نمونه قرارداد پیمانکاری طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

۱. مشخصات طرفین قرارداد

۱. ۱ مشخصات کارفرما

آقا/ خانم/ شرکت …………………………… به مدیریت/ نمایندگی …………………………… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …………………………… به نشانی ………………………………………………………… شماره تلفن ثابت …………………………… و شماره همراه …………………………… می باشد.

۱. ۲ مشخصات پیمانکار

آقا/ خانم/ شرکت …………………………… به مدیریت/ نمایندگی …………………………… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …………………………… به نشانی …………………………………………………………. شماره تلفن ثابت …………………………… و شماره همراه ……………………………. می باشد.

۲. موضوع قرارداد و محل انجام آن

موضوع قرارداد دربرگیرنده طراحی، عملیات اجرایی و آماده سازی، تهیه لوازم، نوسازی، ایجاد دکوراسیون داخلی و متعاقباً (پس از انجام امور مربوط به طراحی و دکوراسیون داخلی) نصب اثاثیه و ملزومات طبقات ساختمان بنا بر پیوست شماره ……………………………. که از سوی کارفرما به قرارداد ضمیمه گردیده است.

محل انجام پروژه به نشانی ………………………………………………………… که دارای مجوز ساختمانی به شماره ……………………………. تاریخ …………………………… می باشد.

۳. محاسبات و مشخصات فنی پروژه

۳. ۱ سبک طراحی و دکوراسیون براساس متدوهای کلاسیک با تلفیقی از نمای رومی برمبنای الگوهای طراحی از پیش طراحی شده که در ماده ۶ ذکر شده است.

۳. ۲ ساختمان دارای …….. طبقه می باشد که زیربنای کل آن ………. مترمربع است؛ هر طبقه دارای ………… مترمربع زیربنا می باشد که با احتساب دیوارها و سقف می شود ………… متر مربع.

۳. ۳ بخش های مرتبط با امکان نصب سیستم های نورپردازی به ابعاد ………….. مترمربع و از نوع به خصوصی از نورپردازی و نصب هالوژن بنام ………….. استفاده می شود.

۳. ۴ جنس مصالح استفاده شده در پروژه ………………….. بوده و در صورت تخریب و طراحی و بازسازی مطابق با الگو، مصالح ……………………… نیازمند است.

۳. ۵ هر واحد از ساختمان دارای اسپلیت، فر گاز، گاز رومیزی و ……………………………………. می باشد که پیش از انجام پروژه جداسازی شده و پس از انجام، نصب می گردد.

۳. ۶ ساختمان به ازای هر طبقه به تعداد ………… پله و تعداد …………. پاگرد دارا می باشد که در مجموع کل ساختمان ………… پله و ………….. پاگرد می شود.

۳. ۷ ابعاد دیوارها و سقف هایی که نیازمند رنگ آمیزی می باشد به متراژ …. برای هر طبقه و در مجموع …. مترمربع می باشد.

۴. هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی)

۴. ۱ هزینه کل قرارداد ……………………………………………. ریال می باشد که پس از انجام موضوع قرارداد و سایر تعهدات مشروحه در ماده ۱۲ پس از تأیید ناظر کارفرما با ارائه صورتحساب رسمی و معتبر از سوی پیمانکار و پس از احتساب کسورات قانونی ظرف مدت ………. روز کاری در وجه پیمانکار کارسازی می شود.

۴. ۲ هزینه جزئی و تفکیک شده قرارداد به شرح ذیل است:

۴. ۲. ۱ هزینه تهیه مصالح از قبیل گچ، سیمان، آجر و… از قرار هر متر مربع به ارزش ……………………………………………….. ریال تعیین می گردد.

۴. ۲. ۲ هزینه تهیه رنگ از قرار هر مترمربع به ارزش ……………………………………………… ریال تعیین می گردد.

۴. ۲. ۳ هزینه تهیه و خرید سیستم نورپردازی با کیفیت درجه …………. و برند …………………………… از قرار هر متر مربع به ارزش ………………………………………… ریال می باشد؛ و بخش های هالوژن از قرار تعداد به ارزش …………………………………………………… ریال محاسبه می گردد.

۴. ۲. ۴ هزینه تهیه و نصب چوب یا ام دی اف در اتاق خواب و آشپزخانه از قرار هر مترمربع به ارزش ………………………………………………….. ریال تعیین می گردد.

۴. ۲. ۵ اجرت جداسازی و نصب وسایل موجود در ساختمان از قبیل اسپلیت، گاز رومیزی و …………………………… در مجموع جداسازی و نصب مجدد به ارزش ……………………………………………………….. ریال تعیین می گردد.

۵. شرایط پرداخت

۵. ۱ مبلغ ……………………………………………… ریال معادل ……………………………. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش …………………………………………………… ریال به شماره …………………………… ).

۵. ۲ مبلغ …………………………………………….. ریال معادل …………………………….. درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام ۵۰% کار با تأیید سرپرست کارگاه.

۵. ۳ مبلغ ………………………………………….. ریال معادل …………………………………… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .

۵. ۴ مبلغ ………………………………………….. معادل ………………………………………. درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی …………………………… می باشد).

۶. اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد (پیمان پیش رو).

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی :

۱. نقشه های پلان موقعیت ساختمان و طرح استقرار

۲. نقشه های جزئیات اجرایی و طراحی

۳. نقشه های تأسیسات برقی

و ۴. …..

۷. مدت انجام موضوع قرارداد

مدت کامل انجام پروژه ………………….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد …………………………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………………………… می‌باشد.

۸. دیرکرد طرفین در انجام پروژه

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………………………………………… ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

۹. نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

۱۰. تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه

هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه محل اجرای عملیات دکوراسیون داخلی با توافق طرفین به عهده …………………………… است.  ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به …………………………… است .

۱۱. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

۱۲. تعهدات پیمانکار

۱۲. ۱ پیمانکار موظف است موضوع قرارداد را ظرف مدت ………….. روز کاری از تاریخ امضای قرارداد به طور کامل انجام دهد.

۱۲. ۲ در صورت کثرت پروژه ها اخذ شده از سوی پیمانکار و عدم سرکشی بموقع بر روند انجام کار، ایشان موظف است پیش از شروع عملیات اجرایی، یک نفر را بعنوان نماینده، جهت انجام هماهنگی های لازم به کارفرما معرفی

نماید.

۱۲. ۳ کنترل و رعایت نکات ایمنی و اجرای تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز حادثه برای عوامل اجرایی و نیز مسئولیت ناشی از خسارت وارده به املاک و اشخاص ثالث در اثر عملیات اجرایی موضوع این قرارداد بر عهده پیمانکار است و در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.

۱۲. ۴ مطابق با توافق فی مابین کارفرما و پیمانکار، اجرای قرارداد قائم به شخص ایشان می باشد، و حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد.

۱۲. ۵ پیمانکار موظف است در ساعات کاری اعلامی از سوی کارفرما، اقدام به عملیات اجرایی نماید.

۱۲. ۶ پیمانکار در مدت اشتغال به کار کارکنان خویش ملزم است ایشان را بیمه نماید و برای تمام فعالیت های کارکنان خویش در جریان اشتغالش در پروژه بیمه مسئولیت مدنی نیز اخد نماید. چنانچه در مدت قرارداد هر یک از کارکنان دچار نقص عضو دائم یا موقت یا منجر به فوت گردد یا از قِبل فعالیت کارکنانش به غیر آسیب برسد، کارفرما هیچ گونه مسئولیتی ندارد و پیمانکار در این راستا می بایست پاسخگو باشد.

۱۲. ۸ پیمانکار موظف به پرداخت تمامی حقوق و مزایای کارکنان خویش می باشد و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی از قِبل کوتاهی کارفرما از این مورد ندارد.

۱۲. ۹ پیمانکار مطابق با موضوع قرارداد، می بایست مصالح درجه یک به منظور بکارگیری در بنا استفاده نماید و هر گونه کوتاهی و قصور در تحقق این مهم، بر عهده پیمانکار می باشد.

۱۲. ۱۰ پیمانکار متعهد می گردد که با علم و اطلاع کافی نسبت به تمام اسناد پروژه از جمله نقشه ها و دستورالعمل های مربوطه عمل می نماید و به هنگام عقد قرارداد نکته و مسئله ای نامفهوم برای ایشان باقی نمانده است.

۱۲. ۱۱ پیمانکار متعهد می گردد که وسایل و ملزومات موجود در ساختمان از جمله اسپلیت سرمایشی و گرمایشی، گاز رو میزی و … را سالم تحویل گرفته و می بایست سالم نصب و تجهیز نماید.

۱۲. ۱۲ در صورت وجود نواقص و اشکالات فنی که منجر به حکم تخریب شود یا اصلاح سازه گردد، متوجه پیمانکار می باشد و موظف به جبران قصور خویش می باشد.

۱۲. ۱۳ به طور کلی، پیمانکار موظف است کلیه مسیر ساخت و نصب را براساس نظر مستقیم کارفرما که از پیش مقرر می شود، انجام دهد و متعاقباً تحت نظارت مهندس ناظر قرار گیرد.

۱۲. ۱۴ در پایان هر روز کاری، پیمانکار ملزم است تا نسبت به شستشو و نظافت محل کارگاه اقدام کند تا موجبی بر سلب آسایش همسایگان نشود.

۱۲. ۱۵ کلیه نقل و انتقال و جابه جایی مصالح بر عهده پیمانکار می باشد.

۱۲. ۱۶ فرآیند طراحی داخلی از جمله طراحی شومینه، گچ­ کاری سقف، آشپزخانه و اتاق­ها، کف پوش ها کاملاً بر گرفته از معماری کلاسیک باشد.

۱۲. ۱۷ طراح­ ملزم است پیش از اجرای عملیات عمرانی، متدها و طرح­ها را به تأیید کارفرما یا مهندس ناظر برساند.

۱۲. ۱۸ پیمانکار متعهد می گردد به هنگام رنگ آمیزی اتاق ها و دیوارهای مربوطه، تجانس انتخاب رنگ را رعایت کند؛ در واقع می تواند به منظور برقراری آرامش بیشتر در اتاق ها از رنگ آبی بهره مند و سایر دیوارها را ترکیبی از رنگ آبی و زرد زینت بخشد.

۱۲. ۱۹ پیمانکار ملزم است به هنگام نصب کابینت ها و تأسیسات مرتبط با آشپزخانه از عایق بندی آن ها در مقابل نشت آب با بهره گیری از چسب آکواریوم مطمئن گردد.

۱۳. تعهدات کارفرما

۱۳. ۱ کارفرما در صورت درخواست پیمانکار، حواله های لازم را در مورد مصالح و تدارکات مورد نیاز موضوع قرارداد صادر خواهد نمود.

۱۳. ۲ کارفرما موظف است محلی را به منظور استراحت و صرف غذا ، سرویس بهداشتی در محل کارگاه برای کارکنان فراهم نماید.

۱۳. ۳ هزینه های آب، برق و گاز مصرفی مورد نیاز پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا بر عهده کارفرما می باشد.

۱۳. ۴ کارفرما متعهد می گردد پس از هر مرحله از اجرای پروژه توسط پیمانکار، پس از تأیید ناظر قرارداد، نسبت به پرداخت صورتحساب پیمانکار ظرف مدت ………… روز کاری اقدام نماید.

۱۳. ۵ پیمانکار متعهد می گردد که پس از تأیید طرح ها و متدهای طراحی از جانب خویش و مهندس ناظر، دیگر تغییری در آن ایجاد ننماید. در غیر اینصورت هر گونه هزینه اضافی مستقیماً بر عهده ایشان می باشد.

۱۴. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل ۵% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

۱۵. دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده …………………………… که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

۱۶. مالیات پروژه

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده ……………………………. است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

۱۷. موارد فسخ قرارداد

۱۷. ۱ انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

۱۷. ۲ عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

۱۷. ۳ تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

۱۷. ۴ تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.

۱۷. ۵ غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

۱۸. اختلافات ناشی از قرارداد

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً …………………………… را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

۱۹. موارد متفرقه

۱۹. ۱ موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

۱۹. ۲ در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

۱۹. ۳ موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

۲۰. نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در ……….. ماده و ………… نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

 

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد پیمانکاری تامین نیروی خدماتی و نظافتچی

۱. مشخصات طرفین قرارداد

۱. ۱ مشخصات کارفرما

آقا/ خانم/ شرکت …………………………… به مدیریت/ نمایندگی …………………………… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …………………………… به نشانی ………………………………………………………… شماره تلفن ثابت …………………………… و شماره همراه …………………………… می باشد.

۱. ۲ مشخصات پیمانکار

آقا/ خانم/ شرکت …………………………… به مدیریت/ نمایندگی …………………………… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …………………………… به نشانی …………………………… شماره تلفن ثابت ……………………………. و شماره همراه …………………………… می باشد.

۲. موضوع قرارداد و محل انجام آن

موضوع قرارداد عبارت است از نظافت ساختمان شامل طبقات، راهروها، آسانسورها، زیرزمین، بوفه، سالن اجتماعات، سرویس های بهداشتی، اتاق نگهبانی، محوطه و حیاط پشتی و جلو ساختمان درب ورودی، شیشه ها و میزها و صندلی ها و … .

محل اجرای موضوع قرارداد به نشانی ………………………………………………………… شرکت ……………………………. به شماره ثبت …………………………… می باشد.

۳. محاسبات و مشخصات فنی پروژه

۳. ۱ زیربنای کل ساختمان مطابق با نقشه و کروکی که در اختیار پیمانکار قرار گرفته، به متراژ …………….. متر مربع می باشد.

۳. ۲ ساختمان دارای دو حیاط، یک حیاط در قسمت شمالی ساختمان به متراژ ….. متر مربع و یک حیاط در قسمت جنوبی ساختمان به متراژ ……………… می باشد.

۳. ۳ پله های ساختمان به نسبت هر طبقه به تعداد  ……………….. بوده و در مجموع کل ساختمان به تعداد ………………. می باشد.

۳. ۴ هر طبقه شامل …… اتاق که هر اتاق به متراژ متناوب …………. متر مربع می باشد.

۳. ۵ هر طبقه دارای دو سرویس بهداشتی که مشترک حمام و دستشویی می باشد.

۳. ۶ سالن اجتماعات ساختمان در طبقه ….. به متراژ ….. متر مربع واقع است.

۳. ۷ ساختمان در قسمت لابی دارای یک بوفه به متراژ …………… مترمربع می باشد.

۳. ۸ اتاق نگهبانی ساختمان در قسمت درب ورودی و نیز در قسمت لابی که مجموعاً به متراژ …………. متر مربع می باشند.

۳. ۹ پشت بام ساختمان به متراژ ………… متر مربع با پرچین های به ارتفاع ….. می باشد.

۳. ۱۰ شیشه ها ساختمان در قسمت نمای بیرونی در حدود …………. متر مربع بوده و در قسمت داخلی نیز به متراژ ……….. مترمربع می باشد.

۳. ۱۱ هر طبقه  با عنایت به داشتن ………… اتاق به تعداد …………. میز تحریر دارا می باشد که در مجموع ساختمان به تعداد ………….. میز تحریر می شود.

۴. هزینه قرارداد (به تفکیک و کلی)

 هزینه انجام کل موضوع قرارداد به ازای هر ساعت فعالیت به ارزش …………………………………………. ریال که برای مدت …………………………… قرارداد به ارزش ……………………………………… ریال تعیین می گردد.

۵. شرایط پرداخت

۵. ۱ مبلغ …………………………… ریال معادل …………………………… درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش …………………………… ریال به شماره …………………………… ).

۵. ۲ مبلغ …………………………… ریال معادل …………………………… درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام ۵۰% کار با تأیید سرپرست کارگاه.

۵. ۳ مبلغ …………………………… ریال معادل …………………………… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .

۵. ۴ مبلغ ……………………………. معادل ……………………………. درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی …………………………… می باشد).

۶. اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد (پیمان پیش رو)

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی از جمله نقشه ساختمان و نیز کروکی تهیه شده از سوی کارفرما.

۷. مدت انجام موضوع قرارداد

مدت کامل انجام پروژه …………………….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ……………………………. و تاریخ خاتمه قرارداد …………………………… می‌باشد.

۸. دیرکرد طرفین در انجام پروژه

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه …………………………… ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

۹. نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

۱۰. تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه

هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه موضوع اجرای عملیات نظافت ساختمان با توافق طرفین به عهده …………………………… است.  ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب با ابزارآلات و ملزومات مربوطه تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به خارج نمودن مواد ضایعاتی و زباله ها از محل انجام موضوع قرارداد، اقدام نماید، مواد بازیافتی حاصل از عملیات نظافت متعلق  به…………………………… است .

۱۱. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و لوازم کار

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مواد و ابزارآلاتی که در صورت وضعیت منظور می شود و متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری و گزارش تهیه نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

۱۲. تعهدات پیمانکار

۱۲. ۱ پیمانکار موظف به تهیه و تأمین کلیه ابزار و لوازم مورد نیاز اجرای موضوع قرارداد از جمله جارو، تی، مواد شوینده و … می باشد.

۱۲. ۲ پیمانکار وفق قرارداد متعهد می شود که کلیه قسمت های دارای کف پوش، سنگ، موزاییک می باشند را با دستگاه مخصوصی بنام اسکلرابر به گونه ای که لطمه ای به آن وارد نیاید، نظافت نماید.

۱۲. ۳ پیمانکار موظف است کلیه درب ها اعم از درب ساختمان، طبقات و اتاق ها و پنجره ها، شیشه ها وتجهیزات شامل میز، کمد فایل و صندلی ها را نظافت نماید.

۱۲. ۴ پیمانکار متعهد می گردد ایام مرخصی کارگران خویش را به گونه برنامه ریزی نماید که هیچ گونه لطمه ای به کار و نظافت ساختمان ها وارد نشود.

۱۲. ۵ پیمانکار متعهد می گردد از کامل ترین و مجهزترین دستگاه الکتریکی و همچنین از سایر لوازم استاندارد بهره گرفته و هیچ وقت کار نباید به دلیل نبودن وسایل و ابزار نظافت به تعویق افتد.

۱۲. ۶ پیمانکار متعهد می گردد کلیه ملزومات تمیز کننده از قبیل پودرهای شوینده، مایع های ضدعفونی کننده و مایع های پاک کننده را که در مورد نظافت بکار می رود را با هزینه خود تهیه و تأمین نماید.

۱۲. ۷ پیمانکار متعهد می گردد، کلیه پرسنل و کارگرانش با لباس فرم متحدالشکل و درج اتیکت نام شرکت و نام و نام خانوادگی شخص در محل انجام موضوع قرارداد حاضر شوند.

۱۲. ۸ پیمانکار در قبال آسیب و خسارات وارده به ساختمان از سوی پرسنل خویش مسئولیت مطلق دارد.

۱۲. ۹ پرداخت کلیه مالیات ها، عوارض و بیمه، عیدی و سنوات کارکنان در ارتباط با اجرای موضوع قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد و کارفرما تکلیفی از این بابت ندارد.

۱۲. ۱۰ پیمانکار متعهد می گردد که کلیه دشواری های احتمالی و سختی کار و مشخصات فنی که به هنگام انجام عملیات موضوع قرارداد شامل حجم و ابعاد نیازمند نظافت را ملاحظه و پس از آن نسبت به امضای اقدام نماید.

۱۲. ۱۱ در صورت مواجه شدن پیمانکار با مسائل جدید یا حیاتی، و غیرقابل پیش بینی، از جمله کسری مواد شوینده، ابزارآلات شویندگی و …. می بایست موضوع را در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون هرگونه اقدام شتاب زده با کارفرما در میان بگذارد و کسب تکلیف نماید.

۱۲. ۱۲ پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید.

۱۳. تعهدات کارفرما

۱۳. ۱ کارفرما متعهد می گردد پس از انجام تعهدات توسط پیمانکار اسناد و مدارک تضمینی پیمانکار را به ایشان مسترد دارد.

۱۳. ۲ کارفرما متعهد می گردد در صورت اینکه هزینه ای خارج از قرارداد به درخواست ایشان بر پیمانکار تحمیل گردد برای مثال خریداری دستگاه بخصوص شستوشوی شیشه ها یا پارکت ها، می بایست پرداخت نماید.

۱۳. ۳ کارفرما موظف است براساس مفاد قرارداد (ماده ۴ و ۵) کلیه مبالغ و هزینه های انجام موضوع قرارداد را به پیمانکار پرداخت نماید.

۱۳. ۴ در صورت متوقف نمودن تمام یا بخشی از موضوع قرارداد بدون دلیل موجه و قانونی توسط پیمانکار در هر مرحله از عملیات نظافت ساختمان، کارفرما مخیر است قرارداد را فسخ یا باقی مانده عملیات اجرائی را به هر طریقی که مصلحت ایشان را همراه داشته باشد، توسط سایرین انجام داده و هزینه آن را جزء مبالغ پیمانکار مسامحه کار احتساب نماید.

۱۳. ۵ کارفرما از بابت موارد و ابزارهایی معمول که در اختیار پیمانکار قرار می دهد از جمله تی، جارو، دستمال و … ، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

۱۳. ۶ کارفرما موظف است محلی را جهت استراحت و غذاخوری کارگران تهیه نماید.

۱۳. ۷ کارفرما موظف است در صورت لزوم سرویش بهداشتی مناسبی را برای کارگران در محل کارگاه پیش بینی نماید.

۱۴. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل ۵% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

۱۵. دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده …………………………… که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

۱۶. مالیات پروژه

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده …………………………… است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

۱۷. موارد فسخ قرارداد

۱۷. ۱ انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

۱۷. ۲ عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

۱۷. ۳ تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

۱۷. ۴ تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.

۱۷. ۵ غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

۱۸. اختلافات ناشی از قرارداد

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً …………………………… را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

۱۹. موارد متفرقه

۱۹. ۱ موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

۱۹. ۲ در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

۱۹. ۳ موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

۲۰. نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …….. ماده و ……. نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

 

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد صلح – صلح عمری یک باب آپارتمان با حق فسخ

۱- مصالح : آقای / خانم …………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………………………… صادره از ………………………… متولد سال ……………… دارای کدملی………………………… ساکن …………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………….. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ………………………………. به موجب ……………………………………. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح : آقای / خانم ………………………….. فرزند ………………………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………………………… صادره از ………………………… متولد سال ……………… دارای کدملی ………………………… ساکن …………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………  تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ………………………………… به موجب …………………………………… و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

موردصلح  وحدودآن :کلیه حقوق  عینیه وفرضیه ………….. دانگ پلاک …………… با مشخصات فوق الذکر  با قدرالسهم  از عرصه   مشاعات  و مشترکات  طبق  قانون  تملک  آپارتمانها و آئین  نامه  اجرایی  آن که   متصالح  با اطلاع  کامل از کمیت  و کیفیت  ومحل  وقوع  موردصلح اقدام  به  قبول  مورد صلح  نمود.

مصالح متعهد گردید موردصلح  هرگونه بدهی  بابت  شارژ ساختمان  به ادارات آب  و برق  و گاز و غیره تا تاریخ تحریر  این  سند داشته باشدشخصا”پرداخت نماید. همچنین متصالح متعهد گردید تا چنانچه  مورد صلح  با شرایط این  سند به  تملیک  کامل  نامبرده  درآمد کلیه  دیون   مالیاتها  بدهی  وعوارض  مورد صلح  را به  هریک  از ادارات  دولتی  تحت  هر عنوان  پرداخت  نماید. درغیر این  صورت  پرداخت  کلیه  وجوه  فوق  برعهده   مصالح  می  باشد.

مال الصلح :یک  سیرنبات  با نضمام  مبلغ یک  هزار ریال  وجه رایج  که تمام آن  باقراره تسلیم مصالح شده است .

اسقاط کافه خیارات خصوصا”خیارغبن  و غبن  فاحش (باستثناخیارشرط) ازطرفین بعمل آمد و متصالح باوقوف  کامل ازموقعیت  موردصلح  قبول  مصالحه نمود و ضمن العقدبین  طرفین شروط ذیل  الذکر مقررگردید:

۱- منافع  موردصلح  مادام الحیات  مصالح برای  وی  برقرارگردید و مصالح حق استیفاء مادام العمر خود از منافع  موردصلح را دارا خواهد بود. بدیهی است  که پس ازفوت  مصالح منافع  موصوف  درمالکیت متصالح مستقرمی گردد. بدیهی  است  در اجرای  این  شرط  ملک  در تصرف  مادام  الحیوه  مصالح  باقی  خواهدماند.

۲- مصالح از حال التحریر این  سند الی …………. سال  شمسی  حق  فسخ  این  مصالحه  را به  صورت  یک جانبه  و بدون  نیاز به صدور هیچگونه حکمی  از محاکم  قضائی  دارا خواهد بود.

متصالح  عدم  مغایرت  مفاد گواهیهای  مستند این  سند را با وضعیت  موجود در مورد صلح  اعلام  و با مسئولیت  خود اقدام  به قبول  مورد صلح نمود.

مفاد بند دوم  بخشنامه  ۱۳۰/ ۱۰- ۱۴/ ۱/ ۵۸ سازمان  ثبت  به  متصالح تفهیم  و متصالح از هر حیث و جهت با مسئولیت  خود اقدام  به  قبول  صلح   نمود.

 تذکر: حق الثبت  این  سند برطبق  گواهی  دارائی  ازماخذ  …………………………………………… ریال  محاسبه  گردید.

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد اجاره نامه انواع ملک (مسکونی-اداری-تجاری)

ماده ۱ –  طرفین قرارداد

۱-۱ موجر/ موجرین ……………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه …………………………………. صادره از ………………….. کد ملی …………………………….. متولد ………………………… ساکن ………………………………………………………………………………………………………………….. تلفن ………………………………………

۱-۲ مستاجر/مستاجرین ……………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ………………………………… صادره از ………………….. کد ملی ……………………………. متولد ……………………. ساکن ……………………………………………………………………………………………. تلفن ………………………………………   

ماده ۲ – موضوع قرارداد

عبارتست از تملیک منافع  ………..  دانگ/دستگاه/یک باب …………………………   به آدرس …………………………………….. دارای پلاک ثبتی شماره …………… فرعی از ……………………….. اصلی ……………………….. بخش ……………………….. به مساحت ……………………….. متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال ……………………….. صفحه ………………………..   دفتر ……………………….. بنام ………………………..  مشتمل بر …………… اتاق خواب با حق استفاده برق/آب/گاز به صورت اختصاصی/ اشتراکی/شوفاژ روشن/غیر روشن /کولر/پارکینگ ……………  فرعی به متراژ …………….. متر مربع/انباری فرعی ……………. به متراژ …………….  متر مربع تلفن دایر/غیر دایر به شماره ………………………..  و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستاجر/مستاجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.

ماده ۳ –  مدت اجاره

مدت اجاره  ……………  ماه/سال شمسی از تاریخ ……………………….. الی ……………………….. میباشد.  

ماده ۴ –  اجاره بها و نحوه پرداخت

۴-۱  میزان اجاره بها جمعاً ………………………………………. ریال، از قرار ماهیانه مبلغ ……………………………………… ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود یا به شماره حساب/کارت ………………………………………  به نام ……………………………………… نزد بانک ……………………………………… واریز خواهد شد. ( یا در صورت گرفتن چک) که طی تعداد  . ….. فقره چک به شماره های       ……………………………………………….  عهده بانک  …………..   به موجر تحویل داده شده است. 

۴-۲  مبلغ ……………………………………… ریال از طرف مستاجر/مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً/طی چک به شماره ……………………………………… بانک ……………………………… شعبه ……………………. پرداخت شد و یا نقداً/طی چک شماره …………………………………. بانک ……………………………. شعبه …………………………….. در تاریخ …………………………….. به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد.

ماده ۵ –  تسلیم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاریخ …………………………………. مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند.

ماده ۶ – شرایط و آثار قرارداد

۶-۱  مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منطور قرارداد (مسکونی، تجاری، اداری) استفاده نماید. مستاجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید.

۶-۲  مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستاجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را  به غیردارد/ندارد.در صورت تخلف و انتقال به غیر ،اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بوددر صورتیکه مستاجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود.

۶-۳  موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان  ولایت، وصایت،وکالت، قیومیت ،اجاره با حق انتقال و از این قبیل  اختیار اجاره دادن داشته باشد. بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند.

 ۶-۴ در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش از یکماه تاخیر نماید،موجر میتواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد.

۶-۵ پرداخت هزنه های مصرفی آب/ برق/گاز/ تلفن/شارژ/فاضلاب شهری بر عهده مستاجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به مستاجر ارائه نماید.

۶-۶ پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان/مغازه ( حق شارژ و غیره) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستاجر است.

۶-۷ پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه، ،شوفاژ ،کولر ،آسانسور و شبکه آب و برق و گاز با مالک است و هزینه های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین میکند.

۶-۸ مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بردرآمد و مشاغل (تجاری،اداری) بر عهده مستاجر میباشد.

۶-۹ در خصوص اماکن تجاری مبلغ ……………………………………… ریال به حروف ……………………………………… ریال به عنوان حق سر قفلی توسط مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت گردیده / نگردیده است.                                                 

۶-۱۰ مستاجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید. در صورت حدوث خسارات نسبت ب عین مستاجره . مستاجر  متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.

 ۶-۱۱  موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره ،نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید.

۶-۱۲ در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع  مستاجر از ملک میباشد. اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستاجر میتواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند .

۶-۱۳  تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است. در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توتفق بخش لا ینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود.

هرگاه موجر در طول مدت قرارداد اجاره ملک خود را به شخصی بفروشد باید قبلاً مالک جدید را از وجود مستأجر و قرارداد اجاره منعقده مطلع و منافع مستأجر را در نظر نگهدارد به نحوی که مستأجر متصرفی بتواند تا پایان مدت قرارداد از عین مستأجره استیفای منافع نماید.

۶-۱۴ مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه ای تخلیه  و به موجر تسلیم نماید ،چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء قرارداد تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلسن آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ …………………………………. ریال به عنوان اجرت المثل ابام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تخلیه (اجرت المثل) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است.                   

ماده ۷- اسقاط خیارات

کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

ماده ۸- مقررات ناظر

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود.

ماده ۹- نسخ و تصدیق قرارداد

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل موجر و مستاجر نسبت به مفاد و شروط آن در ۹ ماده و …………… نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

 

                    محل امضاء و اثر انگشت موجر                                               نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

                محل امضاء و اثر انگشت مستأجر                                            نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد پیش فروش/ پیش خرید آپارتمان

ماده ۱ –  طرفین قرارداد

۱-۱ فروشنده/فروشندگان ………………………………………….. فرزند ………………………………. به شماره شناسنامه …………………………….. صادره از ………………….. کد ملی …………………………………. متولد ……………………….. ساکن ………………………………………………………………………………………. تلفن ………………………..   

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………………………………….. فرزند ………………………………. به شماره شناسنامه ……………………………..  متولد ……………………….. به موجب …………………………………………..

۱-۲ خریدار/خریدارن ………………………………………….. فرزند ………………………………. به شماره شناسنامه …………………………….. صادره از ………………….. کد ملی …………………………………. متولد ……………………….. ساکن ………………………………………………………………………………………. تلفن ………………………..   

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………………………………….. فرزند ………………………………. به شماره شناسنامه ……………………………..  متولد ……………………….. به موجب …………………………………………..

ماده ۲ –  موضوع قرارداد  

 پیش فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان با کاربری : مسکونی / اداری / تجاری به مساحت تقریبی ………………………. متر مربع در طبقه ……………………..( سمت شرقی / غربی / جنوبی / شمالی ) واحد ………………………. در حال ساخت توسط فروشنده در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ………………. متر مربع ملکی و دارای پلاک ثبتی ………فرعی از اصلی……….به نشانی تهران خیابان …………………… کوچه ……………… پلاک آبی/ ………………… قطعه …………………………….. از سمت راست / چپ و از محدوده ومورد ثبت یک جلد / ……………….. جلد سند مالکیت شماره ……………. مورخ …………………………………. فرزند ………………………………. به شماره شناسنامه ……………………………..  متولد ……………………….. به موجب ……………………………………………. در صفحه …………. دفتر املاک جلد ……….. به شماره / شماره های چاپی …………………. صادره به نام فروشنده / صادره به نام …………………………………. انتقالی قطعی به پیش فروشنده طبق سند قطعی / صلح قطعی / سند انتقال اجرائی دادگاه / سند انتقال اجرائی ثبتی / سند انتقال اجرائی مالیاتی / سند انتقال اجرائی سازمان تأمین اجتماعی شماره …………… مورخه ………………………… تنظیمی دفترخانه شماره …………… شهر………………………….. دارای پروانه ساخت کل ساختمان به شماره…………………….. مورخه ……………………………… صادره از شهرداری منطقه ……………. شهر………………………….. به انضمام کلیه حقوق آتی پیش فروشنده ناشی از یک رشته برق اختصاصی تماماً و بقدرالحصه از آب و برق و گاز مشترک و یک جریان تلفن ثابت (تماماً ) که باید در زمان تکمیل و تحویل مورد پیش فروش از جانب پیش فروشنده در مورد پیش فروش نصب و مورد بهره برداری قرار گیرد به علاوه مورد پیش فروش دارای یک / ……………… واحد پارکینگ اختصاصی به مساحت متر مربع در طبقه پیلوت / زیرزمین / زیرزمین اول / زیرزمین دوم و دارای یک/ ……………… واحد انباری اختصاصی به مساحت متر مربع در طبقه پیلوت / زیرزمین / زیرزمین اول / زیرزمین دوم می باشد و مورد پیش فروش با قدرالسهم از عرصه کل و از سایر قسمت های مشاعی و مشترک طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن است.

ماده ۳- مشخصات آپارتمان

آپارتمان پیش فروش شده دارای مشخصات زیر است:

۳-۱ –  علاوه بر یک هال ( تی وی روم ) دارای سالن پذیرائی و سالن غذاخوری و تعداد ………………. اتاق خواب.

۳-۲ –  آشپزخانه با کابینت از نوع ………………………….. و هود به عرض و طول …………. ×………….و سینک ظرفشوئی دو لگنه از نوع …………………. و گاز توکار از مارک ……………………………..

۳-۳ – تعداد ……………. سرویس های بهداشتی و دستشوئی، کاشی کاری تا سقف با استفاده از کاشی ………………………… و  توالت ایرانی و فرنگی از نوع چینی …………………………… با حمام با دوش / وان که تمامی شیرآلات از نوع …………………………….. ایرانی/ خارجی ساخت کشور ……………………………… از نوع درجه یک .

۳-۴ –  تعداد ……………….. دستگاه کولر گازی/ آبی ………………………… هزار سلولزی / پوشال دار.

۳-۵ –  فیوز مرکزی برق و تمام کلید و پریزهای منصوبه و دیجیتال و کلیدها و پریزهای درجه یک ساخت ایران از کارخانه ………………………….

۳-۶ – کمدهای لباس به اندازه ……………. ×………….×…………….. در همه اطاق خواب ها.

۳-۷ – در های داخلی از چوب از نوع ……………………….. و لولاهای درجه یک.

۳-۸ – درب ورود به آپارتمان تک لنگه / دو لنگه از چوب ……………… با دستگیره و قفل ایرانی ساخت کارخانه ………….. و قفل شب بند و نرده فلزی به ضخامت …………………. سانتی متر تاشو و کرکره ای با قفل و کلید مربوطه درجه یک.

۳-۹ –  آپارتمان را با رنگ آمیزی آستری و رویه پلاستیکی / روغنی از نوع رنگ ……………………… ساخت کارخانه ……………………………..

۳-۱۰ – سیم کشی داخلی برق و تلفن و آنتن های رادیو و تلویزیون و کانال های کولر در سالن پذیرائی و سالن غذاخوری ……………… و در هال ( تی وی روم) و در اطاق های خواب و آشپزخانه و سرویس ها.

۳-۱۱ –  رادیاتورهای ………………. پره شوفاژ در سالن پذیرائی و سالن غذاخوری و به تعداد ………………….. و در هال و اطاق های خواب از نوع رادیاتورهای ساخت کارخانه …………………… 

۳-۱۲ – پوشش کف سالن ها سنگ/ سرامیک یا پارکت مرغوب از نوع ………………………..

۳-۱۳ – پوشش کف اطاقهای خواب ……………………………………………

۳-۱۴ – قرنیز دور اطاقها در اطاق خوابها و در سالن سنگ………………

۳-۱۵ – پوشش کف راهرو ها………………………………

۳-۱۶- پنجره های دوجداره ساخت کارخانه……………………………..

۳-۱۷- پوشش کف پارکینگ و انباری …………………..

۳-۱۸ – آیفون تصویری از نوع ………………………….. ساخته شرکت………………………….

۳-۱۹ – سایر موارد …………………………

ماده ۴ – مشخصات فنی و معماری ساختمان

 مشخصات فنی و معماری ساختمان که مورد پیش فروش در آن در حال ساخت است عبارت از موارد مشروحه ذیل می باشد :

۴-۱  – کاربری زمین پلاک ثبتی مرقوم ……………… و مساحت کل عرصه ………… مترمربع.

۴-۲ – زیربنای کل ساختمان با عنایت به پروانه ساخت شماره فوق که تصویر آن از سوی پیش فروشنده مطابقت آن با اصل پروانه گواهی گردیده و ضمیمه این سند و جزء لاینفک آنست به مقدار……………….. متر مربع .

۴-۳ –  تعداد طبقات ساختمان به تعداد ……………. طبقه و هر طبقه به تعداد ……………. واحد آپارتمان / مسکونی / اداری / تجاری و کل واحدهای مسکونی ……………../ تعداد …………….. واحد اداری و تعداد ………………………. واحد تجاری .

۴-۴ –  نوع مصالح مصرفی ساختمان از هر حیث به شرح تعداد ………………  برگ صورت و فهرست ضمیمه امضاء شده از جانب طرفین که جزء لایتجزای این سند است .

۴-۵ – شناسنامه فنی هر واحد به شرح برگ ضمیمه امضاء شده طرفین که از ارکان این سند و جزء لاینفک آنست .

۴-۶ – نمای بیرونی ساختمان عبارتست از …………………………….

۴-۷ سیستم گرمایش و سرمایش ساختمان و آپارتمان مورد پیش فروش عبارتست از …………………….

۴-۸ – درب پارکینگ و ساختمان از جنس ……………………….. با ریموت کنترل برقی

۴-۹ –  تعداد ….. خط آسانسور با تمام لوازم آن از شرکت …………………………………..

۴-۱۰ –  فروشنده مکلف است برای آپارتمان موصوف برق مستقل، آب لوله کشی، انشعاب گاز (در صورتیکه تا موقع تنظیم سند رسمی به منطقه گاز داده شود)، تاسیسات کامل شوفاژ(دیگ و مشعل و موتورخانه و غیره) تهیه نمایند و هزینه جمیع این موارد در قیمت محاسبه شده است.

۴-۱۱ – شناسنامه فنی مورد پیش فروش جزئی از شناسنامه فنی ساختمان پیش قید شده به علاوه موارد مشروحه در این سند رسمی باید باشد .

ماده ۵- ثمن معامله

۵-۱ – ثمن معامله بابت هر متر مربع مفید بنا پس از تکمیل به شرح و با مشخصاتی که در این قرارداد آورده شده عبارت است از ………………………………………………… ریال معادل ……………………………………………….. تومان می باشد که پس از تعیین مساحت دقیق، مبلغ کل ثمن تعیین خواهد شد.

۵-۲ – مبلغ ………………………………………………… ریال معادل ………………………………………………… تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره …………………………………….. عهده بانک ………………………………. مورخ …………………………………… از طرف خریدار به فروشنده پرداخت شد.

۵-۳ – مبلغ………………………………………………… ریال معادل ………………………………………………… تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره …………………………………….. عهده بانک ………………………………. مورخ …………………………………… در تاریخ …………………………………… از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۵-۴ – مبلغ………………………………………………… ریال معادل ………………………………………………… تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره …………………………………….. عهده بانک ………………………………. مورخ …………………………………… در تاریخ …………………………………… از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۵-۵ – مبلغ………………………………………………… ریال معادل ………………………………………………… تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره …………………………………….. عهده بانک ………………………………. مورخ …………………………………… در تاریخ …………………………………… از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

ماده ۶ –  تکمیل و تسلیم ملک

 فروشنده/فروشندگان مکلف است در تاریخ …………………………………… ملک را با تمام توابع و ملحقات و منضمات ذکر شده در این قرارداد تکمیل کرده و به خریدار/خریداران تسلیم کند. وجه الالتزام تاخیر تسلیم روزانه …………………………………… ریال می باشد که در صورت عدم تسلیم به موقع، فروشنده موظف است آن را به خریدار پرداخت کند.

 منظور از تکمیل آنست که آپارتمان مورد معامله از نظر ظاهری و از لحاظ تجهیزات و لوله کشی و سیم کشی، آب و برق و وسایل گرمایش و سرمایش و نقاشی و نظافت نهایی کاملا قابل استفاده بوده و قسمتهای مشاعی نیز در شرایطی باشد که عرفا استفاده از آپارتمان عملی باشد. تعریف تکمیل، انباری و پارکینگ را هم شامل می شود.

در صورتیکه آپارتمان موصوف- به شرح شق۳-۵ در موعد مقرر تکمیل نشده باشد خریدار می تواند به حساب فروشنده و بشرح شق۱-۵ راسا اقدام به تکمیل نماید و هزینه های انجام شده را از اموال فروشنده تامین نماید. در اینحالت خریدار مکلف به تهیه ملزومات و تجهیزات به نرخ دولتی نمی باشد و چنانچه برای تکمیل بنا بیش از متری …………………………………… ریال هزینه شود، فروشنده مکلف به تادیه خواهند بود.

 ماده ۷ – سایر الزامات قرارداد

 ۷-۱ –  فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و ساختمان و علی الخصوص ناشی از عیب بنای آپارتمان و ضمایم مورد پیش فروش و تجهیزات ساختمان و مورد پیش فروش و هم چنین خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی ، در برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث مسئول است و باید مسئولیت خود را از این جهات و با هزینه خود نزد ، یکی از شرکت های بیمه ایرانی به نفع پیش خریدار یا قائم مقام پیش خریدار بیمه نماید .

۷-۲ – در صورت بروز خسارات مرقوم چنانچه میزان خسارات وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق شرکت بیمه پرداخت می شود ، فروشنده ضامن پرداخت مابه التفاوت خسارت وارده خواهد بود.

۷-۳ – تعهدات فروشنده که به مرجع صادر کننده پروانه ساختمان از قبیل آماده سازی و انجام فضاهای عمومی وخدماتی و بهداشتی و نظایر آن با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد کماکان به عهده و با هزینه فروشنده خواهد بود که از این بابت هیچگونه وجهی را خریدار نباید بپردازد .

۷-۴ – در صورتی که پیش فروشنده در تاریخ مقرر مرقوم مورد پیش فروش را تخلیه و تحویل پیش خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجرای بند (۳) سایر الزامات متعهد و مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش خریدار بپردازد و اجرای مقررات این بند ( بند چهارم ) مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست و جرائم تأخیر مذکور عبارتست از : ……………………………………

۷-۵ – چنانچه واحد مورد پیش فروش و بخش های اختصاصی نظیر پارکینگ و انباری اختصاصی در زمان مقرر قابل بهره برداری نباشد تا زمان تحویل مورد پیش فروش به خریدار ، معادل اجرت المثل بخش تحویل نشده به شرح زیر پرداخت خواهد شد.

 الف) در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت های مشاعی و مشترک ، روزانه به میزان ……………. درصد ( که کمتر از نیم درصد نباشد ) بهای روز تعهدات انجام نشده به میزان قدرالسهم پیش خریدار .

 ب) در صورت عدم انجام تعهدات پیش فروشنده در قسمت های خدمات عمومی مرقوم موضوع بند چهارم فوق از قبیل خیابان ، فضای سبز ، مسجد ، مدرسه و امثال آن روزانه میزان …………………………………… در هزار ( که کمتر از یک در هزار نباشد ) بهای روز تعهدات انجام نشده به میزان قدرالسهم پیش خریدار .

ج) در صورت عدم اقدام به موقع به تنظیم و امضای سند رسمی انتقال به نام پیش خریدار یا به نام ایادی قانونی بعدی پیش خریدار ، روزانه به میزان ………………………………. درهزار ( که کمتر از یک در هزار نباشد ) مبلغ قرارداد متن .

د)  نرخ های جرائم مذکور بنا به توافق و تراضی طرفین تعینی گردیده است .

۷-۶ – چنانچه مساحت آپارتمان و پارکینگ مورد پیش فروش براساس صورت مجلس تفکیکی کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در بالا باشد ، مابه التفاوت بر مبنای نرخ مندرج در قسمت بها ( قیمت ) این سند رسمی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت . لیکن در صورتی که مساحت مزبور مورد پیش فروش تا پنج درصد (۵%) افزون بر زیربنای هر بخش از مورد پیش فروش باشد ، هیچ یک از طرفین حق فسخ این سند را ندارند و در صورتی که بیش از پنج درصد (۵%) باشد صرفاً و فقط پیش خریدار یا قائم مقام پیش خریدار حق فسخ این سند را دارد .

۷-۷ –  چنانچه مساحت آپارتمان و بخش های منضم به آن ( پارکینگ اختصاصی ) کمتر از نود و پنج درصد (۹۵%) مورد پیش فروش باشد ، پیش خریدار یا قائم مقام پیش خریدار حق فسخ این قرارداد را دارد یا می تواند از حق خود در فسخ این سند صرفنظر کرده و خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بنا و بر اساس نظر کارشناسی توسط یکنفر کارشناس رسمی راجعه دادگستری از پیش فروشنده یا قائم مقام پیش فروشنده مطالبه و وصول کند .

۷-۸ – در کلیه مواردی که پیش خریدار به دلیل تخلف پیش فروشنده ناشیاز این سند رسمی از حق فسخ استفاده و آن را اعمال می نماید ، فروشنده باید خسارات وارده را بر مبنای مصالحه طرفین یا بر مبنای برآورد کارشناس مرضی الطرفین به پیش خریدار بپردازد .

۷-۹ – در صورت عدم تراضی در انتخاب کارشناس مرضی الطرفین مذکور مبنای برآورد یک نفر کارشناس راجعه رسمی دادگستری خواهد بود که به حکم قرعه از بین سه نفر کارشناس راجعه رسمی دادگستری انتخاب خواهد شد.

تبصره : در صورت عدم توافق طرفین در رابطه با اجرای مفاد ۸-۷ و  ۹-۷ مزبور ، فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی پیش خریدار را براساس قیمت روز بنا طبق نظر کارشناس راجعه منتخب مراجع قضائی به همراه سایر خسارات قانونی به پیش خریدار مسترد نماید .

