نمونه قرارداد تقسیم نامه آپارتمان (بر مبنای صورت مجلس تفکیکی)

تقسیم کنندگان :  1- خانم / آقای : ........................ فرزند آقای ........................... به شماره ملی ...................... دارای شناسنامه شماره : ................................. صادره از : ................ متولد : ....................نسب ...

نمونه قرارداد پیمانکاری طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

1. مشخصات طرفین قرارداد1. 1 مشخصات کارفرماآقا/ خانم/ شرکت ................................. به مدیریت/ نمایندگی ................................. به شماره ملّی/ شماره ثبتی ................................. به نشانی ........................................ ...

نمونه قرارداد پیمانکاری تامین نیروی خدماتی و نظافتچی

1. مشخصات طرفین قرارداد1. 1 مشخصات کارفرماآقا/ خانم/ شرکت ................................. به مدیریت/ نمایندگی ................................. به شماره ملّی/ شماره ثبتی ................................. به نشانی ........................................ ...

نمونه قرارداد صلح – صلح عمری یک باب آپارتمان با حق فسخ

۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .............................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت .............................. صادره از .............................. متولد سال .................. دارای کدملی................ ...