صفحه اصلی » قراردادها » قراردادهای شرکت ها

قراردادهای شرکت ها

نمونه قرارداد حمل و نقل

با توکل به خداوند متعال این قرارداد این قرارداد در………………………… تاریخ ………………………… فی مابین ………………………… به نمایندگی ………………………… به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی ………………………… شماره ………………………… مورخ ………………………… به عنوان متعهد له  از یک طرف و آقای / شرکت ………………………… شماره شناسنامه / ثبت ………………………… صادره از / ثبت

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد مشاوره و نظارت

ماده ۱- این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ……………….. که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ……………….. از طرف دیگر که از این پس مشاور نامیده

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد صلح واگذاری تعداد مشخص از سهام شرکت

۱- مصالح : آقای / خانم …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن …………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………….. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی

این قرارداد با شماره :…………………………. تاریخ صدور: …………………………. تاریخ شروع : …………………………. تاریخ انقضاء: …………………………. تعداد بیمه شدگان ……….. نفر و حق بیمه سالیانه …………………………. ریال بین شرکت سهامی بیمه …………………………. بعنوان «بیمه گر» به نشانی تهران  ………………………………………………………….. و شرکت  …………………………………. به نشانی تهران  ………………………………………………………….. به عنوان بیمه گزار با

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید شرکت

ماده نخست-مشخصات کارگاه ۱-     نوع صنعت یا فعالیت ۲-     انواع محصول ۳-     ظرفیت اسمی ۴-     نوع مالکیت ۵-     تعداد کل کارکنان ۶-     تعداد کارکنان مشمول قرارداد ۷-     جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کل کارکنان ……………………………… ریال ۸-    جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان ……………………………… ریال ۹-   

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد حسابرسی مالیاتی شرکت

این قرارداد بنا به درخواست شماره ………………………………. مورخ ………………………………. به منظور انجام حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ………………………………. بین شرکت ………………………………. به نشانی ………………………………………………………………………………………… و موسسه حسابرسی ……………………………….. به نشانی ………………………………………………………………………… که از این پس به ترتیب شرکت و موسسه نامیده می شوند با شرایط زیر

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

این قرارداد با شماره ……………………………………… تاریخ صدور ………………………….. تاریخ شروع  ……………………….. تاریخ انقضاء ………………………………. تعداد بیمه شدگان …………. نفر و حق بیمه سالیانه ……………………………………… ریال بین شرکت ……………………………………… به نشانی ……………………………………………………………………………..  که در این قرارداد بیمه گزار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه ……………………………………… که بیمه گر نامیده می

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد بیمه عمر زمانی کارکنان یک شرکت

بین شرکت ……………………………………………………. به نشانی تهران ، خیابان  ……………………………………………………………………. که در این قرارداد بیمه گذار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه ……………………………………… که بیمه گر نامیده می شود قرارداد زیر منعقد میگردد : ماده اول:  موضوع این قرارداد عبارت است از بیمه عمر زمانی فوت به هر علت کارکنان.

ادامه مطلب »
سبد خرید