۷-۱۰ در مواردی که بانک ها به خریدار بر اساس این قرارداد ، تسهیلات خرید می پردازند ، وجه تسهیلات از طرف خریدار توسط بانک پرداخت کننده به حساب فروشنده بابت اقساط اولیه بها ( قیمت ) مرقوم در این سند که پیش خریدار آن را نپرداخته باشد ضمن دریافت قبوض اقساطی مربوطه واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم مورد پیش فروش مندرج در این سند و نیز حقوق خریدار نسبت به واحد مورد پیش فروش به عنوان تضمین اخذ می گردد .

۷-۱۱ –  در صورتی که پرداخت تسهیلات بانکی بیش از اقساط اولیه باشد مازاد به پیش خریدار خواهد شد .

۷-۱۲ –  طرفین حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در رابطه با تغییر بها ( قیمت ) و تغییر مشخصات موردمعامله را ندارند و ضمن العقد لازم چنین حق احتمالی فعلی ، بعدی و آتی را از خود ساقط نمودند .

۷-۱۳ – در صورتی که عملیات ساختمان پلاک ثبتی مذکور متناسب با مفاد این قرارداد پیش فروش بنا به اعلام و تشخیص خریدار به دفترخانه ، پیشرفت نداشته باشد پیش خریدار یا قائم مقام پیش خریدار می تواند پرداخت اقساط بها ( قیمت ) را منوط به ارائه تأییدیه مهندس ناظر ساختمان که به شهرداری منطقه مربوطه معرفی شد ، مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش فروشنده نماید و مهندس ناظر مربوطه مکلف است به تقاضای هر یک از طرفین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تقاضا گزارش پیشرفت کار را به متقاضی ارائه نماید .

۷-۱۴  خریدار یا قائم مقام وی به نسبت اقساط پرداخت شده ، مالک ملک مورد پیش فروش می گردد و در پایان مدت قرارداد حاضر و اتمام ساختمان با تأیید مهندس ناظر ( که مهندس ناظر به شرح مندرج در بند هشتم مرقوم مکلف به انجام آن است ) در صورتی که تمام اقساط اعم از اولیه و آخریه را پرداخته ، با ارائه مدارک مبنی بر ابقاء تعهدات ، می تواند با مراجعه به این دفترخانه یا به دفترخانه قائم مقام این دفترخانه تنظیم سند رسمی انتقال قطعی مورد پیش فروش را به نام خود درخواست نماید.

۷-۱۵ چنانچه فروشنده یاقائم مقام وی حداکثر ظرف مدت ده (۱۰) روز از تاریخ رؤیت یا ابلاغ قانونی پس از اخطار قانونی این دفترخانه یا دفترخانه قائم مقام این دفترخانه از تنظیم و امضاء انتقال مال پیش فروش شده این سند رسمی خودداری نماید این دفترخانه یا دفترخانه قائم مقام این دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم و امضاء سند رسمی به نام خریدار یا ایادی قانونی بعدی خریدار با قائم مقامی خریدار یا ایادی قانونی بعدی خریدار از جانب فروشنده ( ایجاباً و قبولاً ) می نماید.

در این راستا این پیش فروشنده به ادارات ثبت اسناد و املاک و امور مالیاتی و شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی بر حسب مورد علاوه بر حقی که به شرح بالا به پیش خریدار یا به قائم مقام وی داده نیز حق داده و می دهد که پاسخ استعلامیه های راجعه دفترخانه مربوطه را صادر و ارسال کند. هم چنین به اداره ثبت اسناد و املاک راجعه حق می دهد که بدون ارائه و ملاحظه سند مالکیت در صورتی که مورد پیش فروش خروجی نداشته باشد اقدام به تنظیم و امضاء سند پیش قید شده گردد.

۷-۱۶ –  بدیهی است اداره محترم ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک پلاک ثبتی موصوفه به تقاضای ذینفع ( پیش خریدار یا ایادی قانونی بعدی پیش خریدار) در رابطه با اجرای مفاد بند (۱-۹) مذکور نسبت به تفکیک یا افراز مورد پیش فروش حسب مفاد ذیل ماده (۱۳) قانون پیش فروش ساختمان اقدام می نماید. 

۷-۱۷ در صورت انجام کامل تعهدات از سوی خریدار ، چنانچه فروشنده تا زمان انقضای مدت یان قرارداد پیش فروش موفق به تکمیل پروژه ساختمان پلاک ثبتی ذکر شده نگردد با تأیید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر اینکه صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است ( کمتر از ده درصد « ۱۰% » پیشرفت فیزیکی مانده باشد ) پیش خریدار می تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به این دفترخانه یا به قائم مقام این دفترخانه مراجعه کرده و خواستار تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال قطعی مورد پیش فروش به قدرالسهم خود گردد .

تبصره: در اجرای مفاد بند (۱۷-۷) مزبور مفاد بندهای (۱۶-۷) و (۱۵-۷) مذکورین نیز متسری است . و به هر حال اجرای مفاد بند (۱۵-۷) مرقوم مانع اجرای بند (۱۵-۶) نخواهد بود.

۷-۱۸ – حقوق دولتی و هزینه ها از قبیل مالیات نقل و انتقال ، مالیات مشاغل ( در صورتی که مورد پیش فروش با کاربری غیر مسکونی باشد ) ، مالیات سرقفلی بر حسب مورد ، عوارض نوسازی ، پسماند ، خدمات ، مشاغل و آموزش و پرورش و نصف خرج محضر اعم از حق الثبت ، حق التحریر ، بهای اوراق مصرفی و احتمالی پاداش کارکنان دفترخانه و کل هزینه های مربوط به اخذ پایان کار ، استعلامیه ها به عهده فروشنده است .

۷-۱۹ – بهای مندرج در سند رسمی انتقال قطعی مطابق با ارزش معاملاتی موضوع گواهی مالیاتی خواهد بود و اگر خریدار خواسته باشد که طبق بها ( قیمت ) مندرج در این سند رسمی بهای واقعی آن قید شود چنانچه اضافه هزینه ای علاوه بر آنچه برابر قیمت گذاری ارزش معاملاتی مرقوم احتمالاً در برگیرد مابه التفاوت به عهده پیش خریدار خواهد بود.

۷-۲۰ – چنانچه حقوق دولتی و هزینه هائی که طبق مقررات با عنایت به شرح بالا برعهده فروشنده بوده و توسط خریدار پرداخت شده باشد مانع استیفای مبلغ هزینه شده اخیر با ارائه قبوض مثبته از محل بها ( قیمت ) مذکور در این سند رسمی با کسب نظر هیأت داوری مندرج در ذیل نخواهد بود.

توجه – عرصه و اعیان مورد پیش فروش با التفات به ماده پانزده (۱۵) قانون پیش فروش ساختمان نیز اقساط و وجوه وصول و یا تعهد شده بابت آن ، قبل از انتقال رسمی قطعی مورد پیش فروش به پیش خریدار یا به ایادی قانونی بعدی پیش خریدار قابل توقیف و تأمین به نفع فروشنده یا طلبکار او نیست.

۷-۲۱ –  در صورت عدم پرداخت اقساط بها ( قیمت ) در مواعد مقرر جزئاً یا کلاًّ پیش فروشنده باید مراتب را کتباً به  دفترخانه یا قائم مقام قانونی  دفترخانه اعلام کند. در این صورت این دفترخانه یا قائم مقام قانونی این دفترخانه ظرف مهلت یک هفته از تاریخ اعلام مرقوم به پیش خریدار اخطار می نماید تا ظرف یک ماه از تاریخ رؤیت یا ابلاغ نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید در غیر این صورت پیش فروشنده حق فسخ این سند را با رد وجوه دریافتی خواهد داشت .

تذکر – اقدام اجرائی پیش فروشنده نسبت به وصول اقساط معوقه مانع از اجرای حق فسخ این سند توسط پیش فروشنده خواهد بود.

۷-۲۲ – واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات فروشنده نسبت به مورد پیش فروش این سند رسمی و عرصه آن پس از اخذ رضایت رسمی خریدار یا قائم مقام قانونی خریدار بلامانع است .

۷-۲۳ –  پس از تنظیم و امضاءسند انتقال قطعی موصوفه به نام پیش خریدار یا به نام قائم مقام پیش خریدار و انجام کلیه تعهدات ، قرارداد حاضر از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه می باشند .

ماده ۸ – مدت اعتبار قرارداد

مدت این سند از تاریخ زیر لغایت تنظیم و امضاء سند رسمی قطعی مربوطه خواهد بود.

ماده ۹ – داوری

۹-۱ – کلیه اختلافات ناشی از تعبیر ، تفسیر و اجراء مفاد این سند رسمی توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی پیش خریدار و یک داور از سوی پیش فروشنده و یک داور مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق بر انتخاب داور مرضی الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهر تهران انجام می پذیرد .

۹-۲ – داوران ، در صورت نیاز می توانند از نظریه کارشناسان راجعه رسمی دادگستری تهران استفاده نمایند.

۹-۳ – داوری موضوع این سند رسمی تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

۹-۴ –  خریدار داور منتخب خود را خانم / آقای ……………………………………. فرزند …………………………………… ش.ش.   …………………………………….. صادره از ………………………… متولد …………………………. با کد ملی …………………………………… مقیم تهران ساکن ………………………………………………………………….. کوچه …………………. پلاک ……………….. طبقه ……… واحد ………

و فروشنده داور منتخب خود را خانم / آقای ……………………………………. فرزند …………………………………… ش.ش.   …………………………………….. صادره از ………………………… متولد …………………………. با کد ملی …………………………………… مقیم تهران ساکن ………………………………………………………………….. کوچه …………………. پلاک ……………….. طبقه ……… واحد ………

منصوب کرده اند که هر داور فوق با امضاء ذیل این سند قبولی داوری خویش را در رابطه با مفاد این سند قبول نمودند و نیز حق استعفای خویش را از این داوری اسقاط کرده اند.

۹-۵ –  در صورت فوت یا محرومیت از حقوق اجتماعی یا ورشکستگی به تقصیر یا محجوریت یا ابتلای به بیماری فراموشی هر یک ازداوران منتخب مزبور ( در مورد محجوریت یا ابتلای به بیماری فراموشی گواهی پزشک قانونی تهران که به تقاضای ذینفع اخذ خواهد شد ، الزامی است ) برحسب مورد با اعلام کتبی ذینفع طی اظهار نامه رسمی ارسالی برای طرف دیگر داور جدیدی با مشخصات کامل سجلی و محل اقامت داور جدید ضمن تحصیل قبولی داور جدید جایگزین خواهد شد .

۱۰ – نسخ و تصدیق قرارداد

این سند در تاریخ زیر و در ۵ نسخه متحدالمتن والاعتبار در شهر تهران تنظیم و ثبت و امضاء و تکمیل شده که نسخه ای از آن به پیش خریدار و نسخه دیگر به پیش فروشنده و دو نسخه دیگر به هر یک از داوران منتخب مزبور تسلیم شده و نسخه ای ویژه آرشیو این دفتر می باشد که همه نسخ یکسان و لازم الاجراء است .

سایر مستندات

 ۱- تصاویر پروانه ساخت کل ساختمان به شماره مزبور و شناسنامه فنی مستقل هر واحد ……………………………..

۲- بیمه نامه مربوط به شماره …………………….. مورخ ……………………………………. صادره از شرکت ………………………….

۳- تصویر تأییدیه مورخه ………………………………. مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان .

۴- پاسخ استعلامیه…………………………

تاریخ : ( روز ، ماه ، سال به حروف) ……………………..

محل امضاء :

 

                           محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان                                نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت داور نخست

                       محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران                                       نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت داور دوم

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد خرید و فروش (انتقال) سرقفلی

ماده ۱- طرفین قرارداد

۱-۱ انتقال دهنده ………………………………………….. فرزند ………………………………. به شماره شناسنامه …………………………….. صادره از ………………….. کد ملی …………………………………. متولد ……………………….. ساکن ………………………………………………………………………………………. تلفن ………………………..

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………………………………….. فرزند ………………………………. به شماره شناسنامه ……………………………..  متولد ……………………….. به موجب …………………………………………..

۱-۲ انتقال گیرنده ………………………………………….. فرزند ………………………………. به شماره شناسنامه …………………………….. صادره از ………………….. کد ملی …………………………………. متولد ……………………….. ساکن ………………………………………………………………………………………. تلفن ………………………..

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………………………………….. فرزند ………………………………. به شماره شناسنامه ……………………………..  متولد ……………………….. به موجب …………………………………………..

ماده ۲ –  موضوع و مشخصات مورد معامله  

موضوع این قرارداد انتقال کلیه حقوق مالی اعم از قطعی و احتمالی انتقال دهنده نسبت به حق کسب و پیشه . تجارت و سرقفلی بوده که مورد معامله عبارتست از…………….. دانگ / یک باب…………………………………… دارای پلاک ثبتی شماره …………………………….. فرعی از ………………………….. اصلی ……………………… قطعه …………………………. واقع در بخش …………………………… به مساحت ………………………….. متر مربع دارای سند مالکیت  به شماره سریال ……………………………. صفحه ……………………………… دفتر ………………………………… بنام ………………………………………….. دارای حق اشتراک آب/ برق / گاز اختصاصی / اشتراکی / شوفاژ روشن / غیر روشن / کولر / پارکینگ قطعه ……………………. به متراژ …………………. متر مربع  ………………../ انباری قطعه ………………… به متراژ ……………… متر مربع / تلفن دایر به شماره ………………………………………/غیر دایر و دارای پایان کار ساختمان شماره …………………………………. مورخ …………………………………… صادره از سوی شهرداری منطقه …………. می باشد که انتقال گیرنده مورد سرقفلی را رویت نموده و از کم و کیف آن از هر جهت اطلاع و آگاهی پیدا کرد .

ماده ۳ – قیمت معامله

۳-۱  قیمت مورد معامله به طور مقطوع مبلغ ……………………………………………  ریال معادل ………………………………………….. تومان تعیین می گردد .

۳-۲ همزمان با این توافق مبلغ ……………………………………………   ریال معادل ……………………………………………  تومان نقداَ / طی چک شماره ……………………………….  بانک ………………………………  شعبه ………………………………..  به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده مبلغ …………………………………………… ریال در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد .

ماده ۴ – شرایط مربوط به تنظیم سند

۴-۱ طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند انتقال رسمی در تاریخ …………………………………………… در دفتر اسناد رسمی شماره ………………………  واقع در …………………………………………………………………….. حاضر شوند و انتقال دهنده متعهد گردید سند را بنام انتقال گیرنده یا هر کس که انتقال گیرنده معرفی نماید انتقال دهد . در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف فروشنده بنام انتقال گیرنده بعدی موکول به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد . در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفترخانه اسناد رسمی برای انتقال رسمی ، گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد .

۴-۲ عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

ماده ۵ – شرایط تسلیم مورد معامله

۱-۵ انتقال دهنده موظف است مورد معامله را در تاریخ……………………………………. با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار کند و هر گونه موانع در استیفاء و بهره برداری کامل از مورد معامله را بر طرف کند .

۵-۲ در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد . قرارداد باطل است و انتقال دهنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد کند .

۵-۳ در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن ، مستحق الغیر بودن ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، غصبی بودن قانوناَ قابل انتقال به انتقال گیرنده نباشد . انتقال دهنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله ، معادل …………………………………………… ریال به عنوان خسارت به انتقال گیرنده بپردازد .

ماده ۶ – آثار قرارداد

۶-۱ در صورتیکه حق انتقال سرقفلی به غیر از شخص انتقال گیرنده سلب گردد. مشارالیه حق انتقال سر قفلی را به غیر به هیچ عنوان نخواهد داشت .

۶-۲ انتقال دهنده اقرار نمود که مورد قرارداد مشمول مصادره اموال سرپرستی و در توقیف ، وثیقه غیر نمی باشد و منافع آن نیز قبلا َ به دیگری واگذار نگردیده است . هرگاه کذب اقرار انتقال دهنده محرز گردد و از این جهت به انتقال گیرنده خسارتی وارد گردد ، متخلف مکلف به جبران خسارت وارده   می باشد .

۶-۳  انتقال دهنده در صورت استنکاف از تحویل مورد قرارداد مکلف است از بابت هر روز تاخیر ، مبلغ …………………………………………… ریال به انتقال گیرنده پرداخت نماید . تادیه خسارت مذکور مانع از انجام تعهد اصلی انتقال دهنده نمی باشد .

۶-۴ انتقال گیرنده مکلف است تمامی قیمت مورد معامله را تا تاریخ  …………………………………………… به انتقال دهنده تادیه نماید . در غیر اینصورت انتقال دهنده حق فسخ قرارداد را داشته و نیز می تواند مبلغ …………………………………………… وجه التزام از انتقال گیرنده دریافت نماید .

۶-۵  پرداخت کلیه عوارض شهرداری و مالیات مشاغل و حق بیمه کارگران و کارکنان مانده از قبل و تا زمان تحویل همچنین تحصیل  رضایت مالک و پرداخت حق مالکانه به مالک به عهده انتقال دهنده / انتقال گیرنده  می باشد.  در حال حاضر میزان مال الاجاره پرداختی به موجر (مالک ) مبلغ …………………………………………… ریال می باشد که هنگام تنظیم سند اجاره بها با توافق مستاجر جدید و مالک وقت تعیین خواهد شد .

۶-۶  مالیات نقل و انتقال سرقفلی و اخذ پاسخ استعلامات ثبتی به منظور تنظیم سند انتقال سرقفلی ، به عهده انتقال دهنده / انتقال گیرنده خواهد بود .

۶-۷ اصل کلیه اسناد و مدارک نزد انتقال دهنده / انتقال گیرنده باقی ماند تا نسبت به کارهای اداری آن اقدام نماید و در حال حاضر فعالیت کسبی و کاری در مغازه / آپارتمان موصوف به صورت …………………………………………… می باشد .

ماده ۷- قوانین ناظر

این قرارداد در بردارنده انتقال قطعی و شرعی و تعهد طرفین به ایفای تعهدات داده شده می باشد و با توجه به مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی بین طرفین منعقد گردید.

ماده ۸- نسخ و تصدیق قرارداد

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل انتقال دهنده و انتقال گیرنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۸ ماده و …………….. نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

 

                  محل امضاء و اثر انگشت انتقال دهنده                                       نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

               محل امضاء و اثر انگشت انتقال گیرنده                                       نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد خرید و فروش یک باب آپارتمان/ خانه (قولنامه مسکونی)

ماده ۱ –  طرفین قرارداد

۱-۱  فروشنده/فروشندگان ………………………………………….. فرزند ………………………………. به شماره شناسنامه …………………………….. صادره از ………………….. کد ملی …………………………………. متولد ……………………….. ساکن ………………………………………………………………………………………. تلفن ………………………..

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………………………………….. فرزند ………………………………. به شماره شناسنامه ……………………………..  متولد ……………………….. به موجب …………………………………………..

۱-۲ خریدار/خریدارن ………………………………………….. فرزند ………………………………. به شماره شناسنامه …………………………….. صادره از ………………….. کد ملی …………………………………. متولد ……………………….. ساکن ………………………………………………………………………………………. تلفن ………………………..     

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………………………………….. فرزند ………………………………. به شماره شناسنامه ……………………………..  متولد ……………………….. به موجب …………………………………………..

ماده ۲ –  موضوع قرارداد و مشخصات ملک

بیع تمامی …………… دانگ یک دستگاه آپارتمان  دارای پلاک ثبتی …………………..  فرعی از ……………………………………….. اصلی به مساحت اعیانی …………… مترمربع و به صورت ………….. خوابه و مساحت عرصه متر به نشانی محل وقوع ملک ………………………………………………………………………………….. طبقه …………… واحد ………….. و با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثنا عرصتاً و اعیاناً به انضمام برق به شماره پرونده ……………………………………… و آب به شماره اشتراک ………………………………….. و گاز شهری به شماره شناسایی …………………………………. و یک رشته تلفن دائر به شماره …………………………………. و انباری به مساحت ………….. متر مربع واقع در و  تعداد …………… عدد پارکینگ به شماره های ………….. و دارای پایان کار ساختمان شماره …………………………….  مورخ ……………………………………  صادره از سوی شهرداری منطقه …………….. می باشد. تأسیسات گرمایی شوفاژ روشن , پکیج حرارتی , گاز شهری , فن کوئل , بخاری نفت سوز , شومینه و وسیله سرمایی آن کولر , چیلر , فن کوئل , تهیه مطبوع , سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً بطور کامل به رؤیت خریدار رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت ملک کاملاً مطلع شده است.

ماده ۳ –  ثمن معامله و نحوه پرداخت

 ۳-۱  کل ثمن معامله عبارت است از مبلغ به عدد ………………………………………….. ریال به حروف………………………………………………………….. ریال معادل ………………………………………….. تومان وجه رایج مملکتی تعیین که مورد تراضی و توافق طرفین قرار گرفت که به ترتیب ذیل از سوی خریدار / خریداران به فروشنده / فروشندگان پرداخت می گردد .

۳-۲ مبلغ………………………………………………………….. ریال معادل ………………………………………….. تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره ………………………………. عهده بانک …………………………….. مورخ …………………………………….. از طرف خریدار به فروشنده پرداخت شد.

۳-۳ مبلغ………………………………………………………….. ریال معادل ………………………………………….. تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره ………………………………. عهده بانک …………………………….. مورخ ……………………………………..در تاریخ …………………………………… از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۴ مبلغ………………………………………………………….. ریال معادل ………………………………………….. تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره ………………………………. عهده بانک …………………………….. مورخ ……………………………………..در تاریخ …………………………………… از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۵ مبلغ………………………………………………………….. ریال معادل ………………………………………….. تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره ………………………………. عهده بانک …………………………….. مورخ ……………………………………..در تاریخ …………………………………… از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- تنظیم سند رسمی

۴-۱  به منظور تنظیم سند رسمی طرفین متعهدند که در ساعت ………………. تاریخ …………………………………… در دفترخانه اسناد رسمی شماره …………………….. واقع در ………………………………………………………………….. یا دفترخانه ای که بانک و سازمان های تابعه …………………………………… معرفی نماید حاضر شده و کلیه تشریفات قانونی معامله را انجام دهند. 

۴-۲ پس از حضور در دفترخانه در صورتی که طرف مقابل حاضر نباشد طرف دیگر باید مراتب را کتباً به سردفتر اعلام و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفترخانه ثبت کند. فروشنده فتوکپی کلیه اسناد و اوراقی را که آماده کرده ضمیمه خواهد نمود . اگر خریدار حامل ثمن معامله به صورت وجه نقد باشد باید به رویت سردفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب در نامه مورد اشاره درج شود. در صورتی که خریدار چک تضمین شده بانکی همراه داشته باشد کپی آن را ضمیمه کند.

۴-۳ هریک از طرفین که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشوند و یا از آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست را فراهم نکند مکلف است مبلغ …………………………………………….. ریال بابت جریمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد این جریمه بدل اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه به اصل معامله انجام شده نمی زند و طرف پرداخت کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی سازد .

ماده ۵ –  تسلیم ملک

 فروشنده/فروشندگان مکلف است در تاریخ …………………………………… ملک را با تمام توابع و ملحقات و منضمات به خریدار/خریداران تسلیم کند. وجه الالتزام عدم تخلیه روزانه  ……………………………………………….. ریال می باشد که در صورت عدم تسلیم به موقع، فروشنده موظف است آن را به خریدار پرداخت کند.

ماده ۶- شرایط و آثار قرارداد

۶-۱ مخارج تنظیم سند حق التحریر و حق الثبت و هزینه محضر بر مبنای قیمت منطقه بندی به عهده طرفین است.

۶-۲ در صورتی که برای انتقال قطعی ملک مورد مبایعه نامه ارائه هرگونه سندی لازم باشد فروشنده موظف به ارائه آن به دفترخانه می باشد .

۶-۳ پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و  همچنین مالیات و عوارض تا پایان روز معامله بر مبنای قیمت منطقه ای به عهده فروشنده است .

۶-۴ فروشنده مکلف است آخرین قبول آب و برق و تلفن و گاز در صورت مستقل بودن و در غیر این صورت تسویه حساب با هیأت مدیره مسئول ساختمان را در دفترخانه به خریدار تحویل نماید . پرداخت این وجوه تا تحویل مورد معامله بر عهده فروشنده خواهد بود , همچنین هزینه های قانونی دیگر از جمله جرائم ساختمانی , حق مرغوبیت , پذیره , حق مشرفیت عوارض , دیون به اشخاص ثالث ـ اخذ پایان کار , فک رهن و تفکیکی به عهده فروشنده می باشد .

۶-۵ فروشنده / فروشندگان اقرار نمودند که مورد معامله مشمول مصادره اموال , سرپرستی و در توقیف نبوده و مورد رهن و وثیقه کسی نیست و منافع آن به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد و در صورت رهن بودن مکلفند قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به فک رهن اقدام نمایند چنانچه فروشنده / فروشندگان نسبت به فک رهن اقدام نکنند خریدار می تواند با مراجعه به مرتهن , ملک را از رهن خارج کند و با امضاء این قرارداد، خریدار وکیل و قائم مقام قانونی فروشنده در مورد فک رهن محسوب می گردد.

۶-۶ چنانچه خریدار  و به هرنحوی از انحاء از انجام معامله استنکاف ورزد موظف به پرداخت وجه التزام ………………………………………………..  ریال می باشند که باید به طرف مقابل پرداخت گردد.

۶-۷ در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد . قرارداد باطل است و فروشنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد کند .

۶-۸ در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن ، مستحق الغیر بودن ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، غصبی بودن قانوناَ قابل انتقال به خریدار نباشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله ، معادل …………………………………………. ریال به عنوان خسارت به انتقال گیرنده بپردازد.

ماده ۷- اسقاط خیارات

کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

ماده ۸- مقررات ناظر

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود.

ماده ۹- نسخ و تصدیق قرارداد

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۹ ماده و ……………… نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

                   محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان                            نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

                محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران                                   نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد اجاره نامه پارکینگ

ماده ۱ –  طرفین قرارداد

۱-۱ موجر/ موجرین ………………………………………….. فرزند ………………………………. به شماره شناسنامه …………………………….. صادره از ………………….. کد ملی …………………………………. متولد ……………………….. ساکن ………………………………………………………………………………………. تلفن ………………………..

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………………………………….. فرزند ………………………………. به شماره شناسنامه ……………………………..  متولد ……………………….. به موجب …………………………………………..

۱-۲ مستاجر/مستاجرین ………………………………………….. فرزند ………………………………. به شماره شناسنامه …………………………….. صادره از ………………….. کد ملی …………………………………. متولد ……………………….. ساکن ………………………………………………………………………………………. تلفن ………………………..   

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………………………………….. فرزند ………………………………. به شماره شناسنامه ……………………………..  متولد ……………………….. به موجب …………………………………………..

یا نماینده شرکت ………………………………………. به شماره ثبت   …………………..   که سمت وی با نامه رسمی شماره …………………..  به تاریخ ……………………………….. از طرف شرکت تایید شده و به این اجاره نامه پیوست است.

ماده ۲ –  موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

موضوع قرارداد عبارت است از اجاره تعداد …………….. واحد پارکینگ از  شماره پلاک ثبتی ……………….. فرعی از …………………………………… اصلی بخش  ……………………………………. به زیربنای ……………………  متر مربع واقع در ……………………………………………………………………………….. که عیناً بطور کامل به رؤیت مستأجر رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع شده است.

ماده ۳ –  مدت اجاره

مدت اجاره برابر است با : ………… ماه/سال که تاریخ شروع آن از…………………………………. و خاتمه آن به تاریخ ……………………………………. هجری شمسی است.

ماده ۴ –  اجاره بها و نحوه پرداخت

۴-۱  میزان اجاره بها جمعاً ………………………………………. ریال، از قرار ماهیانه مبلغ ………………………………………. ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود یا به شماره حساب/کارت ……………………………………………………….. به نام ………………………………………. نزد بانک ……………………………. واریز خواهد شد. ( یا در صورت گرفتن چک) که طی تعداد ………..  فقره چک به شماره های ……………………………………………………………….  عهده بانک …………………………………..  به موجر تحویل داده شده است. 

۴-۲  مبلغ ………………………………………. ریال از طرف مستاجر/مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً/طی چک به شماره  ………………………………………….. بانک ……………………………… شعبه ……………………………….  پرداخت شد و یا نقداً/طی چک شماره ……………………………………………  بانک  …………………………………….. شعبه  ……………………………….. در تاریخ ……………………………………. به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد.

ماده ۵ –  تسلیم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاریخ …………………………………… مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند.

ماده ۶ – شرایط و آثار قرارداد

۶-۱ مورد اجاره برای استفاده به عنوان محل استقرار  تعداد …………… خودرو سبک/سنگین ……………………………………………. به اجاره واگذار شده است. مستاجر به هیچ عنوان نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد استفاده کند.

۶-۲ مستأجر حق واگذاری و انتقال مورد اجاره مشاعاً , مفروزاً , یا جزاً یا کلاً را به غیرندارد/ دارد.

۶-۳- طرفین عموما و هر یک از موجر و مستاجر خصوصا اقرار و اظهار داشته و می دارند که هیچگونه وجه یا مالی به عنوان سرقفلی، حق کسب و پیش یا تجارت و نظایر آن از سوی مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت نگردیده است بنابراین مستاجر هر گونه ادعایی در خصوص سرقفلی و نظایر آن را از خود اسقاط می نماید.

۶-۴ در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش از یکماه تاخیر نماید یا در صورت عدم وصول چک های اجاره تا تاریخ یک ماه پس از سر رسید، موجر میتواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد.

۶-۵ پرداخت هزینه های مصرفی آب , برق , گاز شهری و تلفن اختصاصی (در صورت وجود) مربوط به مورد اجاره در طی مدت قرارداد به عهده مستأجر است .

۶-۶ مستأجر متعهد است در زمان تخلیه مورد اجاره به همان وضعی که از هر حیث صحیح و سالم تحویل گرفته بطور صحیح و سالم تحویل موجر داده و رسید دریافت نماید . در غیر این صورت مسئول خسارات وارده می باشد .

۶-۷ تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات است به عهده موجر می باشد و تعمیر و تنظیم موارد جزیی و کسر لوازم و شکستن شیشه و در به عهده مستأجر می باشد .

۶-۸ در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع  مستاجر از ملک است،.اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستاجر می تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند.

۶-۹ چنانچه قبل از انقضاء مدت اجاره، مستأجر متمایل به فسخ قرارداد باشد علاوه بر انجام تعهدات قرارداد حاضر موظف به پرداخت یک ماه اجاره بها اضافی خواهد بود .

۶-۱۰ هرگاه موجر در طول مدت قرارداد اجاره ملک خود را به شخصی بفروشد، باید قبلاً مالک جدید را از وجود مستأجر و قرارداد اجاره منعقده مطلع و منافع مستأجر را در نظر نگهدارد به نحوی که مستأجر متصرفی بتواند تا پایان مدت قرارداد از عین مستأجره استیفای منافع نماید.

۶-۱۱ موجر و مستأجر متعهد خواهند بود که دوماه قبل از انقضاء نسبت به تخلیه یا تمدید اجاره نامه یکدیگر را مطلع سازند و در صورت عدم توافق این اجاره نامه  در انقضاء مدت فسخ شده و کان لم یکن تلقی می گردد و موجر می تواند نسبت به سرویس دهی مستأجر جدید اقدام لازم را انجام دهد.

 ۶-۱۲  موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره ،نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید.

۶-۱۳ مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه ای تخلیه  و به موجر تسلیم نماید ،چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء قرارداد تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ ………………………………………. ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر اجرت المثل ناشی از تاخیر تخلیه با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است.

۶-۱۴ مالیات مستغلات و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بردرآمد و مشاغل بر عهده مستاجر میباشد.

۶-۱۵ تخلف مستأجر از هریک از مفاد و شروط این قرارداد اجاره حق فسخ و تخلیه را برای موجر ایجاد خواهد کرد.

ماده ۷- اسقاط خیارات

کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

ماده ۸- مقررات ناظر

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود.

ماده ۹- نسخ و تصدیق قرارداد

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل موجر و مستاجر نسبت به مفاد و شروط آن در ۹ ماده و دو نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

                            امضاء و اثر انگشت موجر                                                  نام و نام خانوادگی و امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

                        امضاء و اثر انگشت مستاجر                                               نام و نام خانوادگی و امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد اجاره نامه کارگاه (بدون سرقفلی)

ماده ۱ –  طرفین قرارداد

۱-۱ موجر/ موجرین ………………………………………….. فرزند ………………………………. به شماره شناسنامه …………………………….. صادره از ………………….. کد ملی …………………………………. متولد ……………………….. ساکن ………………………………………………………………………………………. تلفن ………………………..

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………………………………….. فرزند ………………………………. به شماره شناسنامه ……………………………..  متولد ……………………….. به موجب …………………………………………..

۱-۲ مستاجر/مستاجرین ………………………………………….. فرزند ………………………………. به شماره شناسنامه …………………………….. صادره از ………………….. کد ملی …………………………………. متولد ……………………….. ساکن ………………………………………………………………………………………. تلفن ………………………..   

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………………………………….. فرزند ………………………………. به شماره شناسنامه ……………………………..  متولد ……………………….. به موجب …………………………………………..

یا نماینده شرکت ………………………………………. به شماره ثبت   …………………..   که سمت وی با نامه رسمی شماره …………………..  به تاریخ ……………………………….. از طرف شرکت تایید شده و به این اجاره نامه پیوست است.

ماده ۲ –  موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

موضوع قرارداد عبارت است از اجاره شش دانگ یک کارگاه  شماره پلاک ثبتی …………………………. فرعی از ………………………….. اصلی بخش ……………………………….  به زیربنای ……………. متر مربع واقع در …………………………………………………………………………………….. و …………. رشته تلفن اختصاصی به شماره ………………………………… و منصوبه های در آن کنتور برق و آب و گاز شهری که تأسیسات گرمایی شوفاژ روشن , پکیج حرارتی , گاز شهری , فن کوئل , بخاری نفت سوز , شومینه و وسیله سرمایی آن کولر , چیلر , فن کوئل , تهیه مطبوع , سایر لوازم و ملحقات مربوطه که عیناً بطور کامل به رؤیت مستأجر رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع شده است.

ماده ۳ –  مدت اجاره

مدت اجاره برابر است با : …………….. ماه/سال که تاریخ شروع آن از ……………………………… و خاتمه آن به تاریخ ……………………………… هجری شمسی است.

ماده ۴ –  اجاره بها و نحوه پرداخت

۴-۱  میزان اجاره بها جمعاً …………………………………………. ریال، از قرار ماهیانه مبلغ ……………………………………….. ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود یا به شماره حساب/کارت ……………………………………………………….. به نام ……………………………… نزد بانک …………………………… واریز خواهد شد. ( یا در صورت گرفتن چک) که طی تعداد ……… فقره چک به شماره های ………………………………………………………. عهده بانک …………………………….. به موجر تحویل داده شده است. 

۴-۲  مبلغ …………………………………………. ریال از طرف مستاجر/مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً/طی چک به شماره ………………………………………………….  بانک ……………………………… شعبه ………………………………  پرداخت شد و یا نقداً/طی چک شماره ………………………………………………………….. بانک …………………………….. شعبه……………………………… در تاریخ ……………………………… به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد.

ماده ۵ –  تسلیم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاریخ ……………………………… مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند.

ماده ۶ – شرایط و آثار قرارداد

۶-۱ مورد اجاره برای دایر کردن کارگاه ……………………………………………………  به اجاره واگذار شده است. مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منطور قرارداد استفاده کند.

۶-۲  طرفین عموما و هر یک از موجر و مستاجر خصوصا اقرار و اظهار داشته و می دارند که هیچگونه وجه یا مالی به عنوان سرقفلی، حق کسب و پیش یا تجارت و نظایر آن از سوی مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت نگردیده است بنابراین مستاجر هر گونه ادعایی در خصوص سرقفلی و نظایر آن را از خود اسقاط می نماید.

۶-۳ مستأجر حق واگذاری و انتقال مورد اجاره مشاعاً , مفروزاً , یا جزاً یا کلاً را به غیرندارد/ دارد.

۶-۴ در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش از یکماه تاخیر نماید یا در صورت عدم وصول چک های اجاره تا تاریخ یک ماه پس از سر رسید، موجر میتواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد.

۶-۵ پرداخت هزینه های مصرفی آب , برق , گاز شهری و تلفن اختصاصی مربوط به مورد اجاره در طی مدت قرارداد به عهده مستأجر است .

۶-۶ مستأجر متعهد است در زمان تخلیه مورد اجاره به همان وضعی که از هر حیث صحیح و سالم تحویل گرفته بطور صحیح و سالم تحویل موجر داده و رسید دریافت نماید . در غیر این صورت مسئول خسارات وارده می باشد .

۶-۷ تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات از قبیل تهویه , شوفاژ , کولر , آسانسور و سیستم شبکه های آب و برق و گاز باشد به عهده موجر می باشد و تعمیر و تنظیم و کسر لوازم و شکستن شیشه و در به عهده مستأجر می باشد .

۶-۸ در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع  مستاجر از ملک است،.اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستاجر می تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند.

 ۶-۹ چنانچه قبل از انقضاء مدت اجاره، مستأجر متمایل به فسخ قرارداد باشد علاوه بر انجام تعهدات قرارداد حاضر موظف به پرداخت یک ماه اجاره بها اضافی خواهد بود .

۶-۱۰ هرگاه موجر در طول مدت قرارداد اجاره ملک خود را به شخصی بفروشد، باید قبلاً مالک جدید را از وجود مستأجر و قرارداد اجاره منعقده مطلع و منافع مستأجر را در نظر نگهدارد به نحوی که مستأجر متصرفی بتواند تا پایان مدت قرارداد از عین مستأجره استیفای منافع نماید.

۶-۱۱ موجر و مستأجر متعهد خواهند بود که دوماه قبل از انقضاء نسبت به تخلیه یا تمدید اجاره نامه یکدیگر را مطلع سازند و در صورت عدم توافق این اجاره نامه  در انقضاء مدت فسخ شده و کان لم یکن تلقی می گردد و موجر می تواند نسبت به سرویس دهی مستأجر جدید اقدام لازم را انجام دهد.

 ۶-۱۲  موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره ،نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید.

۶-۱۳ مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه ای تخلیه  و به موجر تسلیم نماید ،چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء قرارداد تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ ……………………………………. ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر اجرت المثل ناشی از تاخیر تخلیه با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است.

۶-۱۴ مالیات مستغلات و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بردرآمد و مشاغل بر عهده مستاجر میباشد.

۶-۱۵ تخلف مستأجر از هریک از مفاد و شروط این قرارداد اجاره حق فسخ و تخلیه را برای موجر ایجاد خواهد کرد.

ماده ۷- اسقاط خیارات

کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

ماده ۸- مقررات ناظر

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود.

ماده ۹- نسخ و تصدیق قرارداد

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل موجر و مستاجر نسبت به مفاد و شروط آن در ۹ ماده و دو نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

 

                            امضاء و اثر انگشت موجر                                                 نام و نام خانوادگی و امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

                        امضاء و اثر انگشت مستأجر                                             نام و نام خانوادگی و امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه

ماده ۱ –  طرفین قرارداد

۱-۱ موجر/ موجرین ……………………………………… فرزند …………………………….. به شماره شناسنامه ……………………………… صادره از ………………….. کد ملی ……………………………………… متولد ………………………… ساکن ……………………………………………………………………………… تلفن ………………………………………  

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ……………………………………… فرزند ……………………………. به شماره شناسنامه ………………………………… متولد ………………………….. به موجب ………………………………………

۱-۲ مستاجر/مستاجرین ……………………………………… فرزند …………………………….. به شماره شناسنامه ……………………………… صادره از ………………….. کد ملی ……………………………………… متولد ………………………… ساکن ……………………………………………………………………………… تلفن ………………………………………

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ……………………………………… فرزند ……………………………. به شماره شناسنامه ………………………………… متولد ………………………….. به موجب ………………………………………

یا نماینده شرکت  ………………………………………   به شماره ثبت  ……………………….. که سمت وی با نامه رسمی شماره ……………………….. به تاریخ ……………………………….. از طرف شرکت تایید شده و به این اجاره نامه پیوست است.

ماده ۲ –  موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

موضوع قرارداد عبارت است از اجاره شش دانگ یک واحد تجاری/مغازه به  شماره پلاک ثبتی ………………………..   فرعی از ……………………….. اصلی بخش ……………………….. به زیربنای    ……………  متر مربع واقع در طبقه ………….  مجتمع تجاری/خیابان ……………………….. به نشانی …………………………………………………. و دارای انباری / پارکینگ / یک رشته تلفن اختصاصی به شماره ……………………….  و منصوبه های در آن کنتور برق و آب و گاز شهری که تأسیسات گرمایی شوفاژ روشن , پکیج حرارتی , گاز شهری , فن کوئل , بخاری نفت سوز , شومینه و وسیله سرمایی آن کولر , چیلر , فن کوئل , تهیه مطبوع , سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً بطور کامل به رؤیت مستأجر رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع شده است.

ماده ۳ –  مدت اجاره

مدت اجاره برابر است با : ………….. ماه/سال که تاریخ شروع آن از    ………………………. و خاتمه آن به تاریخ ……………………….  هجری شمسی است.

ماده ۴ –  اجاره بها و نحوه پرداخت

۴-۱  میزان اجاره بها جمعاً ………………………………………. ریال، از قرار ماهیانه مبلغ ……………………………………… ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود یا به شماره حساب/کارت ……………………………………………….. به نام ……………………………………….. نزد بانک ………………………. واریز خواهد شد. ( یا در صورت گرفتن چک) که طی تعداد ………… فقره چک به شماره های ……………………………………………….. عهده بانک ………………………. به موجر تحویل داده شده است. 

۴-۲  مبلغ ………………………………………… ریال از طرف مستاجر/مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً/طی چک به شماره ……………………………………………….. بانک ………………………. شعبه ………………………. پرداخت شد و یا نقداً/طی چک شماره ………………………………………………..  بانک ……………………….    شعبه ………………………. در تاریخ  ………………………. به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد.

ماده ۵ –  تسلیم مورد اجاره

موجر مکلف است در تاریخ ………………………. مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند.

ماده ۶ – شرایط و آثار قرارداد

۶-۱ مورد اجاره برای استفاده ……………………………….  به اجاره واگذار شده است. مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منطور قرارداد استفاده کند.

۴- طرفین عموما و هر یک از موجر و مستاجر خصوصا اقرار و اظهار داشته و می دارند که هیچگونه وجه یا مالی به عنوان سرقفلی، حق کسب و پیش یا تجارت و نظایر آن یا تحت عناوین پیش بینی نشده دیگر از سوی مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت نگردیده است بنابراین مستاجر هر گونه ادعایی در خصوص سرقفلی و نظایر آن را از خود اسقاط می نماید.

۶-۲ مستأجر حق واگذاری و انتقال مورد اجاره مشاعاً , مفروزاً , یا جزاً یا کلاً را به غیرندارد/ دارد.

۶-۴ در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش از یکماه تاخیر نماید یا در صورت عدم وصول چک های اجاره تا تاریخ یک ماه پس از سر رسید، موجر میتواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد.

۶-۵ پرداخت هزینه های مصرفی آب , برق , گاز شهری و تلفن اختصاصی مربوط به مورد اجاره در طی مدت قرارداد به عهده مستأجر است .

۶-۶ پرداخت هزینه نگهداری ( شارژ ـ هزینه های مشترک ) به عهده مستأجر است در صورت تغییر و افزایش احتمالی آن از طرف هیأت مدیره مرکز تجاری نیز مبلغ جدید مورد قبول و ملاک پرداخت برای مستأجر خواهد بود .

۶-۷ مستأجر متعهد است در زمان تخلیه مورد اجاره به همان وضعی که از هر حیث صحیح و سالم تحویل گرفته بطور صحیح و سالم تحویل موجر داده و رسید دریافت نماید . در غیر این صورت مسئول خسارات وارده می باشد .

۶-۸ تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات از قبیل تهویه , شوفاژ , کولر , آسانسور و سیستم شبکه های آب و برق و گاز باشد به عهده موجر می باشد و تعمیر و تنظیم و کسر لوازم و شکستن شیشه و در به عهده مستأجر می باشد .

۶-۱۲ در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع  مستاجر از ملک است،.اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستاجر می تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند.

چنانچه قبل از انقضاء مدت اجاره، مستأجر متمایل به فسخ قرارداد باشد علاوه بر انجام تعهدات قرارداد حاضر موظف به پرداخت یک ماه اجاره بها اضافی خواهد بود .

هرگاه موجر در طول مدت قرارداد اجاره ملک خود را به شخصی بفروشد، باید قبلاً مالک جدید را از وجود مستأجر و قرارداد اجاره منعقده مطلع و منافع مستأجر را در نظر نگهدارد به نحوی که مستأجر متصرفی بتواند تا پایان مدت قرارداد از عین مستأجره استیفای منافع نماید.

۶-۱۳ موجر و مستأجر متعهد خواهند بود که دوماه قبل از انقضاء نسبت به تخلیه یا تمدید اجاره نامه یکدیگر را مطلع سازند و در صورت عدم توافق این اجاره نامه  در انقضاء مدت فسخ شده و کان لم یکن تلقی می گردد و موجر می تواند نسبت به سرویس دهی مستأجر جدید اقدام لازم را انجام دهد.

 ۶-۱۱  موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره ،نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید.

۶-۱۴ مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه ای تخلیه  و به موجر تسلیم نماید ،چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء قرارداد تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ  ………………………………. ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر اجرت المثل ناشی از تاخیر تخلیه با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است.

۶-۸ مالیات مستغلات و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بردرآمد و مشاغل بر عهده مستاجر میباشد.

تخلف مستأجر از هریک از مفاد و شروط این قرارداد اجاره حق فسخ و تخلیه را برای موجر ایجاد خواهد کرد.

ماده ۷- اسقاط خیارات

کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

ماده ۸- مقررات ناظر

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود.

ماده ۹- نسخ و تصدیق قرارداد

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل موجر و مستاجر نسبت به مفاد و شروط آن در ۹ ماده و دو نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

                                                           امضاء و اثر انگشت موجر                                              نام و نام خانوادگی و امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

                        امضاء و اثر انگشت مستأجر                                           نام و نام خانوادگی و امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram