نمونه قرارداد پیمانکاری انجام خدمات (فرم خام پیمانکاری عمومی)

در مورخه ............................. قرارداد حاضر بین ............................. که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود به نمایندگی آقای ..............................از یک طرف و آقای .............................. فرزند ...................... ...

نمونه قرارداد پیمانکاری لوله کشی آب و فاضلاب

این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت .................................... به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود وخانم/ آقای / شرکت ...................................... به شماره ملی / ثبت . ...

نمونه قرارداد پیمانکاری تامین غذا برای کارکنان

این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت ........................................... به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود وخانم/ آقای / شرکت ........................................... به شماره ...

نمونه قرارداد پیمان جزء

این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت ........................................ به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود وخانم/ آقای / شرکت .................................... به شماره ملی / ثبت ...

نمونه قرارداد پیمانکاری بازسازی ساختمان

1. مشخصات طرفین قرارداد1. 1 مشخصات کارفرما :آقا/ خانم/ شرکت ......................................... به مدیریت/ نمایندگی ............................ به شماره ملّی/ شماره ثبتی ................... به نشانی ................................................. ...

نمونه قرارداد پیمانکاری استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه (سنگ آهک) از معدن

1. مشخصات طرفین قرارداد1. 1 مشخصات کارفرما :آقا/ خانم/ شرکت .......................................... به مدیریت/ نمایندگی ............................... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ................... به نشانی ............................................. ...

نمونه قرارداد پیمانکاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی

1. مشخصات طرفین قرارداد1. 1 مشخصات کارفرما :آقا/ خانم/ شرکت ............................................. به مدیریت/ نمایندگی .................................. به شماره ملّی/ شماره ثبتی ............................... به نشانی ........................... ...

نمونه قرارداد پیمانکاری کشاورزی – مدیریت مزارع

1. مشخصات طرفین قرارداد1. 1 مشخصات کارفرما :آقا/ خانم/ شرکت ...................................... به مدیریت/ نمایندگی ...................................... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ........................ به نشانی ..................................... ...