نمونه قرارداد کار- استخدام کارمند اداری و مالی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

۱- مشخصات طرفین 

۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ………………………………….. فرزند …………………….. شماره شناسنامه(ش.ش) ……………….. شماره ثبت ……………… به نشانی ……………………………………………………………. کد پستی ……………………………….. .

۲-۱ کارگر/کارمند

آقا / خانم …………………………………. فرزند ………………………….. متولد ……………………… شماره شناسنامه(ش.ش) ………………… شماره ملّی ……………… میزان تحصیلات ………………… نوع و میزان مهارت ………………………………. به نشانی ………………………………………………………………………………… کد پستی ……………………………. .

۲- نوع قرارداد 

  • قرارداد غیرموقت یا دائمی
  • قرارداد موقت یا مدت معین
  • قرارداد معین
  • قرارداد آزمایشی
  • قرارداد آموزشی

۳- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد 

۱-۳ پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز شرکت براساس قوانین و مقررات مربوطه با همکاری با سایر بخش های شرکت

۲-۳ تهیه و نگهداری کلیه سوابق مربوط به شرکت و پرونده های استخدامی کارکنان و کارگران

۳-۳ تهیه و تنظیم آمار پرسنلی کارکنان و کارگران و نگهداری و به روز در آوردن آن ها

۴-۳ تهیه طرح های رفاهی و انجام اقدامات لازم در زمینه کلیه امور مربوط به رفاه کارکنان و کارگران شرکت در چارچوب اعتبارات و مقررات مربوطه

۵-۳ پیش بینی و برآورد احتیاجات شرکت در خصوص وسائل و ملزومات اداری

۶-۳ انجام امور حضور و غیاب و تنظیم برنامه کشیک کارکنان و کارگران شرکت و مراقبت در حسن اجرای مقررات انضباطی و قوانین آئین نامه های استخدامی

۷-۳ انجام امور مربوط به دریافت، ثبت و توزیع کلیه مکاتبات و کارهای صادره و امور بایگانی شرکت

۸-۳ تهیه و تنظیم گزارشات لازم به منظور ارائه به هیئت مدیره شرکت

۹-۳ همکاری در انجام امور مربوط به مناقصه ها و مزایده ها مطابق با مقررات جاری

۱۰-۳ مشارکت در فرایند ارزشیابی کارکنان و کارگران و ارائه پاسخ های لازم در این زمینه

۱۱-۳ راهنمایی و پاسخگوئی صبورانه و مسئولانه به مراجعه کنندگان

۱۲-۳ رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می گیرد.

۱۳-۳ انجام سایر امور ارجاعی در چارچوب امور مؤسسه

۴- محل انجام کار 

دفتر مرکزی مربوط به کارکنان اداری و مالی شرکت به نشانی ………………………………………………………….. می باشد.

۵- تاریخ انعقاد قرارداد 

………………………………………….

۶- مدت قرارداد : …………………….

۷- ساعات کار : ……………………….

 ( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کم تر از آن مجاز است).

۸- حق السعی 

۱-۸ مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …………………………….. ریال (حقوق ماهیانه ………………………………………. ریال).

۲-۸ پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند ……………………………………ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

۳-۸ شرح سایر مزایا و امتیازات …………………………………………… .

۹- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره ……………………….. شعبه ……………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

۱۰- بیمه 

به موجب شماره بیمه ………………………… کارگر در تاریخ ………………………… تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

۱۱- عیدی و پاداش سالانه 

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲- حق سنوات یا مزایای پایان کار 

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

۱۳- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد 

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ …………………………………… پرداخت نماید.

۱۴- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

۱۵- این قرارداد در ……………….. نسخه و ……………… صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار …………………. قرار خواهد گرفت.

 

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان                                            محل امضاء و اثر انگشت کارمند  

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند