میزان معافیت معیشتی در قانون

معافیت معیشتی یا معافیت سالانه مشاغل در سال ۱۴۰۳

معافیت معیشتی یا معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم چیست؟

بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم، افراد حقیقی صاحب مشاغل که مشمول پرداخت مالیات هستند، تا مقداری ازمبلغ درآمد سالیانه خود را از پرداخت مالیات معاف هستند، که این معافیت در قانون برای حمایت از مودی درنظر گرفته شده است که اصطلاحا به این معافیت، معافیت معیشتی می گویند.

بیشتر بدانیم : چه زمانی به وکیل دادگستری متخصص حوزه مالیات مراجعه کنیم ؟

میزان معافیت معیشتی یا معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم چقدر است؟

مبلغی از درآمد سالانه که مشمول معافیت معیشتی می باشد در هر سال متفاوت است که مستندا به ماده ۸۴ قانون مالیات مستقیم این مبلغ در قانون بودجه هر سال مشخص می شود ، پس برای هر سال مبلغ آن تغییر میکند برای مثال؛

 سال ۱۳۹۹ تا مبلغ ۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال (دويست و هشتادو هشت میلیون ریال) ،

سال ۱۴۰۰ تا مبلغ ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سیصد و شصت میلیون ریال ) ،

سال ۱۴۰۱ تا مبلغ ۳۹۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سیصد و نود و شش ریال)،

 در سال ۱۴۰۲ در بند ز تبصره ۱۲ قانون بودجه ذکر شده است که معافیت موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم  تا مبلغ ۴۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (چهارصد و هفتادو پنج میلیون ریال) ،

و در سال ۱۴۰۳ مستند به  بند ح تبصره ۶ قانون بودجه تا مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰،۰۰۰ ريال (یک میلیارد ریال)  از درآمد سالانه مشمول معافیت معیشتی می شوند .

همچنین درقانون بودجه ۱۴۰۳ برای این سال ذکر گردیده که در  صورتی‌كه صاحبان مشاغل از پايانه فروشگاهی موضوع ماده ۱ قانون پايانه‌های فروشگاهی و سامانه موديان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با امكان درج مشخصات كالا و هويت خريدار استفاده كنند، معافيت مذكور مبلغ ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال (یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال) تعیین می شود.

شرایط معافیت معیشتی یا معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم چیست؟

مودی باید در موعد مقرر اظهارنامه‌ی مالیاتی خود را تسلیم کنند تا بتوانند از مزایای معافیت معیشتی یا معافیت ماده ۱۰۱ استفاده کند.

اگر که مودی دارای شریک باشد و مشارکت‌ آنها به صورت مشارکت مدنی باشد (چه قهری چه اختیاری)، شرکا هر چند نفر که باشند تنها دو شریک می توانند از معافیت معیشتی یا معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم استفاده نمایند ولی نهایتا مبلغ معافیت بین آن‌ها تقسیم می‌شود و باقی مانده سهم هر شریک مشمول پرداخت مالیات می شود.

اگر که شرکا با هم رابطه‌ی زوجیت داشته باشند، نمی‌توانند از دو فقره معافیت معیشتی یا معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم استفاده کنند وبلکه آنها از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی می‌شود و این معافیت به زوج داده می شود.

اگر که یکی از شرکا فوت کند، وراث او به عنوان قائم مقام قانونی او تلقی می‌شود و از معافیت معیشتی یا معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم بهرمند می‌شوند و بعد هر چقدر که سهم معافیت متوفی بوده بین وراث به طور مساوی تقسیم شده و از درآمد سهم هرکدام کسر می‌شود.

اگر مودی چند شغل داشته باشد و از چندین منبع درآمد داشته باشد، در این حالت مجموع درآمدهای او در تمام واحدهای شغلی اش تنها واجد دریافت یک معافیت خواهد بود و مبلغ معافیت از کل درآمد سالانه‌ی او کسر خواهد شد.

بیشتر بدانیم : انواع مالیات مستقیم 

آیا همه مشاغل دارای شریک می‌توانند از دو فقره معافیت معیشتی یا معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم استفاده کنند؟

بر اساس صورتجلسه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۸ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص نامه شماره ۲۳۰/۶۲۹۸۹/د مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷ معاون محترم  در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به استفاده از معافیت‌ شرکا موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در مشارکت های خاص چنین بیان نمودند:

درخصوص صاحبان مشاغلی که اشتغال به آن مشاغل نیاز به تایید برخی صلاحیت های تخصصی دارد از جمله دفاتر اسناد رسمی، پزشکان، نمایندگی های بیمه و …. که قائم به شخص بوده و پروانه و مجوز فعالیت این مشاغل از سوی مراجع مربوط به نام شخصی صادر می شود که دارای تخصص و گواهی مرتبط به آن فعالیت است ، نمی توان در عمل برای آن شریک در نظر گرفت بنابراین تسری معافیت تبصره ماده ۱۰۱ به قراردادهای رسمی شراکت در خصوص مشاغل فوق الذکر امکان‌پذیر نیست.

در نتیجه کلیه صاحبان مشاغل به غیر مشاغلی که در بالا ذکر شد فارغ از نوع فعالیت و با عنایت به محتوای ماده ۱۰ قانون مدنی می توانند در فعالیت های خود، دارای شراکت کاری بوده و در نتیجه از معافیت مالیاتی یاد شده استفاده نمایند.

بیشتر بدانیم : جریمه عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی چیست ؟

معافیت معیشتی یا معافیت ماده ۱۰۱

نحوه محاسبه مالیات پس از کسر معافیت معیشتی یا معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم

 نسبت به مازاد درآمدی که پس از کسر مبلغ معافیت معیشتی یا معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم باقی می ماند، مؤدی موظف هست که مالیات بر درآمد خویش را پرداخت کند، که نرخ محاسبه این مالیات بصورت تصاعدی می باشد اما نکته مهمی که باید دقت نمایید این است که به علت صدور تصويب نامه ای از هئیت وزیران در سال ۱۴۰۱ نحوه محاسبه برای سال های قبل ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۱ به بعد متفاوت می باشد که به شرح ذیل است:

تا عملکرد سال ۱۴۰۰ نحوه محاسبه آن مالیات بر اساس متن ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم محاسبه می شود که به شرح ذیل است؛

 که تا مبلغ  ۵۰ میلیون تومان از درآمد مشمول مالیات سالانه با نرخ ۱۵% محاسبه می شود،از ۵۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان از درآمد مشمول مالیات در سال با نرخ ۲۰%، و بالای ۱۰۰ میلیون تومان از درآمد مشمول مالیات در سال ، میزان مالیات با نرخ ۲۵% محاسبه خواهد شد.

از عملکرد سال ۱۴۰۱ به بعد با توجه به افزایش نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و به دلیل تعدیل نصاب های مندرج درقانون مالیات مستقیم دراجرای مفاد ماده ۱۷۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، تغییر افزایش نصاب ماده ۱۳۱ ق.م.م(مالیات مشاغل) در تصویب‌نامه شماره ۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷هـ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۱ توسط هیئت محترم وزیران صورت گرفت، که آن تصویب نامه در بخشنامه ای از سوی سازمان امور مالیاتی به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۴۱ مورخ۲۳/۰۷/۱۴۰۱ ابلاغ گردید.

 که بر اساس  آن تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از درآمد مشمول مالیات در سال به نرخ ۱۵% محاسبه می شود ،از ۲۰۰ میلیون تومان تا ۴۰۰ میلیون تومان درآمد مشمول مالیات در سال به نرخ ۲۰% و از ۴۰۰ میلیون تومان به بالا درآمد مشمول مالیات در سال ، میزان مالیات به نرخ ۲۵% محاسبه می شود.

هزینه های وکیل و مشاوره حقوقی جز هزینه های قابل قبول است

مشاوره حقوقی در زمینه مالیات  علاوه بر اینکه موجب ریسک ها و هزینه های مالیاتی می شود ، خود هزینه های وکیل و مشاوره نیز جز هزینه های قابل قبول محسوب می گردد.

به عبارت دیگر مبالغی که بابت مشاوره به وکیل می پردازید را می توانید به عنوان هزینه قابل قبول به اداره دارایی اعلام نمایید و میزان سودی که مالیات از آن دریافت می شود را کاهش دهید.

برچسب های مرتبط

موارد معافیت مالیات بر ارث

معافیت مالیات بر ارث

در خصوص معافیت مالیات بر ارث چه میدانید؟ معافیت مالیات بر ارث : در خصوص افرادی که تاریخ فوت

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند