داوری

شرط داوری چیست و نکات آن
داوری

شش نکته مهم که در خصوص شرط داوری باید بدانیم

شرط داوری : شاید شما قراردادهایی را امضاء کرده باشید که شرط داوری داشته و بدون توجه به آثارش، آن را پذیرفته اید و شاید در هنگام بروز یک اختلاف، بدون آنکه شرطی برای داوری از قبل بین طرفین قرارداد باشد، بواسطه یک معتمد، توافقی را برای حل و فصل

ادامه مطلب »
سبد خرید