صفحه اصلی » قراردادها » قراردادهای کار-استخدام

قراردادهای کار-استخدام

نمونه قرارداد اجرای طرح پژوهشی

ماده ۱- طرفین قرارداد این قرارداد بین آقای ………………………..به نمایندگی از طـرف خانم/ آقا/شرکت یا سازمان ………………………….………. به نشانی …………………………………………………………………..کـه در این قرارداد به اختصارسفارش دهنده  نامیده می شود از یک طرف و آقای/خانم ……………………………… نام پدر:……………………………… به شماره شناسنامه: ……………………….. صادره از :……………………………… به نشانی:  ………………………………………………………………….. تلفن: ……………………. که

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد کار – استخدام پیک موتوری

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. ۱- مشخصات طرفین  ۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ………………………………….. فرزند …………………….. شماره شناسنامه(ش.ش) ……………….. شماره ثبت ……………… به نشانی ……………………………………………………………. کد پستی ……………………………….. . ۲-۱ کارگر/کارمند آقا / خانم………………………………….

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد کار- استخدام برنامه نویس

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. ۱- مشخصات طرفین  ۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ………………………………….. فرزند …………………….. شماره شناسنامه(ش.ش) ……………….. شماره ثبت ……………… به نشانی ……………………………………………………………. کد پستی ……………………………….. . ۲-۱ کارگر/کارمند آقا / خانم………………………………….

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد کار- استخدام بازاریاب

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. ۱- مشخصات طرفین  ۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ………………………………….. فرزند …………………….. شماره شناسنامه(ش.ش) ……………….. شماره ثبت ……………… به نشانی ……………………………………………………………. کد پستی ……………………………….. . ۲-۱ کارگر/کارمند آقا / خانم………………………………….

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد کار – استخدام راننده

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. ۱- مشخصات طرفین  ۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ………………………………….. فرزند …………………….. شماره شناسنامه(ش.ش) ……………….. شماره ثبت ……………… به نشانی ……………………………………………………………. کد پستی ……………………………….. . ۲-۱ کارگر/کارمند آقا / خانم………………………………….

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد کار – استخدام مشاور حقوقی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. ۱- مشخصات طرفین  ۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ………………………………….. فرزند …………………….. شماره شناسنامه(ش.ش) ……………….. شماره ثبت ……………… به نشانی ……………………………………………………………. کد پستی ……………………………….. . ۲-۱ کارگر/کارمند آقا / خانم………………………………….

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد کار – استخدام حسابدار

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. ۱- مشخصات طرفین  ۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ………………………………….. فرزند …………………….. شماره شناسنامه(ش.ش) ……………….. شماره ثبت ……………… به نشانی ……………………………………………………………. کد پستی ……………………………….. . ۲-۱ کارگر/کارمند آقا / خانم………………………………….

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد کار- استخدام راننده به همراه خودرو

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. ۱- مشخصات طرفین  ۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ………………………………….. فرزند …………………….. شماره شناسنامه(ش.ش) ……………….. شماره ثبت ……………… به نشانی ……………………………………………………………. کد پستی ……………………………….. . ۲-۱ کارگر/کارمند آقا / خانم………………………………….

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد کار- استخدام سرپرست کارگاه

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. ۱- مشخصات طرفین  ۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ………………………………….. فرزند …………………….. شماره شناسنامه(ش.ش) ……………….. شماره ثبت ……………… به نشانی ……………………………………………………………. کد پستی ……………………………….. . ۲-۱ کارگر/کارمند آقا / خانم………………………………….

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد کار – استخدام صندوقدار

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. ۱- مشخصات طرفین  ۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ………………………………….. فرزند …………………….. شماره شناسنامه(ش.ش) ……………….. شماره ثبت ……………… به نشانی ……………………………………………………………. کد پستی ……………………………….. . ۲-۱ کارگر/کارمند آقا / خانم………………………………….

ادامه مطلب »
سبد خرید