صفحه اصلی » قراردادها » قراردادهای وسایل نقلیه

قراردادهای وسایل نقلیه

نمونه قرارداد اجاره وسایل نقلیه

موجر : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشماره شناسنامه …………………………… صادره از …………………………….. متولد ………………………. به شماره ملی …………… ساکن ……………………………………………………………………………………… شغل ……………………. مستأجر : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشماره شناسنامه …………………………… صادره از …………………………….. متولد ………………………. به شماره ملی …………… ساکن ……………………………………………………………………………………… شغل ……………………. مورد اجاره

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد انتقال/ واگذاری حواله خودرو

ماده ۱ – طرفین قرارداد ۱-۱- انتقال دهنده/انتقال دهندگان ……………………………………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………………. صادره از ………………….. متولد سال ……………… دارای کدملی ………………….. ساکن ………………………………………………………….. کد پستی …………………. تلفن ………………………………..  اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو ( قولنامه ماشین – قولنامه خودرو )

ماده ۱ – طرفین قرارداد ۱-۱- فروشنده/فروشندگان …………………………………………. فرزند ……………………….. به شماره شناسنامه ………………………… صادره از ………………………….. کدملی …………………………….. متولد ………….. ساکن …………………………………………………………………………. تلفن  ………………………..  ۱-۲ – خریدار/خریداران …………………………………………. فرزند ……………………….. به شماره شناسنامه ………………………… صادره از ………………………….. کدملی …………………………….. متولد ………….. ساکن …………………………………………………………………………. تلفن  ……………………….. ۲- موضوع و مشخصات

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد اجاره خودرو باری

این قرارداد بین کارخانه ………………………………………….. به شماره ثبت ………………… کد اقتصادی …………………………. به نمایندگی ………………………..  به آدرس ……………………………………………………………… که منبعد در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و آقای ………………………. فرزند …………… شماره شناسنامه ………. صادره از ……………………….. به آدرس …………………………………………………………… تلفن ……………………….. که منبعد در این

ادامه مطلب »

نمونه قولنامه خودرو (قرارداد خرید و فروش خودرو) با وکالت انتقال و فک پلاک

با عنایت به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه (مناسب برای شرکتها)

این قرارداد در تاریخ …………………………. فی مابین خانم/آقای/شرکت …………………………. به نمایندگی …………………………. به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره ………………………… مورخ …………………………. به عنوان متعهد له  از یک طرف و خام/آقای/شرکت …………………………. شماره شناسنامه / ثبت …………………………. صادره از / ثبت شده در…………………………. به نمایندگی …………………………. که طبق آگهی شماره

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد صلح قطعی خودرو

۱- مصالح : آقای / خانم …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن …………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………….. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

ماده ۱- طرفیـن قـرارداد ۱-۱ فروشنده / فروشندگان  …………………………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن ………………………………………………….. کد پستی …………………… تلفن …………………… اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد پیش خرید/پیش فروش خودرو

ماده ۱- طرفیـن قـرارداد ۱-۱ فروشنده / فروشندگان  …………………………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن ………………………………………………………………………………  کد پستی ……………….. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد خرید و فروش اقساطی خودرو

ماده ۱- طرفین قرارداد ۱-۱  فروشنده/فروشندگان ……………………………………… فرزند ……………………………. به شماره شناسنامه ……………………………………… صادره از  ……………………………. کدملی ……………………………………… متولد ……………………… ساکن ……………………………………………………………………………… تلفن …………………………………. راسا یا با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ……………………………………… فرزند …………………………… به شماره شناسنامه ………………………………….. متولد …………………………… بموجب ……………………………………… ۲-۱ خریدار/خریداران ……………………………………… فرزند ……………………………. به شماره شناسنامه ……………………………………… صادره از  …………………………….

ادامه مطلب »
سبد خرید