موسسه حقوقی اترس

صفحه اصلی » مطالب حقوقی » حقوق کار و تامین اجتماعی

حقوق کار و تامین اجتماعی

چهار شرط باطل کننده در قرارداد کار

چهار شرط باطل در قراردادکار

شرط باطل در قراردادکار مطابق اصول حقوقی و مقررات قانونی از جمله ماده ۱۰ قانون مدنی  افراد در قراردادها میتوانند در مورد هرگونه شرطی  توافق کنند مگر اینکه آن شرط مخالف نظم عمومی

ادامه مطلب »
سبد خرید