نمونه قرارداد نگهداری، راهبری و تعمیرآسانسور

این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ............. ...

نمونه قرارداد تولید و فروش قطعه

این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد  فروشنده نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ............. ...

نمونه قرارداد مشاوره مهندسی کیفیت مواد

خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که ...

نمونه قرارداد تعمیرات ماشین آلات مشغول به کار

این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت ................................... به شماره ملی / ثبت ....................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت ..................................... به شماره ملی / ثبت ...

نمونه قرارداد نصب و راه اندازی تأسیسات برقی

این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ............. ...

نمونه قرارداد خرید و نصب آسانسور (بالابر)

این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت .............. ...

نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه های صنعتی

این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد متعهد له نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ............. ...