نمونه قرارداد انتقال/ واگذاری حواله خودرو

ماده 1 - طرفین قرارداد1-1- انتقال دهنده/انتقال دهندگان ............................................................... فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ................... صادره از ....................... متولد سال .............. ...

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو ( قولنامه ماشین – قولنامه خودرو )

ماده 1 - طرفین قرارداد1-1- فروشنده/فروشندگان ................................................. فرزند ............................. به شماره شناسنامه .............................. صادره از ................................ کدملی ........................... ...

نمونه قولنامه خودرو (قرارداد خرید و فروش خودرو) با وکالت انتقال و فک پلاک

با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن تنظیم می­گردد ...

نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه (مناسب برای شرکتها)

این قرارداد در تاریخ ............................... فی مابین خانم/آقای/شرکت ............................... به نمایندگی ............................... به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره .............................. مورخ ........................... ...

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

ماده 1- طرفیـن قـرارداد1-1 فروشنده / فروشندگان  ................................... فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ...............   ساکن ......... ...

نمونه قرارداد پیش خرید/پیش فروش خودرو

ماده 1- طرفیـن قـرارداد1-1 فروشنده / فروشندگان  ................................... فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ...............   ساکن ......... ...