نمونه قرارداد اجرای طرح پژوهشی

ماده 1- طرفین قرارداداین قرارداد بین آقای ………………………..به نمایندگی از طـرف خانم/ آقا/شرکت یا سازمان …….........................………. به نشانی .............................................................................کـه در این قرارداد به اختصارسفارش دهنده ...

نمونه قرارداد کار – استخدام پیک موتوری

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.1- مشخصات طرفین 1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرماآقا/خانم/شرکت ......................................... فرزند .......................... شمار ...

نمونه قرارداد کار- استخدام برنامه نویس

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.1- مشخصات طرفین 1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرماآقا/خانم/شرکت ......................................... فرزند .......................... شمار ...

نمونه قرارداد کار- استخدام بازاریاب

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.1- مشخصات طرفین 1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرماآقا/خانم/شرکت ......................................... فرزند .......................... شمار ...

نمونه قرارداد کار – استخدام راننده

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.1- مشخصات طرفین 1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرماآقا/خانم/شرکت ......................................... فرزند .......................... شمار ...

نمونه قرارداد کار – استخدام مشاور حقوقی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.1- مشخصات طرفین 1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرماآقا/خانم/شرکت ......................................... فرزند .......................... شمار ...

نمونه قرارداد کار – استخدام حسابدار

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.1- مشخصات طرفین 1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرماآقا/خانم/شرکت ......................................... فرزند .......................... شمار ...

نمونه قرارداد کار- استخدام راننده به همراه خودرو

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.1- مشخصات طرفین 1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرماآقا/خانم/شرکت ......................................... فرزند .......................... شمار ...

نمونه قرارداد کار- استخدام سرپرست کارگاه

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.1- مشخصات طرفین 1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرماآقا/خانم/شرکت ......................................... فرزند .......................... شمار ...

نمونه قرارداد کار – استخدام صندوقدار

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.1- مشخصات طرفین 1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرماآقا/خانم/شرکت ......................................... فرزند .......................... شمار ...