نمونه قرارداد مشاوره IT (آی تی)

ماده 1-  طرفین قراردادقرارداد حاضر بین خانم/ آقای / شرکت ......................................... به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و خانم/ آقای / شرکت ........................... ...

نمونه قرارداد فروش بسته نرم افزاری

این قرارداد فی مابین گروه نرم افزاری ............................................ به نمایندگی جناب آقای ................................................ که از این به بعد  فروشنده نامیده می شود، از یک طرف و ............................................ که ا ...

نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار

ماده یکم- طرفین قرارداد قرارداد حاضر بین خانم/ آقای / شرکت ..................................... به شماره ملی / ثبت ........................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و خانم/ آقای / شرکت ...................... ...

نمونه قرارداد فروش خدمات ارسال و دریافت پیامک

ماده 1- طرفین قـراردادقرارداد حاضر بین خانم/ آقای / شرکت ................................................ به شماره ملی / ثبت ...................................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و خانم/ آقای / شرکت ... ...

نمونه قرارداد طراحی وب سایت

این قراردادبین آقا/ خانم / شرکت یا موسسه  ..................................... با شماره ثبت/ شماره ملی......................... به نشانی: ….….........................................………………. که از این پس به عنوان سفارش دهنده شناخته می شود و از طرف دیگر آق ...