نمونه قرارداد مشاوره IT (آی تی)

ماده 1-  طرفین قراردادقرارداد حاضر بین خانم/ آقای / شرکت ......................................... به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و خانم/ آقای / شرکت ........................... ...

نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار

ماده یکم- طرفین قرارداد قرارداد حاضر بین خانم/ آقای / شرکت ..................................... به شماره ملی / ثبت ........................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و خانم/ آقای / شرکت ...................... ...

نمونه قرارداد طراحی وب سایت

این قراردادبین آقا/ خانم / شرکت یا موسسه  ..................................... با شماره ثبت/ شماره ملی......................... به نشانی: ….….........................................………………. که از این پس به عنوان سفارش دهنده شناخته می شود و از طرف دیگر آق ...