صفحه اصلی » قراردادها » قراردادهای املاک

قراردادهای املاک

نمونه قراداد خرید و فروش زمین (قولنامه زمین)

ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ فروشنده/فروشندگان …………………………… فرزند …………………………… به شماره شناسنامه …………………………… صادره از ………………….. کد ملی …………………………… متولد …………………………… ساکن …………………………………………… تلفن ……………………………       با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………………………  متولد …………………………… به موجب …………………………… ۱-۲

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت املاک

ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ آقایان/خانمها …………………………… فرزند …………………………… به شماره شناسنامه …………………………… صادره از ………………….. کد ملی …………………………… متولد …………………………… ساکن …………………………………………… تلفن ……………………………       با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………………………  متولد …………………………… به موجب …………………………… ۱-۲ آقایان/خانمها …………………..

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد خرید و فروش یک باب مغازه (قولنامه تجاری)

ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ فروشنده/فروشندگان …………………………………… فرزند ………………………….. به شماره شناسنامه ………………………..  صادره از ………………….. کد ملی …………………………………… متولد ………………… ساکن ………………………………………………………………….. تلفن ……………………………………      با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ……………………………………. فرزند …………………… به شماره شناسنامه ………………………. متولد ……………………..  به موجب …………………………………… ۱-۲ خریدار/خریدارن 

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد تقسیم نامه آپارتمان (بر مبنای صورت مجلس تفکیکی)

تقسیم کنندگان :  ۱- خانم / آقای : …………………… فرزند آقای ……………………… به شماره ملی …………………. دارای شناسنامه شماره : …………………………… صادره از : ……………. متولد : ………………..نسبت به ……..دانگ مشاع :………………ساکن:……………………………… ۲- خانم / آقای : …………………… فرزند آقای ……………………… به شماره ملی …………………. دارای شناسنامه شماره : ……………………………

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک املاک غیر منقول

ماده ۱- طرفین قرارداد ۱-۱ موجر/ موجرین ……………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه …………………………………. صادره از ………………….. کد ملی …………………………….. متولد ………………………… ساکن ………………………………………………………………………………………………………………….. تلفن ………………………………………    با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت……………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ………………………………… کد ملی ……………………………. متولد ……………………. به موجب …………………………… ۱-۲

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد پیمانکاری طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

۱. مشخصات طرفین قرارداد ۱. ۱ مشخصات کارفرما آقا/ خانم/ شرکت …………………………… به مدیریت/ نمایندگی …………………………… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …………………………… به نشانی ………………………………………………………… شماره تلفن ثابت …………………………… و شماره همراه …………………………… می باشد. ۱. ۲ مشخصات پیمانکار آقا/ خانم/ شرکت …………………………… به مدیریت/ نمایندگی …………………………… به شماره ملّی/

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد پیمانکاری تامین نیروی خدماتی و نظافتچی

۱. مشخصات طرفین قرارداد ۱. ۱ مشخصات کارفرما آقا/ خانم/ شرکت …………………………… به مدیریت/ نمایندگی …………………………… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …………………………… به نشانی ………………………………………………………… شماره تلفن ثابت …………………………… و شماره همراه …………………………… می باشد. ۱. ۲ مشخصات پیمانکار آقا/ خانم/ شرکت …………………………… به مدیریت/ نمایندگی …………………………… به شماره ملّی/

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد صلح – صلح عمری یک باب آپارتمان با حق فسخ

۱- مصالح : آقای / خانم …………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………………………… صادره از ………………………… متولد سال ……………… دارای کدملی………………………… ساکن …………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………….. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز /

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد اجاره نامه انواع ملک (مسکونی-اداری-تجاری)

ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ موجر/ موجرین ……………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه …………………………………. صادره از ………………….. کد ملی …………………………….. متولد ………………………… ساکن ………………………………………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………………… ۱-۲ مستاجر/مستاجرین ……………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ………………………………… صادره از ………………….. کد ملی ……………………………. متولد ……………………. ساکن ……………………………………………………………………………………………. تلفن ………………………………………    ماده

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد پیش فروش/ پیش خرید آپارتمان

ماده ۱ –  طرفین قرارداد ۱-۱ فروشنده/فروشندگان ………………………………………….. فرزند ………………………………. به شماره شناسنامه …………………………….. صادره از ………………….. کد ملی …………………………………. متولد ……………………….. ساکن ………………………………………………………………………………………. تلفن ………………………..    با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………………………………….. فرزند ………………………………. به شماره شناسنامه ……………………………..  متولد ……………………….. به موجب ………………………………………….. ۱-۲ خریدار/خریدارن …………………………………………..

ادامه مطلب »
سبد خرید