اعسار

شش نکته مهم و کاربردی درباره اعسار

اعسار به معنای عدم کفایت دارایی جهت پرداخت هزینه های دادرسی یا دیون و مبلغ محکومیت فرد می باشد. مفهومی کاربردی که در این مقاله جهت آگاهی بیشتر شما، به بررسی آن می پردازیم. 1- شرایط و مدارک لازم برای طرح دعوای اعسار عبارت است از: استشهادیه کتبی با شهادت دو ...