نمونه قرارداد صلح واگذاری تعداد مشخص از سهام شرکت

۱- مصالح : آقای / خانم …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن …………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………….. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………….. به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح : آقای / خانم ………………………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن …………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………  تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………… به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

موردصلح : تعداد……… سهم  به  ارزش  اسمی  هر سهم  ……………………………………. ریال  از هر حیث  و بابت  به  نحوی  که  با وقوع  این  صلح  هیچگونه ادعا و حقی  درمورد صلح  برای  مصالح  باقی  نمی  ماند و متصالح از هر حیث و جهت قائم مقام قانونی مصالح در مورد صلح خواهد گردید. مصالح ضمن  عقد خارج  لازم  تا ده  سال  شمسی  ضامن  کشف  فساد مورد مصالحه گردید. 

 اسقاط کافه خیارات  خصوصا”خیار غبن  حتی  فاحش از طرفین  بعمل آمد و متصالح  متعهد به پرداخت  کلیه بدهیها وعوارض  موردصلح  گردید. مفادبنددوم  بخشنامه  ۱۳۰/ ۱۰- ۱۴/ ۱/ ۵۸ سازمان  ثبت  متصالح   تفهیم  گردید. 

 

امضاء یا مهر مصالح یا نماینده قانونی ایشان:                     امضاء یا مهر متصالح یا نماینده قانونی ایشان:

 

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند