صفحه اصلی » داوری

داوری

ابطال رای داوری و شرایط آن
آئین دادرسی

ابطال رای داوری

خواستابطال رای داوری : داوری یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات است  و طرفین قرارداد می توانند توافق کنند که حل اختلافات توسط داور صورت پذیرد و  اختلافات قراردادی احتمالی بعدی آنها به جای دادگاه نزد داور رسیدگی و حل و فصل شود . با این توضیح که

ادامه مطلب »
شرط داوری چیست و نکات آن
داوری

شش نکته مهم که در خصوص شرط داوری باید بدانیم

شرط داوری : شاید شما قراردادهایی را امضاء کرده باشید که شرط داوری داشته و بدون توجه به آثارش، آن را پذیرفته اید و شاید در هنگام بروز یک اختلاف، بدون آنکه شرطی برای داوری از قبل بین طرفین قرارداد باشد، بواسطه یک معتمد، توافقی را برای حل و فصل

ادامه مطلب »
سبد خرید