نمونه قرارداد سرمایه گذاری در بورس / سرمایه گذاری اوراق بهادار بازار سرمایه

با عنایت به مواد 10، 190، 219 ، 220 و 571 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز هویت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم و در چارچوب عقد شرکت موضوع فصل هشتم از قسمت دوم قانون مدنی، و باب هفتم ق ...