نمونه قرارداد تولید و فروش قطعه

این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ……………….. که از این پس اختصاراً در این قرارداد  فروشنده نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ……………….. از طرف دیگر که از این پس  خریدار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده ۱ : موضوع قرارداد

عبارتست از فروش ……… عدد به حروف……….. قطعه …………………. منطبق با نمونه شاهد ارائه شده توسط خریدار .

ماده ۲ : مدت قرارداد

مدت قرارداد از زمان تاریخ امضا آن …… ماه تعیین میگردد.

ماده ۳ : مبلغ قرارداد

ارزش فروش هر عدد ازموضوع قرارداد ………………………… ریال( به حروف ……………………………………. ریال)  تعیین میگردد ومبلغ کلی قراردادعبارت است از  …………………………….. ریال( به حروف …………………………………. ریال)

ماده ۴ : تعهدات فروشنده

الف- فروشنده متعهد می گردد که موضوع قرارداد را برابر نمونه شاهد تایید شده و باکیفیت مطلوب تولید و تحویل نماید.

ب- با توجه به اینکه قالب موضوع قرارداد بطور امانی به فروشنده تحویل گردیده است, فروشنده متعهد می گردد در حفظ و نگهداری آن مساعی لازم را مبذول و جبران خسارتهای ناشی از بی دقتی در امر تولید به عهده فروشنده خواهد بود.

پ- کلیه عوارض و حقوق دولتی به عهده فروشنده خواهد بود.

ماده ۵ : تعهدات خریدار

الف- خریدار متعهد میگردد به ازا تحویل ۵۰% تیراژ مورد قرارداد هزینه مربوطه را با دریافت صورتحساب، به فروشنده پرداخت نماید.

ب- مواد اولیه پلیمری جهت تولید قطعه مذکور توسط خریدار به فروشنده تحویل داده خواهد شد.

ماده ۶ : بسته بندی و حمل

الف- اقلام تولید شده برابر طرح بسته بندی ابلاغ شده خریدار و با دریافت کارتن و نایلون از خریدار بسته بندی خواهد شد و هزینه حمل از محل کارخانه فروشنده تا مقصد تعیین شده توسط خریدار به عهده  خریدار خواهد بود.

ماده ۷ : حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در نحوه اجرا یا استنباط از مواد این قرارداد و یا تفسیر مفاد آن موضوع اختلاف ابتدا از طریق مذاکره اصلاحی حل و فصل میگردد و در صورت عدم حل و فصل, اختلاف به داوری ارجاع خواهد شد.

ماده ۸- اقامتگاه و شماره تماس طرفین 

کارفرما :

پیمانکار :

تبصره ۱: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر اینصورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای  قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

این قرارداد در ۸ ماده و ۳ بند در دو نسخه تنظیم که پس از امضا طرفین حکم واحد را دارا بوده و برای طرفین معتبر می باشد.

 

تاریخ ونام و امضا خریدار                                                تاریخ ونام و امضا فروشنده 

        

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند