نمونه قرارداد خرید نرم افزار حسابداری برای شرکت – استارتاپ

با عنایت به مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۱۹  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور خرید، نصب و آموزش نرم افزار حسابداری شرکت ….، تنظیم می­گردد.

ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد

آقا/ خانم/ شرکت ………………………………… به مدیریت/ نمایندگی ……………………………. به شماره ملّی/ شماره ثبتی ………………… به نشانی ………………………………………………………….. شماره تلفن ثابت …………………………. و شماره همراه ………………………… به عنوان خریدار/استارتاپ می باشد.

آقا/ خانم/ شرکت …………………………………. به مدیریت/ نمایندگی ………………………….. به شماره ملّی/ شماره ثبتی …………………. به نشانی …………………………………………………………… شماره تلفن ثابت ………………………… و شماره همراه …………………………. به عنوان فروشنده/ یا صاحب امتیاز نرم افزار می باشد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد حاضر عبارت است از خرید، نصب، راه اندازی و آموزش نرم افزار حسابداری ……………………………… به منظور بهره برداری در شرکت استارتاپ ………………………… با مشخصات فنی و تکنیکال که به پیوست این قرارداد می باشد.

ماده سوم: مدت قرارداد

مدت اجرای موضوع این قرارداد از تاریخ …./…./…. آغاز و تا پایان دوره آموزش آن به پرسنل استارتاپ به تاریخ …/…/… ادامه خواهد داشت.

ماده چهارم: مبلغ قرارداد

۱- مبلغ کل قرارداد اعم از خرید، نصب، راه اندازی و آموزش آن به پرسنل استارتاپ مجموعاً به ارزش …………………………………. ریال تعیین می گردد.

۲- مبالغ به تفکیک به شرح ذیل می باشد:

الف- هزینه خرید نرم افزار مزبور به ارزش ……………………………………… تعیین می گردد.

ب- هزینه نصب و راه اندازی آن به ارزش …………………………………….. تعیین می گردد.

پ- هزینه آموزش آن به پرسنل خریدار به ارزش ……………………………. تعیین می گردد.

ماده پنجم: شرایط پرداخت

۱- به هنگام انعقاد قرارداد حاضر، مبلغ ……………………………….. ریال که ………….. درصد از مبلغ کل قرارداد را شامل می شود، بعنوان پیش پرداخت به حساب فروشنده نرم افزار کارسازی می گردد.

۲- پس از نصب و راه اندازی آن مبلغ …………………………………. ریال که ……………. درصد از مبلغ کل قرارداد را شامل می شود، پرداخت می گردد.

۳- در نهایت پس از آموزش کافی به پرسنل نسبت به نحوه کار با نرم افزار مزبور، و تأیید مدیر اجرایی استارتاپ نسبت به ایفای کلیه تعهدات و صحت اقدامات انجام شده، مبلغ …………………………………. ریال که ……………. درصد از مابقی مبلغ کل قرارداد را شامل می شود، به حساب فروشنده کارسازی می شود.

ماده ششم: کسورات قانونی

۱- با عنایت به ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به قرارداد حاضر کسورات قانونی از قبیل مالیات و بیمه تعلق نمی گیرد؛ ولیکن در صورت تعلق هر گونه کسورات دیگر به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، فروشنده ملزم به پرداخت آن می باشد.

۲- در صورت تعلق مالیات بر ارزش افزوده نسبت به خرید نرم افزار مزبور، خریدار ملزم به پرداخت آن است.

ماده هفتم: تعهدات فروشنده

۱- فروشنده ملزم است در مدت ……… روز پس از انعقاد قرارداد حاضر، نسبت به نصب و راه اندازی نرم افزار اقدام مقتضی نماید؛ در غیر اینصورت و گذشت زمان مزبور به ازای هر روز کاری ایشان ملزم به پرداخت مبلغ ……………………………………… ریال از بابت خسارت تأخیر تأدیه می باشد؛

۲- فروشنده ملزم است کلیه دستورالعمل ها و کتابچه های راهنما را به همراه نرم افزار در اختیار خریدار قرار دهد؛

۳- در صورت وجود کلمات عبور و پسوورد بازگشایی دوره ای نرم افزار در جهت تضمین امنیت آن، فروشنده ملزم به ارائه آن می باشد؛

۴- فروشنده متعهد می گردد که پس از نصب و راه اندازی نرم افزار مزبور، در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به آموزش آن به پرسنل خریدار بدون اخذ هزینه اقدام مقتضی نماید؛

۵- پس از نصب و راه اندازی و آموزش مکفی نحوه کار با نزم افزار، به مدت ………… سال فروشنده تضمین می نماید که نسبت به ارائه خدمات گارانتی و پشتیبانی فنی ۲۴ ساعته اقدام مقتضی نماید؛

۶- فروشنده ملزم است که نسبت به اطلاعاتی که از سوی خریدار در اختیار ایشان قرار می گیرد، اصل محرمانگی و عدم افشای اطلاعات را کاملاً رعایت نماید و هر گونه نقض این تعهد مستوجب جبران خسارت از جانب شخص فروشنده می باشد.

۷- اجرای تعهدات ذیل ماده ۲ قرارداد حاضر، قائم به شخص فروشنده می باشد، ایشان حقی نسبت به واگذاری آن به غیر ندارد.

ماده هشتم: تعهدات خریدار

۱- خریدار متعهد می گردد که مبالغ مندرج در ماده ۴ و ترتیبات زمانی پرداخت آن مبالغ مندرج در ماده ۵ را کاملاً رعایت نماید؛

۲- خریدار ملزم است پس از انعقاد قرارداد حاضر، و آمادگی فروشنده نسبت به نصب و راه اندازی نرم افزار مزبور، اقدامات سخت افزاری و جانبی اعم از حضور پرسنل را فراهم نماید؛

۳- خریدار ملزم است به منظور آموزش نرم افزار از طرف کارشناسان فروشنده، مکان مطلوبی را فراهم نماید و کلیه هزینه های ایاب و ذهاب، اقامت و خوراک ایشان، بر عهده خریدار می باشد؛

۴- در صورتی که ساعات آموزش به منظور فراگیری نحوه کار با نرم افزار کافی نباشد،در صورت درخواست برگزاری ساعات آموزش بیشتر خریدار ملزم است هزینه های برگزاری کلاس اضافی را پرداخت نماید؛

۵- خریدار متعهد می گردد که سورس نرم افزار را به هیچ وجه در اختیار غیر قرار ندهد و صرفاً افراد صلاحیتدار استارتاپ قادر به دسترسی به آن باشند. خریدار نسبت به آن می بایست اصل محرمانگی و عدم افشای اطلاعات را کاملاً رعایت نماید.

ماده نهم: نهاد نظارت

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای عملیات موضوع قرارداد از آغاز مرحله نصب و راه اندازی نرم افزار مزبور تا مرحله آموزش و انتقال اطلاعات مرتبط با نحوه کار با نرم افزار بر عهده مدیر اجرایی و عملیاتی استارتاپ می باشد. ایشان می بایست در صورت تحقق تعهدات فروشنده، گزارشی نسبت به نحوه اجرای موضوع قرارداد به هیئت مؤسس ارائه دهند.

ماده دهم: ضمانت اجرای نقض تعهدات

در صورت نقض هر یک از شرایط و تعهدات تصریح شده طرفین قرارداد در مفاد این قرارداد، یا تعهدات پذیرفته شده خارج از این قرارداد نسبت به اصل عدم افشای اطلاعات یا محرمانگی اطلاعات و اسناد، طرف دیگر محق است با استناد به بند ۶ ماده ۷ و بند ۵ ماده ۸، اقدام به فسخ یکجانبه قرارداد نماید، و همچنین نسبت به هر گونه خسارات و زیان وارد شده، می بایست جبران خسارت نماید. البته جدای از جبران خسارات فوق، ایشان ملزم می گردد در صورت نقض تعهدات پذیرفته شده مندرج در این قرارداد، مبلغ ………………………………. ریال از بابت وجه التزام نیز پرداخت نماید. 

ماده یازدهم: اختلافات ناشی از قرارداد

کلیه اختلافات، نسبت به مفاد مندرج در این قرارداد یا اختلافات آتی نسبت به ارتکاب نقض تعهدات مندرج در این قرارداد از سوی طرفین ابتدائاً تلاش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که پس از مدت …… روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده دوازدهم: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که انجام تعهدات خویش در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار از نقل و انتقال برند تجاری مزبور انصراف دهد.

ماده سیزدهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در ……… نسخه و سیزده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

امضاء و اثرانگشت خریدار/ یا نماینده قانونی ایشان                                     امضاء و اثرانگشت فروشنده/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شهود

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند