نمونه قولنامه خودرو (قرارداد خرید و فروش خودرو) با وکالت انتقال و فک پلاک

با عنایت به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن تنظیم می­گردد.

ماده نخست- طرفین قرارداد

این قرارداد فی ­مابین؛

۱-۱ آقا/خانم ………………. فرزند ……………. به شماره ملی ……………………. و به نشانی ……………………………………………………………………. و شماره تلفن ثابت ………………… با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت آقا/خانم…………………….. فرزند ………………………. به شماره ملی ………………………. که به موجب وکالتنامه/قیم نامه/ وصیت نامه به شماره …………………… تاریخ تنظیم …./…../….. در دفترخانه شماره …………………….. به نشانی …………………………………………………………………… منعقد شد، که اختصاراً در قرارداد طرف اول یا فروشنده معرفی می­شود،

 ۲-۱ و از سوی دیگر آقا/خانم …………………… فرزند ……………………… به شماره ملی ………………………. و نشانی …………………… و با شماره تلفن ثابت ………………………….. با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت آقا/خانم…………………. فرزند ………………………….. به شماره ملی …………………………….. که به موجب وکالتنامه/قیم نامه/ وصیت نامه به شماره ……………………. تاریخ تنظیم …./…../….. در دفترخانه شماره ………………………. به نشانی ………………………………………………………………………… منعقد شد، که اختصاراً در قرارداد طرف دوم یا خردیدار معرفی می­شود، تحت مواد ذیل منعقد می­گردد.

ماده دوم- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از فروش یکدستگاه خودرو ……………………………… از نوع ………………………. مدل ……………………… شماره انتظامی ………………. شماره شاسی ………………….. شماره موتور …………………. رنگ …………….. سیلندر …………… که با تمامی متعلقات و منصوبات از جمله آچار چرخ، لاستیک زاپاس، سیستم پخش صوتی و ……..، ………..، ……….. می باشد.

۱-۲ سند خودروی موضوع قرارداد شش دانگ که پس از رعایت ماده ۴ قرارداد حاضر به خریدار انتقال قطعی داده خواهد شد.

۲-۲- خودروی موضوع قرارداد فاقد هرگونه عیب ظاهری و باطنی، و توسط نظریه کارشناس خودرو به تاریخ …./…./…. مورد تأیید قرار گرفت.

ماده سوم- مدت قرارداد

قرارداد حاضر از تاریخ انعقاد مورخ …../……/…… لغایت تا تاریخ پرداخت آخرین قسط از ثمن معامله به تاریخ ……/…../….. مستفاد از ماده ۴، و حضور در دفترخانه نسبت به اعطای وکالت انتقال و فک پلاک و اخذ سند قطعی  فی­مابین طرفین قرارداد لازم الاجرا خواهد بود. 

ماده چهارم- مبلغ قرارداد

۱-۴ مبلغ خودروی موضوع قرارداد با عنایت به نظریه کارشناس خودرو بصورت دقیق بعدد ………………………………………… ریال و به حروف …………………………………………….. ریال تعیین گردید.

۲-۴ مصادف با انعقاد قرارداد حاضر، خریدار مبلغ ………………………………….. ریال که ……. درصد از کل مبلغ خودروی موضوع قرارداد را شامل می گردد، نقداً/ یا به موجب چک به شماره …………………. عهده بانک ……………… شعبه ………………… کد …………….. به تاریخ سررسید ……/…../….. به فروشنده پرداخت شد.

۳-۴ مابقی مبلغ خودروی موضوع قرارداد به ارزش ………………………………. ریال که  ……. درصد از مبلغ کل قرارداد فروش خودرو را شامل می شود، پس از اعطای وکالت بلاعزل انتقال و فک پلاک که در دفتر اسناد رسمی به شماره ………………………….. و نشانی …………………………………………………… تنظیم می گردد، به صورت نقداً/ یا به موجب چک به شماره ……………………….. عهده بانک …………….. شعبه ………………….. کد …………………… به تاریخ سررسید ……/…../…… پرداخت می گردد.

ماده پنجم- تعهدات طرفین قرارداد

۱-۵ طرفین قرارداد متعهد گردیدند که در تاریخ …./…../….. در دفتر اسناد رسمی به شماره ………………. در جهت اعطای وکالت انتقال و فک پلاک و اخذ سند قطعی حاضر گردند.

۲-۵ فروشنده متعهد گردید که تمامی اسناد خودرو از قبیل سند خودرو، کارت خودرو، بیمه نامه و …. را در تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی در اختیار خریدار قرار دهد و هر گونه کوتاهی و ناتوانی نسبت به ارائه اسناد مزبور در تاریخ مقرر، موجبی بر پرداخت خسارت مندرج در ماده ۶ قرارداد حاضر خواهد بود.

۳-۵ خریدار متعهد گردید که در تاریخ انعقاد قرارداد حاضر با وجود نظریه کارشناس خودرو، تمامی جوانب خودرو را رؤیت و عیبی در خودرو مشاهده نکرده است و متعاقباً قادر به طرح ادعای وجود عیب یا نقص در خودرو نخواهد بود.

۴-۵ هر گونه وجود تخلفات راهنمایی و رانندگی و جریمه های آن، بدهی های مالیاتی و دارایی و هر گونه مسئولیت کیفری و حقوقی متوجه خودرو مزبور از تاریخ انعقاد قرارداد حاضر مسئولیت آن بر عهده فروشنده می باشد.

۵-۵ هزینه های نقل و انتقال و تنظیم وکالتنامه انتقال و فک پلاک و سند قطعی بر عهده ……………………….  می باشد.

۶-۵ طرفین متعهد گردیدند که کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط نمودند. موارد خیار تقلب و تدلیس از موضوع بند حاضر مستثنی است.

۷-۵ در صورتی که معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره، رهن، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و یا غصبی بودن، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی را که خریدار پرداخت کرده، عودت دهد و مطابق با ماده ۶ نسبت به خسارت عدم ایفای تعهدات رفتار شود. خسارت مذکور علی حده و قابل جمع با مبلغ استردادی خواهد بود.

۸-۵ در صورتی که قسط دوم مبلغ قرارداد موضوع ماده ۴، در تاریخ اعطای وکالتنامه پرداخت نگردد، برای فروشنده حق فسخ متصور می شود، مبلغ اولیه قرارداد عودت و وسیله نقلیه می بایست مسترد گردد. در صورت استنکاف خریدار از استرداد خودرو، خسارت قراردادی مندرج در ماده ۶ لازم الرعایه است.

۹-۵ پس از اعطای وکالت انتقال، فک پلاک، خریدار ملزم است در بازه قانونی مدت اعتبار وکالتنامه اقدام به انجام مورد وکالت اعطایی نماید و در صورت انقضای وکالتنامه اعطایی و عدم انجام مورد وکالت، مفاد ماده ۶ لازم الرعایه می گردد.

۱۰-۵ حق الزحمه تحریر و ثبت قرارداد حاضر در وجه مشاور خودرو  و هزینه کارشناس خودرو به صورت تساوی فی مابین پرداخت می گردد.

۱۱-۵ از تاریخ انعقاد قرارداد حاضر، خودروی موضوع قرارداد در ید خریدار قرار خواهد گرفت و هر گونه تخلفات رانندگی و نیز مسئولیت کیفری و حقوقی از این تاریخ متوجه شخص خریدار می باشد.

۱۲-۵ فروشنده متعهد گردید که سند خودرو به هیچ وجه توقیف و در رهن شخص اعم از حقیقی یا حقوقی قرار ندارد و در غیر اینصورت هر گونه خسارت وارده به انضمام خسارت قراردادی موضوع ماده ۶ بر عهده فروشنده خواهد بود.

ماده ششم- ضمانت اجرا

طرفین قراراد متعهد می گردیدند در صورت نقض تعهدات مندرج در ماده پنج و سایر مواد این قرارداد، مسبب خسارت به طرف دیگر و اموال ایشان شود، روزانه مبلغ ………………………………. ریال بابت نقض قرارداد نقداً بعنوان وجه التزام و ضمانت اجرای حسن انجام کار پرداخت نماید.

ماده هفتم- فسخ قرارداد

۱-۷چنانچه فروشنده در تواریخ مقرر گردیده نسبت به اعطای وکالتنامه مزبور و نیز ارائه اسناد مالکیت، بیمه نامه و … اقدامی انجام ندهد، پس از اعلام مراتب نقض تعهدات از سوی فروشنده، خریدار با رعایت حفظ مبالغ پرداختی نسبت به استرداد آن ها، حق فسخ قرارداد حاضر را خواهد داشت.

۲-۷در مقابل در صورتی که خریدار مطابق با تعهدات پذیرفته شده ذیل ماده ۶ و سایر مفاد قرارداد حاضر، از تعهدات مالی و غیرمالی خویش سرباز زند و موجب زیان و ضرر فروشنده شود، ایشان پس از ارجاع به داوری و احراز عدم انجام تعهدات، حق فسخ دارد. داور مرضی الطرفین با توافق مشاور خودرو …………… به نشانی ………………………………………………………… تعیین گردید. 

ماده هشتم- حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش بینی که خارج از اراده طرفین باشد، چنانچه انجام موضوع قرارداد حاضر از زمان آغاز بیش از …….. روز متوقف شود، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را خواهند داشت.

ماده نهم- نُسخ قرارداد

این قرارداد در ……… نسخه و نهم ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

 امضا و اثر انگشت فروشنده :                                           امضاء و اثر انگشت خریدار :

امضاء شهود :

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه (مناسب برای شرکتها)

این قرارداد در تاریخ …………………………. فی مابین خانم/آقای/شرکت …………………………. به نمایندگی …………………………. به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره ………………………… مورخ …………………………. به عنوان متعهد له  از یک طرف و خام/آقای/شرکت …………………………. شماره شناسنامه / ثبت …………………………. صادره از / ثبت شده در…………………………. به نمایندگی …………………………. که طبق آگهی شماره …………………………. روزنامه رسمی معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود . طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد.

ماده ۱- موضوع قرارداد

عبارت است از تهیه و اعزام …………………………. دستگاه اتومبیل / شماره شهربانی …………………………. با راننده ذی صلاح / بدون راننده …………………………. جهت انجام وظیفه تحت نظر امر ………………………….

ماده ۲- مدت قرارداد   

مدت کل قرارداد …………….. روز / ماه از تاریخ …………………………. الی تاریخ …………………………. و طبق برنامه زمان بندی ذیل انجام خواهد شد :

ماده ۳-امور مالی و مبلغ قرارداد

الف : مبلغ کل : مبلغ کل قطعی / تقریبی …………………………. موضوع قرارداد به حروف …………………………. به عدد …………………………. ریال و به شرح ذیل می باشد :

۱- نوع وسیله نقلیه : …………………………. از قرار هر روز / ساعت کاری …………………………. ریال

۲- راننده پایه ۱ از قرار هر روز / ساعت کاری …………………………. ریال

۳- راننده پایه ۲ از قرار هر روز / ساعت کاری ………………………….  ریال

ب: پیش پرداخت : متعهد له قبول کرد مبلغ …………………………. ریال به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ تضمین معتبر در اختیار متعهد قرار دهد .

ج : نحوه پرداخت : اسناد و صورت وضعیت های مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد در هر مرحله توسط متعهد ارائه و پس از تنظیم صورت جلسه لازم پس از کسر…………………………. درصد بابت پیش پرداخت (در صورتی که چنین پرداختی صورت گرفته باشد ) و هرگونه کسور قانونی ظرف مدت …………………………. روز از تاریخ ارائه اسناد پرداخت می شود.

ماده ۴- تضمین حسن انجام کار   

متعهد مبلغ …………………………. ریال معادل …………………………. در صد بهای قرارداد به صورت تضمین نامه بانکی / سفته…………………………. به عنوان تضمین حسن انجام کار به متعهد له تحویل می دهد و در صورت انجام تعهدات از سوی متعهد حداکثر تا مدت …………………………. روز پس از پایان قرارداد توسط متعهد ، تضمین مذکور مسترد خواهد شد .

ماده ۵- کسور قانونی    

پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و بیمه و سایر حقوق دولتی به عهده متعهد می باشد.

ماده ۶- مواد اولیه     

الف : نوع و مقدار و ارزش موادی که از سوی متعهد له به طور همکاری / الزامی از طریق …………………………. در اختیار متعهد قرار می گیرد ، به شرح زیر می باشد :

ب: متعهد موظف است مواد مذکور را عینا ً در موضوع قرارداد مصرف نموده و مازاد را عیناً به متعهد له مسترد نماید و چنانچه بابت آن وجهی پرداخته باشد متعهد له مبلغ مزبور را به وی مسترد می نماید. 

ماده ۷- تاخیرات    

متعهد موظف است موضوع تعهد را در زمان مقرر در ماده ۲ همین قرارداد انجام دهد و در صورت تاخیر متعهد له بابت هر روز / ساعت تاخیر معادل …………………………. ریال از محل مطالبات و تضمین حسن انجام کار و سایر اموال متعهد راساً وصول خواهد نمود . چنانچه مدت تاخیر از …………………………. روز ، ساعت تجاوز نماید ، متعهد له مختار است قرارداد را فسخ و به هر نحوی که مقتضی بداند نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام نماید .

در این صورت اگر متعهد له متحمل خسارتی بشود ، خسارت مزبور را به تشخیص خود از محل تضمین حسن انجام کار و سایر مطالبات و اموال متعهد راساً وصول خواهد نمود.

ماده ۸- انتقال به غیر و عدم افشاء مفاد قرارداد

متعهد به هیچ وجه حق انتقال تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را بدون موافقت کتبی متعهد له به غیر نداشته و نیز بدون مجوز کتبی حق ندارد هیچ یک از مفاد قرارداد را در طول اجرا و پس از اتمام آن فاش نماید.

ماده ۹- تغییرات میزان کار

متعهد له می تواند با شرایط همین قرارداد تا حدود ۲۵ % موضوع معامله را کاهش یا افزایش دهد که در این صورت به همان میزان مدت قرارداد نیز تغییر خواهد کرد و در هر حال مراتب باید حداقل …………………………. روز مانده به پایان مدت قرارداد به متعهد ابلاغ گردد.

ماده ۱۰- فورس ماژور (قوه قاهره )

در صورت بروز هر گونه حادثه که خارج از حیطه اقتدار متعهد برای انجام تعهد باشد ، متعهد باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به متعهد له ارائه نماید تا در صورت قبول مشار الیه با توافق طرفین در خصوص مورد ، اتخاذ تصمیم شود. 

ماده ۱۱- تائیدات و تعهدات طرفین

۱-۱۱ متعهد اعلام نمود که دارای گواهینامه معتبر رانندگی پایه …………………………. می باشد و نیز از صحت جسمی . روانی لازم برای رانندگی برخوردار می باشد .

۲-۱۱ متعهد اعلام نمود که وسیله نقلیه مورد استفاده را همیشه به موقع بررسی و در صورت بروز عیب و نقص تعمیر خواهد نمود و در هر حال خرابی وسیله نقلیه فورس ماژور محسوب نمی شود .

۳-۱۱ متعهد اعلام نمود مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ نمی باشد و تعهد نمود تا پایان انجام قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مزبور را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نکند و در صورتی که خلاف آن محرز گردد ، متعهد له حق دارد برابر ماده ۱۲ عمل نماید .

۴-۱۱ مسئولیت ناشی از تصادفات و حوادث در حین انجام موضوع قرارداد همگی بر عهده متعهد بوده و متعهد له در برابر متعهد و اشخاص ثالث اعم از دولتی و یا غیر دولتی هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و خسارت ناشی از تصادفات اعم از آنکه متعهد مقصر باشد یا نباشد ، در مورد خود وسیله نقلیه اش و نیز سر نشین ها و اشخاص و اموال و لوازم طرف مقابل همگی بر عهده متعهد است و متعهد له هیچ گونه مسئولیتی  در این مورد ندارد .

۵-۱۱ چنانچه متعهد در حین انجام موضوع قرارداد مرتکب تخلف قانونی گردد ، شخصاً مسئول است و متعهد له هیچ گونه مسئولیتی از این حیث بر عهده ندارد .

۶-۱۱ متعهد موظف است وسیله نقلیه اش را بیمه دیه و حوادث و سر نشین بنماید.

ماده ۱۲- فسخ قرارداد 

عدم اجرای هر یک از موارد این قرارداد تخلف محسوب شده در این صورت متعهد له حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد طبق ماده ۳ عمل نماید .

تبصره : در هر حال متعهد له می تواند در هر مرحله از انجام موضوع قرارداد با …………………………. روز اعلام قبلی با صلاحدید خود قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و در این صورت متعهد حق هیچ گونه اعتراضی نداشته و امور مالی قرارداد بر اساس ماده ۳ قرارداد صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۳- حل اختلاف 

در صورت بروز هر گونه اختلافی در اجرای قرارداد یا تعبیر و یا تفسیر آن ، موضوع به …………………………. ارجاع می شود و نظر مرجع مذکور قطعی و برای طرفین لازم الاجراء می باشد . ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف ، تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب و با وی طبق ماده ۱۲ رفتار خواهد شد.

ماده ۱۴- سایر شروط 

…………………………………………………………………………….

ماده ۱۵- اقامتگاه

اقامتگاه متعهد : …………………………………………………….. 

اقامتگاه متعهد له 

تبصره (۱) : طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر این صورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطار های قانونی به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود .

تبصره (۲): این قرارداد در ………………… ماده و ………………. تبصره و با حذف مواد ……………… در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید .

 

                          امضاء نماینده متعهد                                                      امضاء نماینده متعهد له

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد صلح قطعی خودرو

۱- مصالح : آقای / خانم …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن …………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………….. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………….. به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح : آقای / خانم ………………………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن …………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………  تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………… به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۳- مورد مصالحه : تمامی حقوق مصالح تحت هر نام و نشان و اسم و عنوان قانونی و شرعی و عرفی در ششدانگ یکدستگاه اتومبیل از نوع ………………. مدل ……………… سیستم …………………. دارای موتور شماره …………………. و شاسی ……………. به رنگ ………………….. به پلاک انتظامی ملی اختصاص داده شده به مصالح به شماره…………… خریداری مصالح طبق …………………………….. با جمیع متعلقات و لواحق و توابع و لوازم آن کلاً و تماماً بدون استثناء چیزی که تمامی شرائط صحت عقد صلح ساری و جاری گردید .

۴- مال الصلح : …………………………….. ریال وجه رایج که تمام آن باقراره تسلیم مصالح نامبرده بالا گردید . اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیارات غبن به اعلی مراتبه و به هر درجه و مقدار از طرفین بعمل آمد و مفاد بخشنامه ۱۳۰/۱۰- ۱۴/۱/۸۵ سازمان ثبت به متصالح تذکر داده شده مع الوصف نامبرده مسئولیت شناسائی مصالح را عهده دار گردید. مسئولیت انجام معامله از هر حیث و جهت با متصالحین است . علاوه آنکه مصالح با علم واقرار به مالکیت مورد صلح متصالح نیز با قبول مالکیت وی در آن و طرفین با آگاهی و وقوف کامل و علم و اقرار به خصوصیات و مشخصات و کم و کیف موضوع این سند و مستحقٌ للغیر نبودن مورد معامله و مصالحه و بلامعارض بودن آن از لحاظ قانونی و شرعی و با مسئولیت تامه و کامله خود و قبول مسئولیت های مترتبه قانونی تحت هر عنوان این سند و دفتر مربوطه را امضاء نمودند.

 ۵- عوارض سالیانه تا آخر سال ………………. تماماً طبق گواهی شماره …………………….. شهرداری ………………. و طی فیش شماره …………………………. و عوارض نقل و انتقال طی گواهی شماره ……………………… شهرداری ………………….. و فیش ……………………………. پرداخت و فیش های مربوطه عیناً تسلیم مصالح شد و چنانچه هر گونه بدهی مربوط به قبل از تنظیم این سند ، برای مورد معامله کشف شود ، پرداخت و تأدیه آن بعهده متصالح است ، لیکن وی حق دارد آنرا از مصالح ، وصول و مطالبه نماید.

 ۶- ضمناً کارت هوشمند سوخت خودرو مورد مصالح که مشخصات و خصوصیات آن نزد متعاملین محرز است ، به متصالح تحویل داده شد . علاوه آنکه حسب الاظهاره متصالحین خودرو مورد صلح دارای بیمه نامه شخص ثالث بوده که طرفین از مشخصات و خصوصیات و کم و کیف آن آگاهی و وقوف دارند . مالیات نقل و انتقال طی فیش …………………………. واریز گردید.

بتاریخ …. / …. / …………. هجری شمسی .

                         محل امضاء و اثر انگشت مصالح                                        نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

                     محل امضاء و اثر انگشت متصالح                                       نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

ماده ۱- طرفیـن قـرارداد

۱-۱ فروشنده / فروشندگان  …………………………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن ………………………………………………….. کد پستی …………………… تلفن …………………… اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ………………………………………… به موجب ……………………….. که اختیار کامل نسبت به انجام مورد معامله دارند.

 ۱-۲  خریدار / خریداران ……………………………. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ………………….   ساکن …………………………………………………… کد پستی ………………………. تلفن ……………….  اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ………………………………………… به موجب ……………………….. که اختیار کامل نسبت به انجام مورد معامله دارند.

ماده ۲- موضوع و مشخصات مورد قرارداد اجاره به شرط تملیک  

عبارتست از انتقال ……………………. دانگ یکدستگاه اتومبیل نوع ……………………. سیستم ……………………. تیپ ……………………. مدل …………………. رنگ ………………. ظرفیت ………………….. تعداد …………………. سیلندر نوع سوخت ………………….. تعداد محور ………………….. تعداد چرخ …………………. شماره موتور …………………………………. شماره شاسی …………………………………. شماره انتظامی ناجا …………………………………. / فاقد شماره انتظامی ناجا ، شناسنامه خودرو ( VIN ) ………………………………………… با تمام لوازم منصوبه از قبیل :

………………………………

………………………………

………………………………

ماده ۳ – مدت اجاره

  مدت اجاره …………………………… ماه / سال شمسی از تاریخ …………………………… لغایت …………………………… می باشد .

ماده ۴ – مبلغ مورد اجاره و نحوه پرداخت آن ( مال الاجاره )

 مال الاجاره مبلغ …………………………… ریال به حروف ………………………………………………………. ریال معادل ………………………….. تومان و به حروف ………………………………………………… تومان برای کل مدت اجاره است که به ترتیب زیر پرداخت می گردد . مبلغ …………………………… ریال معادل …………………………… تومان در زمان انعقاد قرارداد و مابقی اجاره بها را که عبارتست از مبلغ …………………………… ریال معادل …………………………… تومان ، مستأجر متعهد و ملتزم گردیده که ظرف …………………………… ماه از قرار ماهیانه مبلغ …………………………… ریال معادل …………………………… تومان طی …………………………… فقره چک با مشخصات به شرح ذیل به موجر پرداخت نماید .

شرح چک ها:

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

ماده ۵ – شروط و تعهدات

۵-۱ مستأجر مکلف به رعایت کلیه قواعد و الزامات قانونی مربوط به استفاده از اتومبیل به اشخاص ثالث بوده و در صورت تخلف یا تصادف پاسخگویی حقوقی و مادی و مسئولیتهای مدنی آن را بر عهده دارد .

۵-۲ مستأجر مکلف به استفاده صحیح از مورد اجاره می باشد در صورت سرقت ، آتش سوزی ، انهدام و حادثه دیگر که منجر به عدم استفاده کامل و یا عیب و نقص فنی و ظاهری آن گردد بعنوان خسارت از محل بیمه نامه تأدیه می شود و چنانچه بیمه خسارت وارده و هزینه های مربوط به آن را به طور کامل تأمین ننماید نسبت به بقیه خسارت طبق نظر کارشناس بیمه موجر مجاز به برداشت از وجوه پرداختی مستأجر ( به شرح فوق ) به صورت بلاعوض می باشد .

۵-۳ مستأجر تا پایان آخرین مبالغ اجاره بها و تسویه حساب کامل بر اساس مواد قرارداد حق انتقال مورد اجاره را تحت هیچ عنوان کلاً یا جزئاً به غیر ندارد در صورت عدم پرداخت اجاره بهای ماهیانه در سررسید تعیین شده در این قرارداد بدون نیاز به هر گونه اقدام دیگر قانونی رأساً قرارداد فسخ و خودرو نزد مستأجر به عنوان امانت محسوب و مستأجر موظف است سریعاً نسبت به عودت مورد امانت به موجر اقدام نماید در غیر اینصورت می بایست روزانه مبلغ  ………………………………… ریال معادل …………………………….. تومان به عنوان تأخیر در تحویل مورد امانت از تاریخ عدم وصول هر یک از مبالغ مال الاجاره ماهیانه به موجر پرداخت نماید درصورت تحقق مفاد این بند موجر حق دارد برای عدم تحویل اتومبیل مورد امانت به عنوان خیانت در امانت ازطریق مراجع ذیصلاح نسبت به استرداد خودرو و دریافت مبالغ مندرج در این بند اقدام نماید .

۵-۴ مستأجر کلیه خیارات متصور قانونی به ویژه خیار غبن هر چند فاحش و همچنین حق اعتراض نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد را از خود سلب ، ساقط و قبول نموده موجر بدون مراجعه به مراجع قضائی می تواند رأساً کلیه مواد و بندهای قرارداد را انجام دهد در صورتی که موجر برای وصول مطالبات و الزام مستأجر به ایفای تعهدات از طریق مراجع قضائی متحمل هر گونه هزینه ای بشود ، مستأجر متعهد و موظف به جبران آن می باشد .

۵-۵ موجر متuهد است پس از دریافت کلیه وجوه مال الاجاره به شرح فوق و دیگر بدهیهای مستأجر در رابطه با قرارداد نسبت به تنظیم سند و انتقال مورد اجاره در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام مستأجر اقدام کند. کلیه هزینه های عوارض ، مالیات ، حق الثبت و حق التحریر ، تمبر ، بیمه نامه و تخلفات ناشی از رانندگی و سایر هزینه ها که در طول مدت اجاره حاصل آید کلاً به عهده مستأجر خواهد بود . نشانی مندرج در قرارداد به عنوان اقامتگاه قانونی طرفین تلقی و در صورت تغییر نشانی می بایست مراتب به نحو مقتضی به مشاور ( متصدی ) و طرف دیگر نیز اعلام گردد .

ماده ۶- اسقاط خیارات

کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

ماده ۷- مقررات ناظر

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود.

ماده ۸- نسخ و تصدیق قرارداد

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۸ ماده و ………… نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

 

                        محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان              نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

                    محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران                     نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد پیش خرید/پیش فروش خودرو

ماده ۱- طرفیـن قـرارداد

۱-۱ فروشنده / فروشندگان  …………………………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن ………………………………………………………………………………  کد پستی ……………….. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ……………………. به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

 ۱-۲   خریدار / خریداران ……………………………. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ………………….   ساکن …………………………………………………………………..  کد پستی …………………  تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ……………………. به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

ماده ۲- موضوع قرارداد

 عبارتست از تهیه و فروش خودرو مورد معامله با مشخصات ، اوصاف و شرایط مورد توافق طرفین و انتقال آن طبق مقررات به خریدار در قبال دریافت عوض معلوم

ماده ۳- مشخصات مورد معامله  

 عبارتست از انتقال ……………………. دانگ یکدستگاه اتومبیل نوع ……………………. سیستم ……………………. تیپ ……………………. مدل …………………. رنگ ………………. ظرفیت ………………….. تعداد …………………. سیلندر نوع سوخت ………………….. تعداد محور ………………….. تعداد چرخ …………………. شناسنامه خودرو ( VIN ) به شرح برگ پذیرش سفارش مشتری شرکت سازنده خودرو / وارد کننده خودرو به شماره …………………. مورخ ……………… به پیوست همراه با کلیه حقوق قانونی و شرعی و نیز تمامی هزینه ها و منافع قبل و بعد ناشی از حواله ( برگ درخواست خرید خودرو ) پذیرش سفارش مشتری شرکت سازنده خودرو / وارد کننده خودرو با تمام لوازم منصوبه اولیه و سفارشی مورد درخواست خریدار شامل : ………………………………………………………………………………………….  که مشخصات مورد معامله تماماً به اطلاع خریدار رسیده است.

تبصره : تغییر مشخصات مورد معامله با تراضی طرفین بلامانع خواهد بود .

ماده ۴ – ثمن معامله و نحوه پرداخت و شرایط آن

 ۴-۱ ثمن معامله به طور مقطوع منطبق با تعرفه مصوب خواهد بود .

 ۴-۲ ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( …………………………….. ریال ) و با حروف ( …………………………………………………………… ریال ) تعیین گردید .

 ۴-۳ همزمان با این توافق معادل ( …………………………………………………… ریال ) نقداً / طی چک شماره …………………………….. عهده بانک ………………..  شعبه ……………………… کد ………………… از سوی خریدار به فروشنده ( به اقراره ) پرداخت گردید و ما بقی ثمن معامله به صورت اقساطی طی ……………… فقره چک / سفته به مبالغ و سررسیدهای معینه به شماره های …………………………………………………………….   توسط خریدار به فروشنده جهت وصول هر کدام در موعد مقرر تحویل و تسلیم گردیده است.

ماده ۵ – شرایط معامله

۵-۱ زمان تحویل خودرو همراه با برگ فروش و سایر مدارک مربوطه تاریخ ……………… تعیین می گردد .

۵-۲ انصراف خریدار از مورد سفارش مادام که خودرو تحویل نشده میسر خواهد بود و خریدار لازم است با تکمیل و تسلیم فرم انصراف به نمایندگی مجاز طبق شرایط انصراف و فسخ که در برگ پذیرش سفارش مشتری یا قرارداد اولیه مندرج است ، اقدام نماید .

۵-۳ در صورت تأخیر در تحویل خودرو به خریدار در موعد مقرر حسب شرایط مندرجه در برگ پذیرش سفارش متقاضی مذکور فروشنده موظف پرداخت جریمه معادل …………………………… در هر روز خواهد بود.

ماده ۶- اسقاط خیارات

کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

ماده ۷- مقررات ناظر

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود.

ماده ۸- نسخ و تصدیق قرارداد

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۸ ماده و ……………… نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

 

                   محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان                              نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

               محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران                                     نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قراداد خرید و فروش زمین (قولنامه زمین)

ماده ۱ –  طرفین قرارداد

۱-۱ فروشنده/فروشندگان …………………………… فرزند …………………………… به شماره شناسنامه …………………………… صادره از ………………….. کد ملی …………………………… متولد …………………………… ساکن …………………………………………… تلفن ……………………………      

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………………………  متولد …………………………… به موجب ……………………………

۱-۲ خریدار/خریدارن …………………………… فرزند …………………………… به شماره شناسنامه …………………………… صادره از ………………….. کد ملی …………………………… متولد …………………………… ساکن …………………………………………… تلفن ……………………………      

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………………………  متولد …………………………… به موجب ……………………………

ماده ۲ –  موضوع قرارداد و مشخصات زمین

موضوع قرارداد: تمامت شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت …………………………… متر مربع دارای پلاک …………………. فرعی از اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ……………………. فرعی از اصلی مزبور واقع در اراضی …………………………… بخش …………………………… ثبتی …………………………… بحدود مندرج در اظهارنامه ثبتی مربوط، با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان و یک حلقه چاه آب حفر شده و بصورت چاردیواری/غیرچهار دیواری …………………………… که منافع مبیع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع، از محل ملک وقوع وقوف کامل پیدا کرد، و از حدود و مشخصات ملک آگاهی یافت.

ماده ۳ –  ثمن معامله و نحوه پرداخت

 ۳-۱ کل ثمن معامله عبارت است از مبلغ به عدد …………………………… ریال به حروف ………………………………………… ریال معادل …………………………… تومان وجه رایج مملکتی تعیین که مورد تراضی و توافق طرفین قرار گرفت که به ترتیب ذیل از سوی خریدار / خریداران به فروشنده / فروشندگان پرداخت می گردد .

۳-۲ مبلغ …………………………… ریال معادل …………………………… تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره …………………………… عهده بانک …………………………… مورخ …………………………… از طرف خریدار به فروشنده پرداخت شد.

۳-۳ مبلغ …………………………… ریال معادل …………………………… تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره …………………………… عهده بانک …………………………… مورخ …………………………… از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۴ مبلغ مبلغ …………………………… ریال معادل …………………………… تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره …………………………… عهده بانک …………………………… مورخ …………………………… از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۵ مبلغ …………………………… ریال معادل …………………………… تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره …………………………… عهده بانک …………………………… مورخ …………………………… از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- تنظیم سند رسمی

۴-۱ به منظور تنظیم سند رسمی طرفین متعهدند که در ساعت ……………………………  تاریخ …………………………… در دفترخانه اسناد رسمی شماره …………………………… واقع در ………………………………………………………… معرفی نماید حاضر شده و کلیه تشریفات قانونی معامله را انجام دهند. 

۴-۲ پس از حضور در دفترخانه در صورتی که طرف مقابل حاضر نباشد طرف دیگر باید مراتب را کتباً به سردفتر اعلام و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفترخانه ثبت کند. فروشنده فتوکپی کلیه اسناد و اوراقی را که آماده کرده ضمیمه خواهد نمود . اگر خریدار حامل ثمن معامله به صورت وجه نقد باشد باید به رویت سردفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب در نامه مورد اشاره درج شود. در صورتی که خریدار چک تضمین شده بانکی همراه داشته باشد کپی آن را ضمیمه کند.

۴-۳ هریک از طرفین که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشوند و یا از آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست را فراهم نکند مکلف است مبلغ ……………………………………………… ریال بابت جریمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد این جریمه بدل اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه به اصل معامله انجام شده نمی زند و طرف پرداخت کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی سازد.

ماده ۵- شرایط و آثار قرارداد

۵-۱ مخارج تنظیم سند حق التحریر و حق الثبت و هزینه محضر بر مبنای قیمت منطقه بندی به عهده طرفین است.

۵-۲ در صورتی که برای انتقال قطعی ملک مورد مبایعه نامه ارائه هرگونه سندی لازم باشد فروشنده موظف به ارائه آن به دفترخانه می باشد .

۵-۳ پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و  همچنین مالیات و عوارض تا پایان روز معامله بر مبنای قیمت منطقه ای به عهده فروشنده است.

۵-۴ فروشنده / فروشندگان اقرار نمودند که زمین مورد معامله جزو اراضی موات و ملی نمی باشد و همچنین مشمول مصادره اموال , سرپرستی و در توقیف نبوده و مورد رهن و وثیقه کسی نیست و منافع آن به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد و در صورت رهن بودن مکلفند قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به فک رهن اقدام نمایند چنانچه فروشنده / فروشندگان نسبت به فک رهن اقدام نکنند خریدار می تواند با مراجعه به مرتهن , ملک را از رهن خارج کند و با امضاء این قرارداد، خریدار وکیل و قائم مقام قانونی فروشنده در مورد فک رهن محسوب می گردد.

۵-۵ چنانچه خریدار به هرنحوی از انحاء از انجام معامله استنکاف ورزد موظف به پرداخت وجه الالتزام …………………………………………… ریال می باشند که باید به طرف مقابل پرداخت گردد.

۵-۶ در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد. قرارداد باطل است و فروشنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد کند.

۵-۷ در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن ، مستحق الغیر بودن ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، غصبی بودن قانوناَ قابل انتقال به خریدار نباشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله ، معادل ……………………………………………. ریال به عنوان خسارت (وجه الالتزام) به خریدار بپردازد.

ماده ۶- اسقاط خیارات

کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

ماده ۷- مقررات ناظر

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود.

ماده ۸- نسخ و تصدیق قرارداد

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۸ ماده و …………. نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

 

                محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان                      نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

            محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران                             نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت املاک

ماده ۱ –  طرفین قرارداد

۱-۱ آقایان/خانمها …………………………… فرزند …………………………… به شماره شناسنامه …………………………… صادره از ………………….. کد ملی …………………………… متولد …………………………… ساکن …………………………………………… تلفن ……………………………      

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………………………  متولد …………………………… به موجب ……………………………

۱-۲ آقایان/خانمها ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه …………………………… صادره از ………………….. کد ملی …………………………… متولد …………………………… ساکن …………………………………………… تلفن ……………………………

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت …………………………… فرزند ……………………………. به شماره شناسنامه …………………………… متولد …………………………….  به موجب ……………………………

که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده می شود .

ماده ۲ –  موضوع قرارداد

مشارکت در جهت احداث بنا

ماده ۳ –  آورده های دو طرف

۱-۳ آورده طرف اول عبارتست از …………………………… قطعه زمین به مساحت ششدانگ ……………………………  متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره ……………….. فرعی از …………………………… اصلی  قطعه …………………………… واقع در بخش …………………………… حوزه ثبتی …………………………… که سند مالکیت به شماره سریال …………………………… در صفحه…………………………… دفتر…………………………… به نام …………………………… صادر و طبق سند رهنی شماره …………………………… دفتر اسناد رسمی …………………………… مورد رهن بانک …………………………… در تاریخ عقد قرارداد به مبلغ به عدد ( …………………………… ریال ) و به حروف ( …………………………… ریال ) توسط کارشناس رسمی / خبره محلی مورد توافق و تراضی طرفین تقویم شده و گزارش ممضی شده آن پیوست و جزء لاینکف این قرارداد است .

۲-۳ آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدی به میزان مجموع هزینه های به شرح ذیل که طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد ، تضمین نموده و این امر مورد پذیرش طرف اول قرار گرفت .

الف ) کلیه هزینه های مربوط به شهرداری بابت صدور پروانه و پایان کار احداث ساختمان و سایر عوارض متعلقه و همچنین حق بیمه تامین اجتماعی و غیره به مبلغ …………………………… ریال .

ب ) کلیه هزینه های مربوط به احداث موضوع قرارداد تحت هر عنوان که باشد . اعم از هزینه های مهندسی ، معماری ، بنایی ، کارگری و همچنین هزینه های ترسیم نقشه ، تامین مصالح ، اجرا و نظارت تا پایان مهلت قرارداد به مبلغ …………………………… ریال .

پ ) کلیه هزینه های مربوط به خرید و نصب انشعابات آب ، فاضلاب ، برق ، گاز ، تلفن به مبلغ …………………………… ریال .

ت ) هزینه تخریب کلیه مستحدثات موجود برای اجرای طرح ( چنانچه آورده طرف اول زمین مشتمل بر ساختمان باشد ) به مبلغ …………………………… ریال .

ماده ۴ – نسبت سهم الشرکه طرفین

طبق توافق فیمابین قبلی ، سهم الشرکه هر یک از دو طرف اعم از عرصه و اعیان و همچنین حقوق مربوط به فضاها ( اعم از تجاری ، انباری ، پارکینگ و مسکونی ) بر اساس آورده ها و تعهدات آنها به شرح ذیل تعیین می گردد :

الف ) سهم الشرکه طرف اول …………………………… درصد .

ب ) سهم الشرکه طرف دوم ( مجری طرح ) …………………………… درصد . نحوه افراز سهم الشرکه طرفین در بند ۲ فراز الف ماده ۶ مشخص گردیده است .

ماده ۵ –  مدت قرارداد

مدت زمان شروع مشارکت و اجرای طرح از تاریخ با حروف …………………………… لغایت  تاریخ با حروف …………………………… می باشد .

ماده ۶ – شرایط قرارداد و تعهدات طرفین و ضمانت عدم اجرای آنها  

الف ) شرایط قرارداد :

۱ ) صورت جامعی از مصالح ، لوازم و منصوبات با ذکر تمام جزئیات ( اندازه ، نوع ، ویژگیهای ساخت و غیره ) که توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد بکار خواهد رفت و در تاریخ …………………………… به امضای طرفین رسیده ، به پیوست این قرارداد می باشد که جزء لاینکف آن خواهد بود .

تبصره : تغییر مشخصات و مصالح ساختمانی با تراضی طرفین و انعکاس و اصلاح صورت جامع بلامانع می باشد .

۲ ) افراز سهم الشرکه طرفین به نسبت سهم آنان با در نظرگرفتن مرغوبیت و ارزش فضاهای احداث شده خواهد بود و افراز ، ابتدا از طریق توافق و در صورت عدم دستیابی به توافق ، با انتخاب داور مرضی الطرفین صورت خواهد گرفت و رای داور قطعی است . مگر به صورت تقلب و تدلیس که در اینصورت متضرر می تواند در مراجع قضایی صالحه اقامه دعوی نماید .

۳ ) کلیه هزینه های لازم جهت تنظیم سند رسمی ، مالیات نقل و انتقال به تناسب سهم الشرکه هر یک از طرفین خواهد بود . مگر اینکه طور دیگری توافق شده باشد و در صورت اخیر ، سهم هر یک مشخص و تصریح می شود .

۴ ) مدت زمان تنظیم سند و انتقال رسمی پس از صدور پایان کار ساختمانی و اخذ گواهی های قانونی مربوطه از مراجع ذی صلاح ظرف حداکثر …………………………… روز می باشد و شروع آن از تاریخ اخذ آخرین گواهی است .

۵ ) عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند توسط هر یک از طرفین در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور بنا به تقاضای طرف حاضر وفق مقررات موضوعه مجاز به صدور گواهی عدم حضور با ذکر مورد می باشد .

۶ ) فروش یا پیش فروش سهم الشرکه از سوی شریک با توافق طرف مقابل و قبل از افراز سهم الشرکه امکانپذیر خواهد بود .

۷ )  در صورتیکه در اثر حوادث قهری ( اعم از سیل ، زلزله ، طوفان و … ) ادامه کار برای شریک غیر ممکن گردد و یا در رویه اجرای طرح اختلال قانونی ایجاد می شود . تاخیرات بوجود آمده ناشی از این حوادث ، مجاز شمرده می شود و هیچ یک از دو طرف در مقابل خسارتهایی که از این جهت به طرف دیگر وارد می شود مسئولیتی نخواهد داشت .

۸ ) در صورت بروز اختلاف بین طرفین باستثناء موضوع بند ۲ فراز الف در خصوص مشخصات و مفاد و شرایط قرارداد ، مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد کرد .

۹ ) کلیه اختیارات قانونی با توافق طرفین در این قرارداد ساقط گردید ، حتی اختیار غبن فاحش ، مگر در صورت ثبوت تقلب و تدلیس موضوع بند ۲ فراز الف در دادگاه صلاحیتدار .

ب ) تعهدات طرفین

۱ ) تعهدات طرف اول :

۱-۱- پس از اتمام بنا به شرح قرارداد حاضر , طرف اول قرارداد مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال …………………………… دانگ مشاعی ملک اعم از عرصه و اعیان به نسبت سهم الشرکه طرف دوم به نامبرده اقدام کند .

۲-۱- طرف اول متعهد است که ضمن در اختیار قراردادن ملک ، اسناد لازم مربوطه از قبیل سند مالکیت , وکالتنامه کاری را جهت اجرای طرح ، تنظیم و به طرف دوم قرارداد تسلیم نماید . بطوریکه مانعی برای شروع طرح پیش نیاید

۳-۱- طرف اول در صورت تأخیر در ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند انتقال ، مکلف است به ازای هر روز تأخیر در ایفای تعهد انتقال، مبلغ …………………………… ریال بعنوان وجه التزام عدم ایفای تعهد به طرف دوم بپردازد و پرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئولیت انتقال از طرف اول نیز نخواهد بود .

۲ ) تعهدات طرف دوم :

۱-۲- در صورتیکه اجرای طرح مورد توافق در موعد مقرر به شرح ماده ۵ تکمیل نشود طرف دوم می بایست به ازای هر روز تأخیر در ایفای تعهد روزانه به مبلغ …………………………… ریال بعنوان خسارت و ضرر و زیان دیرکرد و تکمیل بنا به طرف مقابل بپردازد .

۲-۲- طرف دوم قرارداد مکلف به بیمه  نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهی خواهد بود .

۳-۲- طرف دوم در مقابل حوادث احتمالی ناشی از کار ، بیمه های تامین اجتماعی و خسارت و آسیب به املاک مجاور مسئول بوده و در صورت تخلف متعهد به جبران آن خواهد بود ، و هیچگونه مسئولیتی از جهت بروز حوادث و ورود ضرر و زیان اعم از جانی و مالی متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود .

ماده ۷ –

حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان …………………………… به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ …………………………… ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده ۸ –

این قرارداد بر اساس مقررات و قوانین جاری در تاریخ با حروف   …………………………… در دفتر مشاور املاک …………………………… به نشانی …………………………………………………………  در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و مشاور املاک مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص  مشاور ، نسخه اول و دوم را به طرف اول و دوم تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نماید و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان می باشند که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .

ماده ۹-

موضوع این قرارداد از لحاظ حقوقی و فنی تأیید می گردد .  

 

کارشناس حقوقی – فنی                               نام و نام خانوادگی               امضاء   

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد خرید و فروش یک باب مغازه (قولنامه تجاری)

ماده ۱ –  طرفین قرارداد

۱-۱ فروشنده/فروشندگان …………………………………… فرزند ………………………….. به شماره شناسنامه ………………………..  صادره از ………………….. کد ملی …………………………………… متولد ………………… ساکن ………………………………………………………………….. تلفن ……………………………………     

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ……………………………………. فرزند …………………… به شماره شناسنامه ………………………. متولد ……………………..  به موجب ……………………………………

۱-۲ خریدار/خریدارن  …………………………………….  فرزند ……………………. به شماره شناسنامه …………………………. صادره از …………………… کد ملی ……………………………… متولد ………………… ساکن ……………………………………………………………….. تلفن ……………………………………

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ……………………………………. فرزند …………………… به شماره شناسنامه ………………………. متولد ……………………..  به موجب ………………………………….

ماده ۲ –  موضوع قرارداد و مشخصات ملک

بیع تمامی ………………….. دانگ یک باب مغازه  دارای پلاک ثبتی ………………….. فرعی از…………………..اصلی به مساحت اعیانی    ………………….. مترمربع و به صورت ………………….. خوابه و مساحت عرصه متر به نشانی محل وقوع ملک  ………………….. طبقه    ………………….. واحد ………………….. و با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثنا عرصتاً و اعیاناً به انضمام برق به شماره پرونده ………………….. و آب به شماره اشتراک ………………….. و گاز شهری به شماره شناسایی ………………….. و یک رشته تلفن دائر به شماره ………………….. و انباری به مساحت ………………….. متر مربع واقع در و  تعداد ………………….. عدد پارکینگ به شماره های      ………………….. و دارای پایان کار ساختمان شماره ………………….. مورخ ………………….. صادره از سوی شهرداری منطقه ………………….. می باشد. تأسیسات گرمایی شوفاژ روشن , پکیج حرارتی , گاز شهری , فن کوئل , بخاری نفت سوز , شومینه و وسیله سرمایی آن کولر , چیلر , فن کوئل , تهیه مطبوع , سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً بطور کامل به رؤیت خریدار رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت ملک کاملاً مطلع شده است.

ماده ۳ –  ثمن معامله و نحوه پرداخت

 ۳-۱  کل ثمن معامله عبارت است از مبلغ به عدد ………………….. ریال به حروف ………………….. ریال معادل ………………….. تومان وجه رایج مملکتی تعیین که مورد تراضی و توافق طرفین قرار گرفت که به ترتیب ذیل از سوی خریدار / خریداران به فروشنده / فروشندگان پرداخت می گردد .

۳-۲  مبلغ ………………….. ریال معادل ………………….. تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره …………………..عهده بانک    ………………….. مورخ ………………….. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت شد.

۳-۳ مبلغ ………………………………………. ریال معادل ………………………………………. تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره ………………………………………. عهده بانک ………………………………………. مورخ ………………………………………. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۴ مبلغ ………………………………………. ریال معادل ………………………………………. تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره ………………………………………. عهده بانک ………………………………………. مورخ ………………………………………. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۵ مبلغ ……………………………………… ریال معادل ……………………………………… تومان از ثمن معامله به هنگام تنظیم سند در دفترخانه  نقداً / طی چک شماره ……………………………………… عهده بانک ……………………………………… مورخ ……………………………………… در تاریخ ……………………………………… از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- تنظیم سند رسمی

۴-۱ به منظور تنظیم سند رسمی طرفین متعهدند که در ساعت………………….. تاریخ ………………….. در دفترخانه اسناد رسمی شماره ………………….. واقع در………………….. یا دفترخانه ای که بانک و سازمان های تابعه ………………….. معرفی نماید حاضر شده و کلیه تشریفات قانونی معامله را انجام دهند. 

۴-۲) پس از حضور در دفترخانه در صورتی که طرف مقابل حاضر نباشد طرف دیگر باید مراتب را کتباً به سردفتر اعلام و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفترخانه ثبت کند. فروشنده فتوکپی کلیه اسناد و اوراقی را که آماده کرده ضمیمه خواهد نمود . اگر خریدار حامل ثمن معامله به صورت وجه نقد باشد باید به رویت سردفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب در نامه مورد اشاره درج شود. در صورتی که خریدار چک تضمین شده بانکی همراه داشته باشد کپی آن را ضمیمه کند.

۴-۳) هریک از طرفین که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشوند و یا از آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست را فراهم نکند مکلف است مبلغ ………………….. ریال بابت جریمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد این جریمه بدل اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه به اصل معامله انجام شده نمی زند و طرف پرداخت کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی سازد .

ماده ۵ –  تسلیم ملک

 فروشنده/فروشندگان مکلف است در تاریخ ………………….. ملک را با تمام توابع و ملحقات و منضمات به خریدار/خریداران تسلیم کند. وجه الالتزام عدم تخلیه روزانه ………………….. ریال می باشد که در صورت عدم تسلیم به موقع، فروشنده موظف است آن را به خریدار پرداخت کند.

ماده ۶- شرایط و آثار قرارداد

۶-۱ مخارج تنظیم سند حق التحریر و حق الثبت و هزینه محضر بر مبنای قیمت منطقه بندی به عهده طرفین است.

۶-۲ در صورتی که برای انتقال قطعی ملک مورد مبایعه نامه ارائه هرگونه سندی لازم باشد فروشنده موظف به ارائه آن به دفترخانه می باشد .

۶-۳ پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و  همچنین مالیات و عوارض تا پایان روز معامله بر مبنای قیمت منطقه ای به عهده فروشنده است .

۶-۴ فروشنده مکلف است آخرین قبول آب و برق و تلفن و گاز در صورت مستقل بودن و در غیر این صورت تسویه حساب با هیأت مدیره مسئول ساختمان را در دفترخانه به خریدار تحویل نماید . پرداخت این وجوه تا تحویل مورد معامله بر عهده فروشنده خواهد بود , همچنین هزینه های قانونی دیگر از جمله جرائم ساختمانی , حق مرغوبیت , پذیره , حق مشرفیت عوارض , دیون به اشخاص ثالث ـ اخذ پایان کار , فک رهن و تفکیکی به عهده فروشنده می باشد .

۶-۵ فروشنده / فروشندگان اقرار نمودند که مورد معامله مشمول مصادره اموال , سرپرستی و در توقیف نبوده و مورد رهن و وثیقه کسی نیست و منافع آن به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد و در صورت رهن بودن مکلفند قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به فک رهن اقدام نمایند چنانچه فروشنده / فروشندگان نسبت به فک رهن اقدام نکنند خریدار می تواند با مراجعه به مرتهن , ملک را از رهن خارج کند و با امضاء این قرارداد، خریدار وکیل و قائم مقام قانونی فروشنده در مورد فک رهن محسوب می گردد.

۶-۶ چنانچه خریدار  و به هرنحوی از انحاء از انجام معامله استنکاف ورزد موظف به پرداخت وجه الالتزام                                         ریال می باشند که باید به طرف مقابل پرداخت گردد.

۶-۷ در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد . قرارداد باطل است و فروشنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد کند .

۶-۸ در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن ، مستحق الغیر بودن ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، غصبی بودن قانوناَ قابل انتقال به خریدار نباشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله ، معادل  ………………….. ریال به عنوان خسارت به انتقال گیرنده بپردازد.

ماده ۷- اسقاط خیارات

کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

ماده ۸- مقررات ناظر

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود.

ماده ۹- نسخ و تصدیق قرارداد

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۹ ماده و ………………….. نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

                           محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان                        نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

                       محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران                               نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد تقسیم نامه آپارتمان (بر مبنای صورت مجلس تفکیکی)

تقسیم کنندگان : 

۱- خانم / آقای : …………………… فرزند آقای ……………………… به شماره ملی …………………. دارای شناسنامه شماره : …………………………… صادره از : ……………. متولد : ………………..نسبت به ……..دانگ مشاع :………………ساکن:………………………………

۲- خانم / آقای : …………………… فرزند آقای ……………………… به شماره ملی …………………. دارای شناسنامه شماره : …………………………… صادره از : ……………. متولد : ………………..نسبت به ……..دانگ مشاع :………………ساکن:………………………………

۳- خانم / آقای : …………………… فرزند آقای ……………………… به شماره ملی …………………. دارای شناسنامه شماره : …………………………… صادره از : ……………. متولد : ………………..نسبت به ……..دانگ مشاع :………………ساکن:………………………………

مورد تقسیم : 

آپارتمان های مسکونی و انباری ها و پارکینگ های احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ………… متر مربع دارای پلاک …………. فرعی از……….. اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک …………. فرعی از اصلی نامبرده واقع در اراضی………. بخش ……….. ثبتی ………… تهران محدوده و موارد ثبت اسناد مالکیت شماره ……………. مورخ  …………………… صفحه ………………. جلد…………. و شماره ……………… مورخ …………………… صفحه …………. جلد ……….. و شماره ……………….. مورخ …………………… جلد …….. بشمارات چاپی…………………… و…………………. و ………………………….. صادرات بنام تقسیم کنندگان.

مبنای تقسیم : 

۱- صورتمجلس تفکیکی شماره …………….. مورخ …………………… صادره از ثبت منطقه ……… تهران  ۲- گواهی مالیاتی شماره ……………………. مورخ …………………… صادره از سر ممیزی ………… تهران   ۳- گواهی پایان ساختمان شماره ………………….. مورخ …………………… صادره از شهرداری منطقه ………… تهران .

قدر السهم اختصاصی ناشی از تقسیم :

الف : تمامت شش دانگ یکدستگاه آپارتمان در هم کف غربی به مساحت…………… مترمربع ( قطعه اول تفکیکی ) به انضمام انباری شماره یک واقع در زیر زمین اول به مساحت …………. متر مربع ( قطعه اول تفکیکی ) و به انضمام پارکینگ شماره یک واقع در زیر زمین دوم به مساحت ……………….. متر مربع ( قطعه اول تفکیکی ) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن که در سهم اختصاصی خانم / آقای : ………………………………… ( ردیف یک ) به ازای سهم مشاعی قرار گرفته و می گیرد .

ب : تمامت شش دانگ یکدستگاه آپارتمان در هم کف شرقی به مساحت …………………..

متر مربع ( قطعه دوم تفکیکی ) به انضمام انباری شماره دو واقع در زیر زمین اول به مساحت …………………. متر مربع ( قطعه دوم تفکیکی ) و به انضمام پارکینگ شماره دو واقع در زیر زمین دوم به مساحت ……….. متر مربع ( قطعه دوم تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن که در سهم اختصاصی خانم / آقای : …………………………………..( ردیف دو ) به ازای سهم مشاعی قرار گرفته و می گیرد .

پ : سهم اختصاصی خانم / آقای : …………………………….. ( ردیف سوم ) عبارتست از :

اول : تمامت شش دانگ یکدستگاه آپارتمان در طبقه اول غربی به مساحت ……………….

متر مربع ( قطعه سوم تفکیکی ) به انضمام انباری شماره ۳ واقع در زیر زمین اول به مساحت ………. متر مربع ( قطعه سوم تفکیکی ) و به انضمام پارکینگ شماره سه واقع در زیرزمین دوم به مساحت …………….. متر مربع ( قطعه چهارم تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن .

دوم : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول شرقی به مساحت …………..

متر مربع ( قطعه چهارم تفکیکی ) و بانضمام پارکینگ شماره چهار واقع در زیرزمین دوم به مساحت ……………… متر مربع ( قطعه چهارم تفکیکی ) با قدرالسهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن .

سوم : تمامت شش دانگ دستگاه آپارتمان در طبقه دوم غربی به مساحت

متر مربع ( قطعه پنجم تفکیکی ) به انضمام انباری شماره پنج واقع در زیرزمین اول به مساحت …………… متر مربع ( قطعه پنجم تفکیکی ) با قدرالسهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن .

چهارم : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه دوم شرقی به مساحت ……… 
متر مربع ( قطعه ششم تفکیکی ) به انضمام انباری شماره شش واقع در زیرزمین اول به مساحت ………… متر مربع ( قطعه ششم تفکیکی ) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن که تمامی آپارتمان ها و انباری ها و پارکینگ های مندرج در قسمت های اول لغایت چهارم ردیف (پ ) بازاء سهم مشاعی در سهم اختصاصی :

 خانم / آقای : ……………………………………. (ردیف سوم ) قرار گرفته و می گیرد .

شرح قسمت های مشاعی و مشترک :

۱- عرصه کل به مساحت …………….. متر مربع  ۲- نورگیر به مساحت ……………………..

متر مربع  ۳- راه پله ها در زیرزمین دوم و اول هر یک به مساحت ………….. متر مربع و در طبقات اول و دوم و راه پله به پشت بام هر یک به مساحت ………………. متر مربع  ۴- شوفاژ خانه در زیرزمین دوم به مساحت …………………………………………….. مترمربع
۵- اطاق سـرایـدار در زیـرزمیـن اول بـه مسـاحـت ………………………………… مترمربع ۸- دستشوئی و توالت در زیرزمین های اول و دوم هر یک به مساحت……… متر مربع ۹- پشت بام ……………… متر مربع ضمناً عبور شبکه های برق ، تلفن و لوله های آب و فاضلاب و لوله های گاز و کانال های کولر از یکدیگر گواهی می شود.

حقوق ارتفاقی : طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن می باشد .

حدود آپارتمان ها :

( قطعه اول تفکیکی ) : شمالاً : …………………………………. شرقاً : ………………………………. جنوباً : ………………………………….  غرباً : ………………………………….

( کف با سقف زیرزمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است ) .

( قطعه دوم تفکیکی ) : شمالاً :…………………………………. شرقاً : ………………………..جنوباً : ………………………………….  غرباً : ………………………………….

 ( کف با سقف زیرزمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است ) .

( قطعه سوم تفکیکی ) : شمالاً : ………………………………. شرقاً : ………………………………جنوباً : ………………………………….  غرباً : ………………………………..

 ( کف با سقف طبقه تحتانی و سقف با طبقه فوقانی مشترک است ) .

( قطعه چهارم تفکیکی ) : شمالاً : ………………………………… شرقاً : ……………………………..جنوباً : …………………………………… غرباً : ………………………………

 ( کف با سقف طبقه تحتانی و سقف با طبقه فوقانی مشترک است ) .

( قطعه پنجم تفکیکی ) : شمالاً : ………………………………… شرقاً : …………………………….. جنوباً : …………………………………. غرباً : ………………………………..

 ( کف با سقف طبقه تحتانی و سقف با پشت بام مشاعی است ) .

( قطعه ششم تفکیکی ) : شمالاً : ………………………………… شرقاً : ………………………………. جنوباً : ………………………………….  غرباً : ……………………………….

 ( کف با سقف طبقه تحتانی و سقف با پشت بام مشاعی است ) .    

حدود انباری ها و پارکینگ ها : با توجه به صورتمجلس تفکیکی مبنا برای آن حدودی قید نشده است .

تذکاریه : ۱- تقسیم کنندگان ضمن العقد هر گونه تفاوت ارزش ها و مرغوبیت های احتمالی در مورد تقسیم را نسبت به سهم اختصاصی خویش بیکدیگر در مقابل اخذ ۷۵ گرم نبات مصالحه قطعیه صحیحه شرعیه و قانونیه نمودند . ۲- هر یک از تقسیم کنندگان بدیگری از تقسیم کنندگان مزبور وکالت و اجازه و اختیار داده و می دهد که چنانچه در تنظیم صورتمجلس تفکیکی مبنا یا گواهی مالیاتی مبنا و یا در تنظیم این تقسیم نامه احتمالاً اشتباه و سهو قلم روی داده شده باشد نسبت به رفع آن ولو با تنظیم و امضاء اسناد رسمی بدون آنکه در ماهیت این تقسیم خللی وارد سازد اقدام نماید . ۳- اصول اسناد مالکیت فوق الذکر جهت صدور اسناد مالکیت موارد تقسیم به ثبت مربوطه ارسال می گردد و هیچ یک از انباری ها و پارکینگ های منضم به هر دستگاه آپارتمان به تنهائی قابل انتقال نمی باشد. ۴- برق شماره پرونده ………………….

مختص آپارتمان قطعه اول تفکیکی و برق شماره پرونده …………………………….. مختص آپارتمان قطعه دوم تفکیکی و برق شماره پرونده ………………………………………… مختص آپارتمان قطعه سوم تفکیکی و برق شماره پرونده …………………………………………مختص آپارتمان قطعه سوم تفکیکی و برق شماره پرونده ……………………………………….. مختص آپارتمان قطعه چهارم تفکیکی و برق شماره پرونده …………………………………….. مختص آپارتمان قطعه پنجم تفکیکی و برق شماره پرونده ……………………………………….. مختص آپارتمان قطعه ششم تفکیکی و آب شماره ……………………………… و برق شماره پرونده ……………………………… و گاز شهری شماره شناسائی ………………………. کماکان مشترک در کل ملک و ساختمان موصوفه خواهد بود . ۵- تمامی آپارتمان ها و انباری ها و پارکینگ های سهام اختصاصی مفروز و انتزاعی از ملک پلاک مذکوره در بالا و براساس صورتمجلس تفکیکی مبنا می باشد که هر یک از تقسیم کنندگان حق مراجعه به ثبت مربوطه و درخواست و اخذ اسناد مالکیت سهم اختصاصی خود بنام خویش دارند. ۶- تقسیم کنندگان هرگونه ادعا و اعتراض احتمای و بعدی ولو به عنوان تضرر و غیره را در رابطه با این تقسیم نامه از خود سلب نمودند و احتیاطاً کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش از تقسیم کنندگان اسقاط گردید و منافع مورد تقسیم قبلاً به کسی واگذار نشده و هر یک از تقسیم کنندگان اقرار بتصرف و قبض سهام اختصاصی خویش نمود . ۸- تقسیم کنندگان ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم مزبور بطور شفاهی فی مابین آنان منعقد گردیده منفرداً و بعضاً متنفعاً متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این تقسیم نامه بدون استثناء گردیده و می باشند .

تاریخ :

محل امضاء

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک املاک غیر منقول

ماده ۱- طرفین قرارداد

۱-۱ موجر/ موجرین ……………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه …………………………………. صادره از ………………….. کد ملی …………………………….. متولد ………………………… ساکن ………………………………………………………………………………………………………………….. تلفن ………………………………………   

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت……………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ………………………………… کد ملی ……………………………. متولد ……………………. به موجب ……………………………

۱-۲ مستاجر/مستاجرین ……………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ………………………………… صادره از ………………….. کد ملی ……………………………. متولد ……………………. ساکن ……………………………………………………………………………………………. تلفن ………………………………………      

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت……………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ………………………………… کد ملی ……………………………. متولد ……………………. به موجب ……………………………

ماده ۲- موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تملیک  

 تملیک عین مستاجره پس از پرداخت تمامی اقساط اجاره بها از طرف مستاجر به موجر طبق شرایط این قرارداد ……………… دانگ / دستگاه / یک باب ………………………….. به مساحت ………………. متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره ……………… فرعی از ……………………….. اصلی ………………………………… واقع در بخش …………………… حوزه ثبتی ………………… دارای سند مالکیت به شماره ……………….  صفحه …………….. دفتر ………………………  صادره بنام …………………………… با حق استفاده آب /  برق / گاز به صورت اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ روشن / غیر روشن / کولر / پارکینگ    ………………… فرعی به متراژ ………………… متر مربع / انباری فرعی ………………… به متراژ ………………. متر مربع/ تلفن دایر به شماره  …………………………… غیر دایر و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که به رویت مستاجر / مستاجرین رسیده است و مورد قبول قرار گرفته است .

ماده ۳- مدت اجاره  

 مدت اجاره …………………………… ماه / سال شمسی از تاریخ    …………………………… لغایت …………………………… می باشد .

ماده ۴ – اجاره بهاء

 کل مبلغ اجاره بها مبلغ ……………………………………………… ریال معادل …………………………… تومان می باشد که مبلغ  ………………………………………………. ریال به عنوان پیش پرداخت ، نقداً / طی چک شماره ……………………………بانک …………………… شعبه …………………………. تحویل موجر گردید و باقیمانده در مواعد  …………………….. توسط مستاجر به موجر پرداخت می گردد .

ماده ۵ – شروط و آثار قرارداد

     ۱-۵- طرفین قرارداد کردند که پس از پرداخت آخرین قسط اجاره بها ، عین مستاجره به مالکیت مستاجر در آید .

     ۲-۵- طرفین متعهد شدند در صورت تحقق مفاد بند ۱ ماده ۵  قرارداد در تاریخ …………………………… در دفتر اسناد رسمی شماره ………………… حاضر شوند و نسبت به تنظیم سند رسمی بنام مستاجر اقدام نمایند .

     ۳-۵- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سردتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

     ۴-۵- در صورتیکه مستاجر در مدت اجاره ، تمامی مبلغ اجاره بها را یکجا پرادخت کند ، عین مستاجره از همان تاریخ به مالکیت مستاجر در آمده و طرفین مکلف خواهند بود ظرف مدت …………………………… از تاریخ پرداخت ، نسبت به اجرای مفاد بند ۲ ماده ۵ اقدام نمایند . در صورت امتناع موجر از دریافت اجاره بها ، مستاجر می تواند با پرداخت اجاره بهای مذکور به صندوق ثبت یا دادگستری تعهد خود را اجرا نماید .

     ۵-۵- اگر مستاجر از پرداخت اجاره بها در مورد مقرر بیش از ………………….. ماه تخلف نماید ، موجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ کند . در اینصورت بخشی از اجاره بهای پرداختی در مواعد گذشته به میزان ……………………………………….. ریال بعنوان اجاره بهای قرارداد در مالکیت موجر مستقر و مابقی را به مستاجر به ضمیمه پیش پرداخت به مستاجر مسترد خواهد شد . در صورتیکه از ابتدای قرارداد اجاره بهای اقساطی بعنوان اجاره بها پرداخت نشده باشد ، موجر می تواند با کسر اجاره بها از محل پیش پرداخت ، مابقی را به مستاجر مسترد نماید .

     ۶-۵- در صورت تخلف از مفاد تعهد مندرج در بند ۲ ماده ۵ متخلف ،‌ مکلف است  به ازای هر ورز تاخیر معادل …………………………………………. ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت کند و این خسارت مانع از الزام اجرای تعهد اصلی نخواهد بود . خسارت مذکور در این بند نسبت به تخلف مندرج در بند ۴ ماده ۵ نیز قابل اجرا خواهد بود .

     ۷-۵- موجر حق نقل و انتقال مورد معامله را به هر عنوان به دیگری نخواهد داشت تخلف از این تعهد هیچ تاثیری در اجرای تعهدات مندرج در این قرارداد ندارد و مستاجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ کند و یا اینکه با اقامه دعوا به طرفیت موجر و منتقل الیه ابطال انتقال را از دادگاه تقاضا کند . در صورتیکه الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی که خریدار متقبل شده است را پردخت کرده و معادل مبلغ ……………………………………………….. ریال به عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وی پرداخت نماید .

     ۸-۵- مستاجر نمی تواند / می تواند  در طول مدت اجاره نسبت به اجرای تعهدات وحقوق مندرج در این قرارداد شخص دیگری را بعنوان طرف مورد معامله با موجر جایگزین خود کند . در صورتیکه طبق توافق مستاجر حق واگذاری ورد معامله را به دیگری داشته باشد انتقال گیرنده از حیث اجرای تعهدات و پرداخت اقساط و سایر آثار قرارداد مثل مستاجر سابق خواهد بود .

     ۹-۵- مستاجر متعهد به حفظ و نگهداری عین مستاجره می باشد و در صورت تعدی و تفریط در نگهداری عین مستاجره مسئول جبران خسارت خواهد بود .

     ۱۰-۵- تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه / شوفاژ / کولر / آسانسور / شبکه آب / برق / گاز به عهده موجر است و هزینه های جزیی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است که نوع و میزان آن راعرف تعیین می کند .

ماده ۶- خیارات قرارداد

 کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان و ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین مبنی بر علم و اطلاع کامل از عرف بازار اسقاط گردید . موارد تقلب و تدلیس که بطور واضح و آشکار علت غبن باشد مستثنی است .

ماده ۷- نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در ……….. ماده و ………… نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد و با استناد به ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ شهود با مشخصات زیر ، این قرارداد را گواهی و امضاء می نمایند .

 

                     محل امضاء و اثر انگشت موجر                                               نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

                محل امضاء و اثر انگشت مستأجر                                            نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

 

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram