص یا مشکلی که پیش خواهد آمد را در کوتاه ترین زمان ممکن مرتفع نماید.

۶- مجری متعهد می گردد پس از طراحی و راه اندازی وبسایت، یک دوره فشرده آموزشی نسبت به کار با وبسایت را برای مجری یا پرسنل ایشان برگزار نماید. در صورتی که مجری تقاضای کلاس های آموزشی بیشتری نماید می بایست هزینه ای جدا از مفاد این قرارداد پرداخت نماید.

۷- مجری متعهد می گردد در بازه زمانی تعریف شده نسبت به ارائه خدمات پشتیبانی فنی و بروز رسانی تمامی داده ها و مطالب وبسایت اقدام کند و هر گونه نقص یا اختلالی در آن پیش آمد را به صورت ۲۴ ساعته پوشش و رفع نماید.

ماده هفتم: تعهدات کارفرما

۱- کارفرما متعهد می گردد در صورتی که درخواست های خارج از قرارداد حاضر نسبت به ایجاد تغییرات جدید در وبسایت داشته باشد، هزینه های اضافی آن را بر مبنای تعرفه تعیین شده، پرداخت نماید؛

۲- کارفرما ملزم است مادامی که قرارداد منعقد شد، تمامی پیش فرض ها، تصاویر، کاتولوگ و … را به منظور طراحی وبسایت مطابق با خواست ایشان در اختیار مجری قرار دهد. در صورت تأخیر نسبت به این امر، مسئولیتی متوجه شخص مجری نخواهد شد؛

۳- کارفرما متعهد می گردد که بر مبنای ماده ۴ و ۵ تعهدات مالی خویش را در توالی زمانی مقرر شده انجام دهد.

ماده هشتم: نهاد نظارت

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای عملیات موضوع قرارداد از آغاز طراحی تا مرحله توسعه و ارتقاء وبسایت بر عهده مدیر اجرایی و عملیاتی استارتاپ می باشد. ایشان می بایست ماهیانه گزارشی نسبت به نحوه اجرای موضوع قرارداد به هیئت مؤسس ارائه دهند.

ماده نهم: موارد فسخ قرارداد

۱- انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث به منظور طراحی، راه اندازی و توسعه و ارتقاء وبسایت استارتاپ از طرف مجری.

۲- عدم رعایت بازه های زمانی مقرر شده و نقض تعهدات زمانی.

۳- تأخیر در شروع انجام موضوع قرارداد پس از دریافت اطلاعات و اسناد مرتبط با پیش فرض های طرح ها و کاتالوگ ها بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

ماده دهم: اختلافات ناشی از قرارداد

کلیه اختلافات، نسبت به طراحی، راه اندازی و توسعه و ارتقاء وبسایت موضوع قرارداد ابتدائاً تلاش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که پس از مدت …… روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده یازدهم: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که ادامه همکاری در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار از ادامه همکاری انصراف دهد.

ماده دوازدهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در ……… نسخه و دوازده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

 

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت مجری/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شهود:

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد طراحی، تولید و توسعه نرم افزار استارتاپ

با عنایت به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور طراحی، تولید و توسعه نرم افزار ……………………………….. تنظیم می­گردد.

ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد

آقا/ خانم/ شرکت ………………………….. به مدیریت/ نمایندگی ……………………….. به شماره ملّی/ شماره ثبتی …………… به نشانی …………………………………………………………………… شماره تلفن ثابت ………………………. و شماره همراه ……………………….. به عنوان کارفرما می باشد.

آقا/ خانم/ شرکت………………………….. به مدیریت/ نمایندگی ……………………….. به شماره ملّی/ شماره ثبتی …………… به نشانی …………………………………………………………………… شماره تلفن ثابت ………………………. و شماره همراه ……………………….. یه عنوان مجری طراحی، تولید و توسعه نرم افزار می باشد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از طراحی، تولید و توسعه نرم افزار  استارتاپ …. با بهره گیری از استانداردها، روش ها و فراروش های مورد توافق طرفین می باشد.

ماده سوم: مدت اجرای قرارداد

۱- مدت زمان اجرای کامل موضوع قرارداد حاضر از تاریخ انعقاد آن تا تاریخ ………………………… تعیین می گردد؛ مجری ملزم است در این بازه زمانی کلیه خدمات اعم از طراحی، تولید و توسعه نرم افزار انجام داده و به طور مقطعی به تأیید کارفرما برساند.

۲- مدت زمان فرآیند توسعه و پشتیبانی نرم افزار تولید شده از آغاز تاریخ تحویل و نصب نرم افزار بر دستگاه های مشخص شده از سوی کارفرما تا تاریخ ………………………. می باشد.

ماده چهارم: مبلغ قرارداد

۱- هزینه اجرای کل موضوع قرارداد اعم از طراحی، تولید، توسعه و پشتیبانی نرم افزار ………………………. به ارزش …………………….. ریال تعیین می گردد.

۲- هزینه طراحی و تولید نرم افزار مزبور به تفکیک به ارزش ……………………………. ریال و هزینه توسعه و پشتیبانی آن تا تاریخ مقرر در ماده ۳ به ارزش ……………………… ریال تعیین می گردد.

ماده پنجم: شرایط پرداخت

۱- به هنگام انعقاد قرارداد حاضر در حدود ………. درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت، تأدیه می گردد.

۲- پس از انجام مرحله نخست قرارداد که شامل طراحی و تولید نرم افزار می باشد، در صورت استقرار آن نرم افزار بر دستگاه های مربوطه و تأیید کارفرما، در حدود …………. درصد از مابقی قرارداد پرداخت می شود.

۳- در صورت خاتمه مدت تعیین شده به منظور توسعه و پشتیبانی نرم افزار تولید شده و اجرای تعهد پذیرفته شده از این بابت، مابقی مبلغ قرارداد به ارزش ……………………………….. ریال که در واقع ……………. درصد از قرارداد را تشکیل می دهد.

ماده ششم: تعهدات مجری

۱- مجری متعهد می گردد که تمامی اسناد و مدارکی که کارفرما در زمان انعقاد قرارداد با محوریت خواسته های کارفرما از نرم افزار مورد طراحی، دقیقاً مطالعه و اگر ابهامی وجود دارد بیان کند؛ در غیر اینصورت نمی تواند متعاقباً ادعای عدم بی اطلاعی از خواست کارفرما را داشته باشد.

۲- مجری متعهد می گردد که دانش، علم و ابزار لازم به منظور طراحی، تولید و توسعه نرم افزار مزبور را دارا می باشد.

۳- مجری متعهد می گردد که زمان های مقرر شده در ماده ۳ را کاملاً رعایت نماید و در صورت وجود هر پیامد ناشی از تأخیر تحویل نرم افزار، ضعف عملکرد آن و وجود سایر عیوب، مسئول و ملزم است خسارات وارده را به هر طریقی جبران نماید.

۴- مجری متعهد می گردد که نسبت به اسناد و اطلاعاتی که در اختیار ایشان قرار می گیرد، اصل محرمانگی را کاملاً رعایت نماید و نسبت به عدم افشای سورس اصلی نرم افزار نهایت دقت و کوشش را بعمل آورد. در صورت نقض تعهد مقرر شده مبنی بر حفظ سورس نرم افزار، ایشان مطلقاٌ در قبال تمامی خسارات تحمیل شده به کارفرما مسئول می باشد.

۵- مجری متعهد می گردد که در دوره زمانی توسعه و پشتیبانی هر گونه رسیدگی، ممارست و سخت افزار کاربردی نیاز بود را بدون اخذ هزینه از کارفرما انجام دهد.

۶- مجری متعهد می گردد که در هر زمانی از شبانه روز اختلالی در نرم افزار تولید شده پیش آید، کارفرما قادر باشد از طریق اپراتور تلفنی مجری یا بعضاً حضوری مشکل پیش آمده را مرتفع نماید.

۷- مجری ملزم است در صورت اعزام تیم استقرار نرم افزار، حداقل ….. روز پیش از اعزام آن را به اطلاع کارفرما برساند.

۸- مجری ملزم است پس از اعزام تیم استقرار نرم افزار، نسبت به اعزام تیم آموزش به پرسنل و کارکنان استارتاپ (کارفرما) اقدام نماید.

ماده هفتم: تعهدات کارفرما

۱- کارفرما متعهد می گردد که کلیه اطلاعات و اسناد مورد نیاز مجری را در کوتاه ترین زمان ممکن پس از انعقاد قرارداد حاضر در اختیار ایشان قرار دهد.

۲- کارفرما متعهد می گردد که بر مبنای ماده ۴ و ۵ تعهدات مالی خویش را در توالی زمانی مقرر شده انجام دهد.

۳- کارفرما ملزم است در زمان اعلامی از سوی مجری نسبت به استقرار نرم افزار شرایط مطلوب و مناسبی برای تیم اعزامی مجری فراهم نماید. همچنین نسبت به تیم آموزش مجری نیز مساعدت مقتضی به منظور آموزش کاربردی و نهایت استفاده از آن تیم را بعمل آورد.

۴- کارفرما متعهد می گردد که هیچ گونه نسخه برداری، فروش، توزیع یا بکارگیری نرم افزار تولید شده خارج از استارتاپ ننماید.

ماده هشتم: نهاد نظارت

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای عملیات موضوع قرارداد از آغاز طراحی تا مرحله توسعه و پشتیبانی بر عهده مدیر اجرایی و عملیاتی استارتاپ می باشد. ایشان می بایست ماهیانه گزارشی نسبت به نحوه اجرای موضوع قرارداد به هیئت مؤسس ارائه دهند.

ماده نهم: موارد فسخ قرارداد

۱- انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث به منظور طراحی، تولید و توسعه نرم افزار استارتاپ از طرف مجری.

۲- عدم رعایت بازه های زمانی مقرر شده و نقض تعهدات زمانی.

۳- تأخیر در شروع انجام موضوع قرارداد پس از دریافت اطلاعات و اسناد مرتبط با پیش فرض های طرح ها بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

ماده دهم: اختلافات ناشی از قرارداد

کلیه اختلافات، نسبت به طراحی، تولید و توسعه و پشتیبانی نرم افزار موضوع قرارداد ابتدائاً تلاش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که پس از مدت …… روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده یازدهم: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که ادامه همکاری در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار از ادامه همکاری انصراف دهد.

ماده دوازدهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در ……. نسخه و دوازده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

 

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت مجری/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شهود:

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد طراحی لوگو و نشانه شرکت – استارتاپ

با عنایت به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور طراحی و تولید لوگو و نشانه استارتاپ با نام ………………………………. تنظیم می­گردد.

ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد

آقا/ خانم/ شرکت ………………………………. به مدیریت/ نمایندگی ………………………… به شماره ملّی/ شماره ثبتی ……………. به نشانی …………………………………………………………….. شماره تلفن ثابت ………………………… و شماره همراه ………………………….. به عنوان کارفرما می باشد.

آقا/ خانم/ شرکت …………………………….. به مدیریت/ نمایندگی …………………………… به شماره ملّی/ شماره ثبتی ………………. به نشانی …………………………………………………………….. شماره تلفن ثابت ………………………… و شماره همراه …………………………. یه عنوان مجری طراحی لوگو می باشد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از طراحی و تولید لوگو و نشانه تجاری بر مبنای پیش فرض های کارفرما که مشروح آن به پیوست قرارداد حاضر است، به همراه ….. عدد اتود اولیه در توالی زمانی مقرر شده تا حصول نتیجه دلخواه و مدنظر کارفرما می باشد.

ماده سوم: حق الزحمه قرارداد

۱- هزینه طراحی لوگو و نشانه برای اتودهای اولیه مطابق با توالی زمانی مقرر شده و فرم پیوستی به قرارداد، مجموعاً به ارزش ……………………………….. ریال تعیین می گردد.

۲- هزینه طراحی لوگو و نشانه تجاری استارتاپ در صورت تأیید کارفرما، به ارزش …………………………….. ریال تعیین می گردد.

۳- هزینه کل انجام موضوع قرارداد اعم از اتودهای اولیه و نیز ارائه طرح نهایی معادل ………………………………. ریال تعیین می گردد.

ماده چهارم: شرایط پرداخت

۱- مبلغ ……………………………. ریال معادل ………. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد.

۲- مبلغ …………………………… ریال معادل ………. درصد از کل ارزش قرارداد پس از  ارائه طرح های اولیه پرداخت می گردد.

۳- مبلغ …………………………… ریال معادل ……….. درصد از کل ارزش قرارداد پس از تأیید طرح منتخب از سوی کارفرما پرداخت می گردد.

۴- و در نهایت مبلغ …………………………….. معادل ………… درصد از کل ارزش قرارداد پس از ارائه طرح نهایی و تأیید کارفرما نسبت به انجام بی عیب و نقص موضوع قرارداد پرداخت می گردد.

ماده پنجم: مدت قرارداد

۱- به منظور ارائه طرح های اولیه پس از دریافت اطلاعات نسبت به پیش فرض ها و مدنظرهای کارفرما، به مدت ………. روز کاری می باشد.

۲- زمان بررسی و اظهار نظر و تأیید نهایی طرح های اولیه توسط کارفرما، به مدت ………… روز کاری می باشد.

۳- مدت زمان نهایی به منظور تحویل طرح و لوگوی نهایی پس از تأیید کارفرما، به مدت ……….. روزکاری می باشد.

تبصره ۱- در صورتی که در زمان های مقرر شده مجری تعهدات پذیرفته شده را انجام ندهد و مدت ارائه طرح های اولیه یا طرح نهایی از زمان تعیین شده تجاوز کند، به ازای هر روز کاری می بایست ………………………………. ریال به عنوان وجه التزام به کارفرما پرداخت کند.

تبصره ۲- در صورت که طرفین قرارداد در اثنای مدت اجرای قرارداد توافقی خلاف بندهای مقرر در این ماده نمایند و نسبت به افزایش یا کاهش مدت زمان تعیین شده، اقدام کنند، تغییرات اخیر ایشان لازم الاجرا و ملاک عمل است.

ماده ششم: تعهدات و حقوق مجری

۱- مجری متعهد می گردد مادامی که اطلاعات پیوستی به قرارداد در خصوص پیش فرض ها و الگوهای مدنظر کارفرما نسبت به طراحی لوگو و نشانه استارتاپ را در اختیار گرفت، در بازه زمانی مقرر در ماده ۵ نسبت به طراحی طرح های اولیه و نهایی اقدام کند.

۲- طراح متعهد می گردد مطابق با مفاد مندرج در ماده ۲، به تعداد ……….. طرح اولیه از لوگوی استارتاپ را در بازه زمانی مقرر شده در اختیار کارفرما قرار دهد؛ در صورتی که هیچ یک از طرح ها مورد تأیید کارفرما قرار نگرفت ایشان ………. روز کاری مهلت دارد تا طراح های دیگری را طراح و ارائه دهد. در صورتی که کارفرما طرح های ثانویه ارائه شده را نیز رد نماید، معادل وجه دریافتی تا این مرحله به عنوان حق الزحمه انجام کار ایشان لحاظ می گردد و قرارداد خاتمه یافته تلقی می گردد. البته در صورت تحقق این امر، کارفرما حق بر استفاده از طراح های اولیه ارائه شده را ندارد.

۳- اطلاعات و اسنادی که نسبت به طراحی لوگو یا نشانه استارتاپ در اختیار مجری قرار می گیرد در ید ایشان وصف مال امانی را داراست و ایشان می بایست بر مبنای اصل محرمانگی در حفظ و حراست از عدم انتشار آن اطلاعات بکوشد. در غیر اینصورت ایشان نسبت به زیان و خسارت وارده به کارفرما از قِبل تخلف خویش مسئول می باشد.

۴- مجری محق است پس از طراحی لوگو یا نشانه تجاری استارتاپ و تأیید کارفرما و پایان یافتن موضوع قرارداد، پس از بکارگیری آن لوگو از سوی کارفرما، مجری نیز بتواند به منظور ارائه فعالیت های کاری خویش از آن ها به منظور نمایش گذاشتن بهره گیرد.

ماده هفتم: تعهدات و حقوق کارفرما

۱- کارفرما متعهد می گردد در کوتاه ترین زمان ممکن فرم پیوستی قرارداد که شامل پیش فرض ها و متد های مورد نظر خویش را در اختیار مجری قرار دهد و هر گونه تأخیر در آن، مسئولیتی از بابت تأخیر در ارائه طرح های اولیه و نهایی بر ذمه مجری نخواهد بود.

۲- پس از اینکه مجری در انقضای بازه زمانی ارائه طرح های اولیه نسبت به ارائه آن ها اقدام نماید، کارفرما موظف است یک از طرح ها را انتخاب نماید. در صورت انتخاب یکی از طرح ها توسط کارفرما، ایشان دیگر حق بر سایر طرح های انتخاب نشده ندارد.

۳- در صورتی که کارفرما طرح نهایی را تأیید نمود، متعاقباً درخواست تغییر یا اصلاح در طرح را نماید، ملزم است نسبت به اصلاحات جدید هزینه ای مجزا پرداخت نماید که با توافق فی مابین تحقق می یابد.

۴- کارفرما متعهد می گردد کلیه تعهدات مالی ذیل ماده ۴ را در بازه های زمانی مقرر شده انجام و مبالغ را پرداخت نماید.

۵- کلیه کسورات اعم از مالیات، هزینه های اضافی و … بر عهده کارفرما می باشد و مبلغ نهایی قرارداد بدون احتساب کسورات ذکر شده به مجری پرداخت می گردد.

ماده هشتم: موارد فسخ قرارداد

۱- انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث به منظور طراحی لوگو یا نشانه استارتاپ از طرف مجری.

۲- عدم رعایت بازه های زمانی مقرر شده و نقض تعهدات زمانی.

۳- تأخیر در شروع انجام موضوع قرارداد پس از دریافت اطلاعات و اسناد مرتبط با پیش فرض های طرح ها بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

ماده نهم: اختلافات ناشی از قرارداد

کلیه اختلافات، نسبت به طراحی و تولید لوگو یا نشانه تجاری استارتاپ در ابتدا، میانه یا پایان اجرای موضوع قرارداد ابتدائاً تلاش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که پس از مدت …… روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده دهم: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که ادامه همکاری در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار از ادامه همکاری انصراف دهد.

ماده یازدهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در ……. نسخه و یازده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت مجری/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شهود:

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد بهینه سازی سئو وبسایت – استارتاپ

با عنایت به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور بهینه سازی وبسایت تحت عنوان …………………………. برای شرکت استارتاپ …………………………. تنظیم می­گردد.

ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد

آقا/ خانم/ شرکت ………………………………. به مدیریت/ نمایندگی …………………………. به شماره ملّی/ شماره ثبتی ………………………. به نشانی ……………………………………………………………. شماره تلفن ثابت ………………………… و شماره همراه ………………………… به عنوان کارفرما می باشد.

آقا/ خانم/ شرکت ………………………………. به مدیریت/ نمایندگی …………………………. به شماره ملّی/ شماره ثبتی ………………………. به نشانی ……………………………………………………………. شماره تلفن ثابت ………………………… و شماره همراه ………………………… به عنوان مجری بهینه سازی وبسایت می باشد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از بهینه سازی(سئو) و افزایش بازدیدکننده وبسایت …………………………….. بر مبنای نتایج جستجوی گوگل برای بازه زمانی ………………….. تا ………………….. از طریق کلمات کلیدی ……………….، …………………، …………………… و …………….. می باشد.

ماده سوم: مدت اجرای قرارداد

مدت زمان اجرای موضوع قرارداد از تاریخ …/…./….. لغایت …./…./…. به مدت ……… روز کاری می باشد که بازه زمانی تعریف شده به دو مرحله اجرایی تقسیم می شود.

– در مرحله نخست که از تاریخ …./…./…. الی …./…./…. می باشد، مجری موظف است تعداد جستجوی گوگل توسط کاربران را به تعداد ………………… مرتبه در هر شبانه روز افزایش و بهینه نماید.

– در مرحله دوم که از تاریخ …./…./…. الی …./…./…. می باشد، مجری موظف است تعداد جستجوی گوگل توسط کاربران را به تعداد ………….. مرتبه در هر شبانه روز افزایش و بهینه نماید.

ماده چهارم: مبلغ قرارداد

۱- هزینه اجرای کامل موضوع قرارداد و تحقق تعداد بازدید مدنظر کارفرما، به ارزش …………………………… ریال تعیین می گردد.

۲- مبلغ اجرای مرحله نخست قرارداد که بازه زمانی ……….. روز کاری پس از انعقاد قرارداد می باشد، به ارزش ………………………… ریال محاسبه می گردد.

۳- مبلغ اجرای مرحله دوم قرارداد که بازه زمانی ….. روز کاری تا پایان مدت اجرای قرارداد می باشد، به ارزش ……………………….. ریال محاسبه می گردد.

ماده پنجم: شرایط پرداخت

۱- به هنگام انعقاد قرارداد حاضر در حدود …. درصد از کل مبلغ قرارداد که به ارزش ………………………….. ریال است، به عنوان پیش پرداخت، تأدیه می گردد.

۲- پس از انجام مرحله نخست قرارداد که شامل افزایش تعداد بازدید وبسایت از طریق جستجوی گوگل می باشد، در صورت رضایت کارفرما از نحوه فعالیت وبسایت مطابق با خواست ایشان، در حدود …… درصد از مابقی قرارداد به ارزش ……………………. ریال پرداخت می شود.

۳- پس از انجام مرحله دوم قرارداد که تعهد نهایی مجری محسوب می شود، شامل افزایش تعداد بازدید وبسایت از طریق جستجوی گوگل تا سقف ….. بازدید در شبانه روز می باشد، در صورت رضایت کارفرما از نحوه فعالیت وبسایت مطابق با خواست ایشان، در حدود …… درصد از مابقی قرارداد به ارزش ……………………………. ریال پرداخت می شود.

ماده ششم: تعهدات و حقوق مجری

۱- مجری متعهد می گردد کاملاً براساس تعهدات زمانی متقبل شده، نسبت به ارائه خدمات فنی و بهبود بهینه سازی و افزایش بازدیدها عمل کند تا رضایت کارفرما جلب شود؛ در صورت وجود هرگونه نارضایتی از سوی کارفرما، مجری موظف است در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به مرتفع نمودن آن اقدام نماید؛

۲- مجری متعهد می گردد که در مسیر بهینه سازی و افزایش تعداد بازدید کننده طرق قانونی و رسمی آن را پیگیری نماید و در صورتی که از طرق غیرقانونی بهره گیرد و موجب مسدود شدن وب سایت شود، می بایست تمامی زیان های وارده به کارفرما را جبران و نسبت به بهینه سازی یک وبسایت جدید با همان مشخصات وبسایت پیشین اقدام نماید؛

۳- مجری متعهد می گردد که کلیه اطلاعات و اسناد مرتبط با وبسایت را با رعایت اصل محرمانگی حفظ و حراست نماید؛

۴- مجری محق است پس از انجام عملیات بهینه سازی وبسایت، در قسمت پایین وبسایت نام و برند خویش را بعنوان بهینه ساز سایت مزبور قرار دهد؛

۵- در صورتی که در اثنای اجرای موضوع قرارداد، کارفرما تیمی متشکل از متخصصین استارتاپ را به منظور آموزش نحوه بارگزاری یا تغییرات بدیهی به منظور سئو کردن وبسایت به مجری معرفی نماید، مجری موظف است افراد معرفی شده را در جریان اجرای موضوع قرارداد قرار دهد و آموزش های لازم را به ایشان دهد؛

۶- با عنایت به قرارداد حاضر که فی مابین کارفرما و مجری در تاریخ ……………………….. منعقد شده است، اجرای موضوع قرارداد قائم به شخص مجری است و ایشان نمی تواند اجرای آن را به غیر واگذار نماید.

ماده هفتم: تعهدات کارفرما

۱- کارفرما متعهد می گردد که هر گونه اطلاعات و داده های مورد نیاز مجری را پس از انعقاد قرارداد حاضر بدون فوت وقت در اختیار ایشان قرار دهد؛

۲- ممکن است به منظور بهینه سازی و افزایش بازدیدکننده های وبسایت، نیاز به تغییر سرور شود؛ کارفرما موظف است در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به تغییر سرور اقدام کند و هر گونه کوتاهی و اتلاف زمان که موجب تأخیر در اجرای موضوع قرارداد شود، مسئولیتی بر مجری تحمیل نمی شود؛

۳- کلمات کلیدی مندرج در ماده ۲ به منظور جستجوی گوگل وبسایت بلاتغییر می ماند و در صورتی که کارفرما تقاضای تغییر آن را داشته باشد، می بایست هزینه ای اضافی پرداخت نماید؛

۴- کارفرما متعهد می گردد که بر مبنای ماده ۴ و ۵ تعهدات مالی خویش را در توالی زمانی مقرر شده انجام دهد.

ماده هشتم: نهاد نظارت

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای عملیات موضوع قرارداد از آغاز بهینه سازی تا مرحله افزایش بازدیدکننده های وبسایت مطابق با ماده ۳، بر عهده مدیر اجرایی و عملیاتی استارتاپ می باشد. ایشان می بایست ماهیانه گزارشی نسبت به نحوه اجرای موضوع قرارداد به هیئت مؤسس ارائه دهند.

ماده نهم: موارد فسخ قرارداد

۱- انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث به منظور بهینه سازی و افزایش بازدیدکننده وبسایت استارتاپ از طرف مجری.

۲- عدم رعایت بازه های زمانی مقرر شده و نقض تعهدات زمانی.

۳- تأخیر در شروع انجام موضوع قرارداد پس از دریافت اطلاعات و اسناد مرتبط با داده ها و اطلاعات مورد نیاز بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

ماده دهم: اختلافات ناشی از قرارداد

کلیه اختلافات، نسبت بهینه سازی و فرآیند افزایش بازدیدکننده وبسایت مطابق با بازه زمانی تعریف شده موضوع قرارداد ابتدائاً تلاش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که پس از مدت …… روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده یازدهم: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که ادامه همکاری در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار از ادامه همکاری انصراف دهد.

ماده دوازدهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در ….. نسخه و دوازده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

 

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت مجری/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شهود:

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد طراحی و پشتیبانی اپلیکیشن موبایل

با عنایت به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور طراحی و پشتیبانی اپلیکیشن تلفن همراه تحت عنوان ……………………… برای کسب و کار استارتاپ ……………………………. تنظیم می­گردد.

ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد

آقا/ خانم/ شرکت ……………………………….. به مدیریت/ نمایندگی ………………………. به شماره ملّی/ شماره ثبتی ………………… به نشانی ………………………………………………………… شماره تلفن ثابت ……………………… و شماره همراه …………………….. به عنوان کارفرما می باشد.

آقا/ خانم/ شرکت ………………………… به مدیریت/ نمایندگی …………………………. به شماره ملّی/ شماره ثبتی ………………. به نشانی …………………………………………………………………. شماره تلفن ثابت …………………………. و شماره همراه ……………………………… به عنوان مجری طراحی و پشتیبانی اپلیکیشن تلفن همراه می باشد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

الف- موضوع قرارداد عبارت است از در درجه نخست طراحی و تولید اپلیکیشن (نرم افزار) تلفن همراه با الگوها و پیش فرض های مدنظر کارفرما بر روی گوش های اندروید و ios که می بایست ویژگی و مشخصات فنی ذیل را نیز دارا باشد؛

– پیش بینی رابط کاربری اپلیکیشن

– پیش بینی گروه بندی براساس موضوع، تاریخ، محصولات و خدمت ارائه شده

– امکان ارسال notification در تلفن همراه

– پیش بینی فرم نظرسنجی در بخش ویژه ای که پس از استفاده کاربر از خدمت یا محصول برای ایشان بلادرنگ نمایان گردد

– پیش بینی الگوریتم نمایش آمار بازدیدکننده، آمار تعداد استفاده کننده روزانه، ماهانه و سالانه، و در نهایت امکان سنجی تحلیل و بررسی آن آمارها

– پیش بینی عضویت در پنل مختص هر کاربر به ساده ترین شکل ممکن

ب- و در درجه دوم ارائه خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته نسبت به اپلیکیشن طراحی شده می باشد.

ماده سوم: مدت اجرای قرارداد

۱- مدت زمان اجرای کامل موضوع قرارداد حاضر از تاریخ انعقاد آن تا تاریخ ……………………… تعیین می گردد؛ مجری ملزم است در این بازه زمانی کلیه خدمات اعم از طراحی، تولید و پشتیبانی اپلیکیشن تلفن همراه استارتاپ …………………………. انجام داده و به طور مقطعی به تأیید کارفرما برساند.

۲- مدت ارائه خدمات پشتیبانی فنی، مطالب و بروزرسانی و ایجاد تغییرات مقتضی بر روی اپلیکیشن تولید شده از تاریخ ……………….. تا تاریخ ……………………. می باشد.

ماده چهارم: مبلغ قرارداد

۱- هزینه اجرای کل موضوع قرارداد اعم از طراحی، تولید و ارائه خدمات پشتیبانی اپلیکیشن تولید شده با نام …………………….. به ارزش ……………………………….. ریال تعیین می گردد.

۲- هزینه طراحی و راه اندازی اپلیکیشن مزبور به تفکیک به ارزش ………………………………. ریال و هزینه ارائه خدمات پشتیبانی آن در بازه زمانی تعریف شده به ارزش ……………………………  تعیین می گردد.

ماده پنجم: شرایط پرداخت

۱- به هنگام انعقاد قرارداد حاضر در حدود ………. درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت، تأدیه می گردد.

۲- پس از انجام مرحله نخست قرارداد که شامل طراحی و راه اندازی اپلیکیشن می باشد، در صورت رضایت کارفرما از نحوه فعالیت آن مطابق با خواست ایشان، در حدود ………. درصد از مابقی قرارداد پرداخت می شود.

۳- در صورت خاتمه مدت تعیین شده به منظور ارائه خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته نسبت به اختلالات اپلیکیشن، مابقی مبلغ قرارداد به ارزش ………………………………… ریال که در واقع ……… درصد از قرارداد را تشکیل می دهد، پرداخت خواهد شد.

ماده ششم: تعهدات و حقوق مجری

۱- مجری متعهد می گردد که فرآیند طراحی و تولید اپلیکیشن در مدت ……… روز کاری پس از واریز مرحله نخست مبالغ قرارداد، انجام شود. و در صورت نقض چنین تعهدی، به ازای هر روز کاری نسبت به تأخیر ارائه آن، ملتزم به پرداخت ………………………………….. ریال بابت تأخیر انجام تعهد می باشد؛

۲- مجری محق است تا دو مرتبه نسبت به ارائه نسخه آزمایشی اپلیکیشن به کارفرما اقدام کند که این مدت بر مدت مقرر شده در ماده پیشین افزوده می گردد؛

۳- مجری نسبت به اصالت اپلیکیشن تولید شده متعهد می گردد و در صورت هر گونه نقض قانون کپی رایت و سایر قوانین مرتبطه در مقابل اشخاص ثالث شخصاً مسئول می باشد؛

۴- مجری متعهد می گردد که در صورت انقضای مدت اعتبار مرحله دوم قرارداد یعنی ارائه خدمات پشتیبانی، با افزایش …….. درصدی مبلغ قرارداد حاضر، برای همان مدت، موضوع ارائه خدمات پشتیبانی را تمدید نمایند؛

۵- مجری متعهد می گردد نسبت به هر گونه داده یا اطلاعات محرمانه اصل محرمانگی اسناد و اطلاعات کارفرما را رعایت نماید و در غیر اینصورت و احراز تخلف مجری، ایشان ملزم به جبران خسارت به کارفرما می باشد؛

۶- مجری متعهد می گردد که در صورت نهایی شدن طرح، دو نسخه آزمایشی آن را به کارفرما ارائه دهد تا کارفرما یک از آن ها را انتخاب نماید. در صورتی که کارفرما هیچ یک از دو نسخه طرح ارائه شده را انتخاب ننمود، نسبت به ارائه طرح جدید معادل ……… درصد نسبت به کل مبلغ طراحی و تولید اپلیکیشن، به مبلغ قرارداد حاضر اضافه خواهد شد؛

۷- مجری متعهد می گردد در فرآیند ارائه خدمات پشتیبانی هر گونه نقص یا مشکلی که پیش آمده را در کوتاه ترین زمان ممکن مرتفع نماید؛

۸- مجری متعهد می گردد پس از طراحی و راه اندازی اپلیکیشن، یک دوره فشرده آموزشی نسبت به کار با آن را برای مجری یا پرسنل ایشان برگزار نماید. در صورتی که مجری تقاضای کلاس های آموزشی بیشتری نماید می بایست هزینه ای جدا از مفاد این قرارداد پرداخت نماید؛

۹- با عنایت به قرارداد حاضر که فی مابین کارفرما و مجری در تاریخ ………………………… منعقد شده است، اجرای موضوع قرارداد قائم به شخص مجری است و ایشان نمی تواند اجرای آن را به غیر واگذار نماید.

ماده هفتم: تعهدات کارفرما

۱- کارفرما متعهد می گردد که مبالغ مندرج در ماده ۴ و شرایط پرداختی آن مبالغ را مطابق با ماده ۵ کاملاً رعایت و هیچ گونه تأخیری نسبت به کارسازی آن مبالغ نداشته باشد؛

۲- کارفرما ملزم است نسبت به سورس اپلیکیشن تولید شده اصل حفظ محرمانگی را رعایت نماید؛

۳- کارفرما نسبت به درج برند شرکت مجری در خصوص طراحی و پشتیبانی اپلیکیشن در قسمت مربوطه در آن اپلیکیشن رضایت خود را اعلام می دارد؛

۴- کارفرما متعهد می گردد در صورتی که درخواست های خارج از قرارداد حاضر نسبت به ایجاد تغییرات جدید در اپلیکیشن تولید شده داشته باشد، هزینه های اضافی آن را بر مبنای تعرفه تعیین شده، پرداخت نماید.

ماده هشتم: نهاد نظارت

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای عملیات موضوع قرارداد از آغاز طراحی تا مرحله تولید و ارائه خدمات پشتیبانی اپلیکیشن بر عهده مدیر اجرایی و عملیاتی استارتاپ می باشد. ایشان می بایست ماهیانه گزارشی نسبت به نحوه اجرای موضوع قرارداد به هیئت مؤسس ارائه دهند.

ماده نهم: موارد فسخ قرارداد

۱- انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث به منظور طراحی، راه اندازی، تولید و پشتیبانی اپلیکیشن استارتاپ از طرف مجری.

۲- عدم رعایت بازه های زمانی مقرر شده و نقض تعهدات زمانی.

۳- تأخیر در شروع انجام موضوع قرارداد پس از دریافت اطلاعات و اسناد مرتبط با پیش فرض های طرح ها و قالب های اپلیکیشن مدنظر بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

ماده دهم: اختلافات ناشی از قرارداد

کلیه اختلافات، نسبت به طراحی، راه اندازی، تولید و ارائه خدمات پشتیبانی اپلیکیشن موضوع قرارداد ابتدائاً تلاش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که پس از مدت …… روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده یازدهم: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که ادامه همکاری در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار از ادامه همکاری انصراف دهد.

ماده دوازدهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …….. نسخه و دوازده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

 

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت مجری/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شهود:

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قراداد محرمانگی یا عدم افشا اطلاعات استارتاپ با کارمند

با عنایت به مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۱۹  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور عدم افشاء و حفظ اطلاعات و اسنادی که از سوی صاحب اطلاعات استارتاپ ………………………………… در اختیار کارمند قرار می گیرد، تنظیم می­گردد.

ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد

آقا/ خانم/ شرکت …………………………. به مدیریت/ نمایندگی ………………………. به شماره ملّی/ شماره ثبتی …………….. به نشانی ……………………………………………………………………. شماره تلفن ثابت …………………………… و شماره همراه ………………………………. به عنوان صاحب اطلاعات می باشد.

آقا/ خانم ………………………………… به شماره ملّی……………………. به نشانی ……………………………………………………………………………. شماره تلفن ثابت …………………………. و شماره همراه …………………………. به عنوان شخص متعهد به حفظ و حراست از اطلاعات می باشد.

ماده دوم: تعاریف اصطلاحات

اصطلاحات مندرج در قرارداد حاضر، صرفاً در معانی مشروح در این ماده به کار می رود:

الف- اطلاعات : هر نوع داده که در اسناد و مستندات مکتوب و غیرمکتوب وجود دارد و همچنین کلیه نرم افزارهای مورد استفاده استارتاپ اعم از نرم افزارهای طراحی شده برای استارتاپ یا نرم افزارهای عمومی خریداری شده که مجموعاً اطلاعات تجاری نامیده می شود را شامل می شود.

ب- اطلاعات شخصی کارکنان : شامل نام و نام خانوادگی، سمت و وظایف و اختیارات مدیران و کارکنان، نشانی محل سکونت، شرایط خانوادگی، معضلات جسمی یا ذهنی، نام کاربری و رمز عبور و شماره حساب اختصاصی استارتاپ، مدیران و سایر کارکنان می شود.

پ- اطلاعات محرمانه : کلیه اطلاعات و اسنادی که در روند اجرایی استارتاپ نقش کلیدی و حیاتی را ایفاء می­کند.

ماده سوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از تعهد به عدم افشای اطلاعات اعم از اطلاعات محرمانه، شخصی و تجاری، معاملات مشتریان، قیمت گذاری، راهبردهای بازاریابی، برنامه ها و اهداف مندرج در اسناد کسب و کار و همچنین مفاد قراردادهای منعقده میان استارتاپ و مشتریان که طرفین قرارداد به صورت رسمی یا غیر رسمی، مکتوب، شفاهی یا از طرق مجازی نظیر نرم افزارها یا ابزارهای الکترونیکی، بدون واسطه یا با واسطه در اختیار دارند را شامل می شوند.

الف- متعهد بی هیچ وجه اجازه ندارد بدون اخذ و تأییدیه رضایت صاحب اطلاعات، اطلاعات مندرج در نص این ماده را در اختیار افراد غیرصلاحیتدار قرار دهد.

ماده چهارم: مدت اعتبار قرارداد

مدت اعتبار قرارداد حاضر از زمان انعقاد قرارداد محرمانگی در مورخه …/…./…. آغاز و تا پایان مدت قرارداد استخدامی متعهد در تاریخ …./…./…. می باشد.

البته در صورتی که قرارداد استخدامی تمدید نگردد، شخص متعهد ملزم به حفظ و حراست از اسناد و اطلاعاتی که در مدت فعالیت خویش در استارتاپ داشته می باشد و هر گونه آسیب به کسب و کار از قِبل افشای اسناد و اطلاعات از سوی شخص متعهد، ایشان مسئول جبران تمامی خسارات و زیان های وارده به استارتاپ می باشد.

ماده پنجم: اصول محرمانگی و استثنائات آن

الف- اصول محرمانگی

۱- عدم بهره گیری از آن اطلاعات بدون موافقت صاحب اطلاعات

۲- عدم افشای اطلاعات به اشخاص غیر صلاحیتدار

۳- رعایت اصل رازداری نسبت به اطلاعاتی که در مدت فعالیت شغلی در استارتاپ در اختیار شخص متعهد قرار می گیرد.

ب- استثنائات

۱- اطلاعات و اسنادی که از سوی شخص صاحب اطلاعات، به اطلاع عموم رسیده باشد

۲- مراجع قانونی یا قضایی دستور به ارائه اطلاعات مندرج در ماده ۳ با هماهنگی شخص صاحب اطلاعات را داده باشند.

ماده ششم: تعهدات شخص متعهد                     

۱- شخص متعهد تعهد می نماید اطلاعاتی که نسبت به پیگیری امور اجرایی یا اداری در اختیارش قرار می گیرد را صرفاً در چارچوب زمانی فعالیت در استارتاپ مورد استفاده قرار دهد و خارج از آن محیط و در حضور افراد غیرصلاحیتدار نسبت به حفظ گفتار و ارائه اطلاعات دقت مقتضی را بعمل آورد؛

۲- شخص متعهد تعهد می نماید که اطلاعات و اسناد استارتاپ را صرفاً در راستای اهداف کسب و کار مورد بهره گیری قرار دهد و در صورت نیاز به اصلاح و تغییر در آن اطلاعات بدون موافقت صاحب اطلاعات اقدام به این کار ننماید؛

۳- در صورتی که صاحب اطلاعات، کلیه نسخه های اسناد و اطلاعاتی که رد اختیار شخص متعهد است را مطالبه کند، شخص متعهد ملزم است در مدت …….. روز کاری نسبت به ارائه آن ها اقدام کند؛

۴- شخص متعهد تعهد می نماید که در مدت رابطه استخدامی با استارتاپ با هیچ یک از کسب و کارهای رقبا همکاری نداشته باشد؛

۵- شخص متعهد تعهد می نماید در مدت رابطه استخدامی از هرگونه مصاحبه با روزنامه ها، خبرگزاری ها و رسانه نسبت به ارائه اطلاعات استارتاپ اکیداً خودداری نمایند؛

۶- شخص متعهد نسبت به اطلاعاتی که در اختیارش قرار دارد دارای وصف امین می باشد و حق هیچ گونه نفع و انتفای از آن اطلاعات را ندارد؛

۷- تعهد شخص متعهد به حفظ و حراست از اسناد و اطلاعات، تعهد به نتیجه می باشد.

ماده هفتم: تعهدات و حقوق صاحب اطلاعات

۱- صاحب اطلاعات ملزم نیست تمامی اطلاعات حیاتی استارتاپ را در اختیار شخص متعهد قرار دهد و صرفاً اطلاعات که مرتبط با انجام امور اداری با رعایت سمت و جایگاه شغلی شخص متعهد است، در اختیار ایشان قرار می گیرد؛

۲- مطابق با قسمت دوم ماده ۵ قرارداد حاضر، در صورتی که مراجع قانونی و قضایی نسبت به مطالبه اسناد و اطلاعات استارتاپ اقدام نمایند، شخص متعهد در صورت موافقت صاحب اطلاعات اقدام به ارائه اطلاعات به مراجع ذیصلاح اقدام می کند و در صورت عدم موافقت شخص صاحب اطلاعات در مقابل مراجع ذیصلاح مسئول می باشد.

ماده هشتم: جبران خسارت

شخص متعهد نسبت به این قرارداد تعهد می نماید که کلیه خسارت و زیان هایی که در اثر بی مبالاتی یا کوتاهی در حفظ و حراست از اطلاعاتی که در اختیارش است، متوجه صاحب اطلاعات شود، به هر نحوی جبران نماید. ارزیابی و تقویم خسارات بر عهده کارشناس مالی استارتاپ بوده و ایشان هر مبلغی را نسبت به جبران خسارت وارده تعیین نماید، شخص متعهد حق اعتراض به آن نخواهد داشت.

ماده نهم: نهاد نظارت

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای موضوع قرارداد نسبت به حفظ و رعایت اطلاعات و اسنادی که در اختیار شخص متعهد می باشد بر عهده مدیر اجرایی استارتاپ می باشد. ایشان می بایست ماهیانه گزارشی نسبت به نحوه اجرای موضوع قرارداد به هیئت مؤسس ارائه دهند.

ماده دهم: اختلافات ناشی از قرارداد

کلیه اختلافات، نسبت به مفاد مندرج در این قرارداد یا اختلافات آتی نسبت به ارتکاب نقض تعهدات مندرج در این قرارداد از سوی طرفین ابتدائاً تلاش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که پس از مدت …… روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده یازدهم: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که ادامه همکاری در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار از ادامه همکاری انصراف دهد.

ماده دوازدهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …….. نسخه و دوازده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

 

امضاء و اثرانگشت صاحب اطلاعات/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت متعهد/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شهود:

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد کارآموزی توام با کار استارتاپ

به موجب بند ب ماده ۱۱۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۸ دستورالعمل شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توأم با کار که به اختصار «دستورالعمل» خوانده می شود، قرارداد حاضر مابین استارتاپ…. یا کارفرما و کارآموز به منظور کارآموزی توأم با کار منعقد می شود.

ماده یکم: مشخصات طرفین قرارداد

الف- مشخصات کارفرما

آقا/ خانم/ شرکت ………………………………….. به مدیریت/ نمایندگی …………………………. به شماره ملّی/ شماره ثبتی ……………… به نشانی …………………………………………………………… شماره تلفن ثابت ………………………… و شماره همراه ………………………….. به عنوان کارفرما می باشد.

ب- کارآموز

آقا/ خانم ………………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………….. شماره ملّی …………………….  صادره از …………….. به نشانی ……………………………………………. شماره تلفن ثابت ……………………….. و شماره همراه ………………………. به عنوان کارآموز توأم با کار می باشد.

ماده دوم: موضوع و مدت قرارداد

موضوع قرارداد حاضر عبارت است از فعالیت شخص کارآموز در محیط کسب و کار استارتاپی با محوریت آموزش توأم با کار برنامه نویسی نرم افزار ………………………… می باشد.

مدت قرارداد حاضر مطابق با استاندارد آموزشی که توسط سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور تهیه شده است، ……… ماه که از تاریخ …./…./…. لغایت …/…./…. می باشد.

ماده سوم: هزینه کارآموزی و دستمزد کار

کار آموز موظف است برای کارآموزی در مدت تعیین شده مبلغ ………………………………… ریال بابت شهریه آموزش پرداخت کند که بنا بر کارآموزی توأم با کار، از قِبل کار خویش به طور متناوب ماهیانه مبلغ ……………………………. ریال بعنوان دستمزد کار دریافت می کند که بخشی از این دستمزد صرف شهریه کارآموزی ایشان می شود.

ماده چهارم: ساعات کارآموزی

کار روزانه که توأم با یادگیری و آموزش آن است، در روزهای عادی از ساعت ……….. آغاز و تا ساعت ………… ادامه دارد.

روزهای پنج شنبه، جمعه و ایام تعطیل کارآموز الزامی به حضور در شرکت را ندارد.

کارآموز در هر ماه به نسبت سایر پرسنل استارتاپ مستحق ………… روز مرخصی استحقاقی می باشد.

ماده پنجم: تعهدات کارآموز

۱- کارآموز متعهد می گردد که مطابق با ماده ۴، در روزها و ساعاتی که تعیین گردیده، حضوری مستمر داشته باشد؛

۲- کارآموز متعهد می گردد برنامه آموزشی توأم با کار که از سوی کارفرما ارائه می شود را تماماً انجام دهد و اعتراضی به آن نداشته باشد؛

۳- در صورتی که حادثه ای پیش بینی نشده و غیرمترقبه از قبیل بیماری، گرفتاری شخصی و… پیش آید و کارآموز قادر به حضور در محل استارتاپ نباشد، ملزم است ظرف روز جاری مراتب را به اطلاع کارفرما رساند. سپس پس از مرتفع شدن آن مسئله، مدارک و مستنداتی دال بر اثبات مدعای خویش را به کارفرما ارائه دهد؛

۴- کارآموز ملزم است آیین نامه و قوانین و مقررات داخلی استارتاپ را پیش از امضای قرارداد حاضر کاملاً مطالعه نماید و نسبت به رعایت مفاد آن کوشا باشد؛

۵- در صورتی که کارآموز نسبت به یادگیری مطالب و اطلاعات آموزشی رغبتی نشان ندهد و در زمان های تعیین شده حضوری مستمر نداشته باشد، نه تنها دستمزدی از قِبل کار خویش دریافت نمی کند بلکه می بایست شهریه آموزشی پرداخت نماید.

ماده ششم: تعهدات کارفرما

۱- کارفرما متعهد می گردد نسبت به آموزش توأم با کار کارآموز مطابق با ماده ۲ این قرارداد اقدام مقتضی داشته باشد؛

۲- کارفرما ملزم است در مدتی که کارآموز در کنار یادگیری و آموزش به فعالیت کاری مشغول است، ایشان را بیمه نماید؛

۳- دستمزد مشخص شده کارآموز، پس از کسر شهریه دوره های آموزشی ایشان تعیین می گردد و بصورت ماهیانه یا هفتگی پرداخت می گردد؛

۴- کارفرما متعهد می گردد که کلیه دستورالعمل های حفاظتی فنی و بهداشتی، و کلیه آیین نامه ها، قوانین و مقررات شرکت را به هنگام انعقاد قرارداد حاضر به سمع و نظر کارآموز برساند تا ایشان با علم و اطلاع کامل نسبت به آن ها اقدام به امضای قرارداد نماید. هر گونه جهل و ابهام نسبت به آن قوانین و دستورالعمل ها پس از امضای قرارداد از سوی کارآموز پذیرفتنی نیست.

ماده هفتم: شرایط خاتمه یا فسخ قرارداد

الف- مدت انجام قرارداد کارآموزی توأم با کار به اتمام برسد.

ب- فوت کارآموز

پ- از کارافتادگی و ناتوانی جسمی کارآموز

ت- به وجود آمدن شرایط فورس ماژور و ناتوانی شخصی در ادامه همکاری با کارفرما

ماده هشتم: جبران خسارت

کارآموز نسبت به این قرارداد تعهد می نماید که کلیه خسارت و زیان هایی را که به موجب عدم رعایت مفاد این قرارداد من جمله تعهدات ذیل مواد ۵ و ۶ متوجه کارفرما شود، به هر نحوی جبران نماید. ارزیابی و تقویم خسارات بر عهده کارشناس مالی استارتاپ بوده و ایشان هر مبلغی را نسبت به جبران خسارت وارده تعیین نماید، کارآموز حق اعتراض به آن نخواهد داشت. البته جدای از جبران خسارات فوق، ایشان ملزم می گردد در صورت نقض تعهدات پذیرفته شده مندرج در این قرارداد، مبلغ …………………………. ریال از بابت وجه التزام نیز پرداخت نماید. 

ماده نهم: حل و فصل اختلافات

اختلافات ناشی از قرارداد حاضر، ابتدائاً از طریق سازش بین طرفین حل و فصل خواهد شد. در صورتی که سازش برقرار نشد، اختلاف فی مابین از طریق مراجع حل و فصل اختلافات قانون کار پیگیری خواهد شد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده دهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در ……. نسخه و دوازده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

 

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان                             امضاء و اثرانگشت کارآموز/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شهود

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram