نمونه قرارداد صلح (صلح نامه) سهم الشرکه در شرکت

۱- مصالح : آقای / خانم …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن …………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………….. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………….. به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح : آقای / خانم ………………………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………   ساکن …………………………………………………………………………..  کد پستی ……………………  تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………… به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

 موردصلح :کلیه حقوق  عینیه وفرضیه ومتصوره  ……………. نسبت  به تمامی  سهم الشرکه ……………….. در شرکت   …………….. ثبت  شده بشماره ……….     ثبت  شرکتها و موسسات  غیر تجاری از هر حیث و بابت به نحویکه با وقوع این صلح هیچگونه ادعا و حقی درمورد صلح برای مصالح باقی نمی ماند.

اسقاط کافه خیارات  خصوصا”خیار غبن  ولو فاحش از طرفین بعمل آمد و متصالح اقرار به قبض مورد صلح نمود و متعهد گردید چنانچه پس از امضای این  سند در خصوص سهم الشرکه مذکور هر گونه بدهی  تا تاریخ  تحریر این  سند به اشخاص حقیقی یا حقوقی  کشف و اعلام  گردد شخصا” پرداخت  و با ارائه قبوض مثبته از مصالح  دریافت  دارد و مصالح متعهد گردید عند المطالبه پرداخت  نماید. مصالح مسئولیت کشف و ضمانت هر گونه فساد در مورد صلح را از حال التحریر الی ده سال کامل خورشیدی برعهده گرفت .

امضاء و اثرانگشت مصالح/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت متصالح/ یا نماینده قانونی ایشان

 

امضاء و اثر انگشت شهود:

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند