نمونه قرارداد حمل و نقل

با توکل به خداوند متعال این قرارداد این قرارداد در.............................. تاریخ .............................. فی مابین .............................. به نمایندگی .............................. به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی ..................... ...

نمونه قرارداد مشاوره و نظارت

ماده ۱- این قرارداد بین طرفینخانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ...... ...

نمونه قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید شرکت

ماده نخست-مشخصات کارگاه1-     نوع صنعت یا فعالیت2-     انواع محصول3-     ظرفیت اسمی4-     نوع مالکیت5-     تعداد کل کارکنان6-     تعداد کارکنان مشمول قرارداد۷-     جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کل کارکنان .................................... ریال۸-    جمع متو ...