صفحه اصلی » ابطال قرارداد کار

ابطال قرارداد کار

چهار شرط باطل کننده در قرارداد کار
حقوق کار و تامین اجتماعی

چهار شرط باطل در قراردادکار

شرط باطل در قراردادکار مطابق اصول حقوقی و مقررات قانونی از جمله ماده ۱۰ قانون مدنی  افراد در قراردادها میتوانند در مورد هرگونه شرطی  توافق کنند مگر اینکه آن شرط مخالف نظم عمومی و قوانین آمره باشد . بهتر است بدانیم که قوانین در یک تقسیم بندی کلی به قوانین

ادامه مطلب »
سبد خرید