نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه (مناسب برای شرکتها)

این قرارداد در تاریخ …………………………. فی مابین خانم/آقای/شرکت …………………………. به نمایندگی …………………………. به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره ………………………… مورخ …………………………. به عنوان متعهد له  از یک طرف و خام/آقای/شرکت …………………………. شماره شناسنامه / ثبت …………………………. صادره از / ثبت شده در…………………………. به نمایندگی …………………………. که طبق آگهی شماره …………………………. روزنامه رسمی معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود . طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد.

ماده ۱- موضوع قرارداد

عبارت است از تهیه و اعزام …………………………. دستگاه اتومبیل / شماره شهربانی …………………………. با راننده ذی صلاح / بدون راننده …………………………. جهت انجام وظیفه تحت نظر امر ………………………….

ماده ۲- مدت قرارداد   

مدت کل قرارداد …………….. روز / ماه از تاریخ …………………………. الی تاریخ …………………………. و طبق برنامه زمان بندی ذیل انجام خواهد شد :

ماده ۳-امور مالی و مبلغ قرارداد

الف : مبلغ کل : مبلغ کل قطعی / تقریبی …………………………. موضوع قرارداد به حروف …………………………. به عدد …………………………. ریال و به شرح ذیل می باشد :

۱- نوع وسیله نقلیه : …………………………. از قرار هر روز / ساعت کاری …………………………. ریال

۲- راننده پایه ۱ از قرار هر روز / ساعت کاری …………………………. ریال

۳- راننده پایه ۲ از قرار هر روز / ساعت کاری ………………………….  ریال

ب: پیش پرداخت : متعهد له قبول کرد مبلغ …………………………. ریال به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ تضمین معتبر در اختیار متعهد قرار دهد .

ج : نحوه پرداخت : اسناد و صورت وضعیت های مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد در هر مرحله توسط متعهد ارائه و پس از تنظیم صورت جلسه لازم پس از کسر…………………………. درصد بابت پیش پرداخت (در صورتی که چنین پرداختی صورت گرفته باشد ) و هرگونه کسور قانونی ظرف مدت …………………………. روز از تاریخ ارائه اسناد پرداخت می شود.

ماده ۴- تضمین حسن انجام کار   

متعهد مبلغ …………………………. ریال معادل …………………………. در صد بهای قرارداد به صورت تضمین نامه بانکی / سفته…………………………. به عنوان تضمین حسن انجام کار به متعهد له تحویل می دهد و در صورت انجام تعهدات از سوی متعهد حداکثر تا مدت …………………………. روز پس از پایان قرارداد توسط متعهد ، تضمین مذکور مسترد خواهد شد .

ماده ۵- کسور قانونی    

پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و بیمه و سایر حقوق دولتی به عهده متعهد می باشد.

ماده ۶- مواد اولیه     

الف : نوع و مقدار و ارزش موادی که از سوی متعهد له به طور همکاری / الزامی از طریق …………………………. در اختیار متعهد قرار می گیرد ، به شرح زیر می باشد :

ب: متعهد موظف است مواد مذکور را عینا ً در موضوع قرارداد مصرف نموده و مازاد را عیناً به متعهد له مسترد نماید و چنانچه بابت آن وجهی پرداخته باشد متعهد له مبلغ مزبور را به وی مسترد می نماید. 

ماده ۷- تاخیرات    

متعهد موظف است موضوع تعهد را در زمان مقرر در ماده ۲ همین قرارداد انجام دهد و در صورت تاخیر متعهد له بابت هر روز / ساعت تاخیر معادل …………………………. ریال از محل مطالبات و تضمین حسن انجام کار و سایر اموال متعهد راساً وصول خواهد نمود . چنانچه مدت تاخیر از …………………………. روز ، ساعت تجاوز نماید ، متعهد له مختار است قرارداد را فسخ و به هر نحوی که مقتضی بداند نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام نماید .

در این صورت اگر متعهد له متحمل خسارتی بشود ، خسارت مزبور را به تشخیص خود از محل تضمین حسن انجام کار و سایر مطالبات و اموال متعهد راساً وصول خواهد نمود.

ماده ۸- انتقال به غیر و عدم افشاء مفاد قرارداد

متعهد به هیچ وجه حق انتقال تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را بدون موافقت کتبی متعهد له به غیر نداشته و نیز بدون مجوز کتبی حق ندارد هیچ یک از مفاد قرارداد را در طول اجرا و پس از اتمام آن فاش نماید.

ماده ۹- تغییرات میزان کار

متعهد له می تواند با شرایط همین قرارداد تا حدود ۲۵ % موضوع معامله را کاهش یا افزایش دهد که در این صورت به همان میزان مدت قرارداد نیز تغییر خواهد کرد و در هر حال مراتب باید حداقل …………………………. روز مانده به پایان مدت قرارداد به متعهد ابلاغ گردد.

ماده ۱۰- فورس ماژور (قوه قاهره )

در صورت بروز هر گونه حادثه که خارج از حیطه اقتدار متعهد برای انجام تعهد باشد ، متعهد باید بلافاصله مدارک مثبته خود را به متعهد له ارائه نماید تا در صورت قبول مشار الیه با توافق طرفین در خصوص مورد ، اتخاذ تصمیم شود. 

ماده ۱۱- تائیدات و تعهدات طرفین

۱-۱۱ متعهد اعلام نمود که دارای گواهینامه معتبر رانندگی پایه …………………………. می باشد و نیز از صحت جسمی . روانی لازم برای رانندگی برخوردار می باشد .

۲-۱۱ متعهد اعلام نمود که وسیله نقلیه مورد استفاده را همیشه به موقع بررسی و در صورت بروز عیب و نقص تعمیر خواهد نمود و در هر حال خرابی وسیله نقلیه فورس ماژور محسوب نمی شود .

۳-۱۱ متعهد اعلام نمود مشمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ نمی باشد و تعهد نمود تا پایان انجام قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مزبور را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نکند و در صورتی که خلاف آن محرز گردد ، متعهد له حق دارد برابر ماده ۱۲ عمل نماید .

۴-۱۱ مسئولیت ناشی از تصادفات و حوادث در حین انجام موضوع قرارداد همگی بر عهده متعهد بوده و متعهد له در برابر متعهد و اشخاص ثالث اعم از دولتی و یا غیر دولتی هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و خسارت ناشی از تصادفات اعم از آنکه متعهد مقصر باشد یا نباشد ، در مورد خود وسیله نقلیه اش و نیز سر نشین ها و اشخاص و اموال و لوازم طرف مقابل همگی بر عهده متعهد است و متعهد له هیچ گونه مسئولیتی  در این مورد ندارد .

۵-۱۱ چنانچه متعهد در حین انجام موضوع قرارداد مرتکب تخلف قانونی گردد ، شخصاً مسئول است و متعهد له هیچ گونه مسئولیتی از این حیث بر عهده ندارد .

۶-۱۱ متعهد موظف است وسیله نقلیه اش را بیمه دیه و حوادث و سر نشین بنماید.

ماده ۱۲- فسخ قرارداد 

عدم اجرای هر یک از موارد این قرارداد تخلف محسوب شده در این صورت متعهد له حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد طبق ماده ۳ عمل نماید .

تبصره : در هر حال متعهد له می تواند در هر مرحله از انجام موضوع قرارداد با …………………………. روز اعلام قبلی با صلاحدید خود قرارداد را به طور یک جانبه فسخ نماید و در این صورت متعهد حق هیچ گونه اعتراضی نداشته و امور مالی قرارداد بر اساس ماده ۳ قرارداد صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۳- حل اختلاف 

در صورت بروز هر گونه اختلافی در اجرای قرارداد یا تعبیر و یا تفسیر آن ، موضوع به …………………………. ارجاع می شود و نظر مرجع مذکور قطعی و برای طرفین لازم الاجراء می باشد . ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف ، تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب و با وی طبق ماده ۱۲ رفتار خواهد شد.

ماده ۱۴- سایر شروط 

…………………………………………………………………………….

ماده ۱۵- اقامتگاه

اقامتگاه متعهد : …………………………………………………….. 

اقامتگاه متعهد له 

تبصره (۱) : طرفین قرارداد متعهد هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر این صورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطار های قانونی به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود .

تبصره (۲): این قرارداد در ………………… ماده و ………………. تبصره و با حذف مواد ……………… در سه نسخه به اعتبار واحد تنظیم و مبادله گردید .

 

                          امضاء نماینده متعهد                                                      امضاء نماینده متعهد له

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند