نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار

ماده یکم- طرفین قرارداد

 قرارداد حاضر بین خانم/ آقای / شرکت ………………………………. به شماره ملی / ثبت ……………………… که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و خانم/ آقای / شرکت ……………………………………… به شماره ملی / ثبت ………………………….از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

 ماده دوم – موضوع قرارداد

۱-۱ پشتیبانی فنی و نگهداری از سخت افزار و نرم افزار طبق پیوست شماره ۱ و صورتجلسه های تنظیمی شامل لیست نرم افزارهای موجود و شناسنامه های تجهیزات مورد قرارداد

۱-۲ سرویس , نگهداری و تعمیر کلیه تجهیزات سخت افزاری و سیستم های مندرج در پیوست شماره یک ( پیوست شماره ۱ شامل صورت خلاصه نرم افزارها و شناسنامه سخت افزارهای موجود در محل کارفرما می باشد ) .

۱-۳ مشاوره در امور انفورماتیکی (کامپیوتر های سرور ، طراحی شبکه ، سخت افزار ، نرم افزار)

۱-۴ تهیه, نصب , راه اندازی و سرویس و نگهداری تجهیزات مربوط به برق اظطراری ( UPS ) .

۱-۵ تهیه, نصب و راه اندازی تجهیزات مربوط به یکپارچه سازی کامپیوترها ( Link ) .

۱-۶ تهیه تجهیزات کامپیوتری .

۱-۷ اجرای تمامی بندهای ۱-۱ الی ۱- ۶ جهت دفتر …………………..  واقع در خیابان ……………………………………………. به شماره تلفن …………………………………  لازم الاجرا می باشد . ( طبق نیاز کارفرما )

ماده دوم – مدت قرارداد

۲-۱ قرارداد حاضر از تاریخ . . . / . . . / …  الی . . . / . . . / … به مدت یک سال شمسی دارای اعتبار و لازم الاجرا می‌باشد.

۲-۲ در صورت انقضاء مهلت یاد شده، قرارداد فعلی قابل تمدید بوده و چنانچه تا یک ماه قبل از پایان مدت قرارداد، هیچ یک از طرفین نسبت به فسخ آن اقدام نکنند، قرارداد، به مدت یک سال دیگر تمدید شده تلقی می گردد .

تبصره ۱: در صورت تمدید قرارداد برای نوبت بعدی، قرارداد جدید توسط پیمانکار تنظیم و تسلیم کارفرما می گردد.

 ماده سوم – تعهدات پیمانکار

۳-۱ – پیمانکار متعهد می گردد پس از اعلام مشکل از سوی کارفرما، در اسرع وقت اقدام به رفع ایراد نماید .

۳-۲-  در صورت اعلام کــارفرما مبنی بر وجود مشکل، پیمانکار موظف است ظرف مدت چهار ساعت ( در زمان عرف کاری ) به محل کارفرما مراجعه و عیب یابی نماید، بدیهی است مفادر بند ۳-۱ جهت دفتر تهران و آدرس قید شده در قرارداد می باشد .

۳-۴- پیمانکار متعهد می گردد کلیه تجهیزات مورد قرارداد ( پیوست شماره ۱ ) را سرویس و کنترل کمی و کیفی نموده و سپس اقدام به پلمپ آن نماید .

۳-۵ – تعمیرات مورد نیاز حتی الامکان در محل کارفرما انجام خواهد شد .

۳-۶ – در صورت عدم وجود قطعه یدکی مورد نیاز در بازار , مشاوره لازم توسط پیمانکار جهت امکان سنجی و رفع ایراد ارائه می گردد اما پیمانکار هیچ گونه تعهدی در قبال تهیه قطعه مورد نظر را ندارد مگر آنکه قطعه مورد نظر ؛ توسط پیمانکار در اختیار کارفرما قرار داده شده باشد.

۳-۷ – پس از انجام سرویس و یا تعمیرات ؛ سیستم موضوع قرارداد ؛ مجدداً توسط پیمانکار پلمپ می گردد .

۳-۸ – اگر دستگاهی نیاز به تعمیر در خارج از محل قرارداد داشته باشد و در صورتی که زمان تعمیر بیش از ۲۴ ساعت به طول انجامد و چنانچه نبود دستگاه فوق مخل انجام کار گردد , پیمانکار موظف به جایگزینی یک دستگاه کامپیوتر بجای دستگاه در حال تعمیر میباشد .

۳-۹- پشتیبانی از نرم افزارهای مورد توافق در این قرارداد ( صورتجلسه تنظیمی ) به عهده پیمانکار می باشد .

تبصره ۳ : نرم افزار های قفل دار ( شامل قفلهای سخت افزاری و قفل های نرم افزاری ) و یا نرم افزارهای تحت الحمایه شرکت های نرم افزاری (داخلی و خارجی) و نرم افزارهای خاص نوشته شده جهت کارفرما توسط شرکت های داخلی و خارجی مشمول این قرارداد نمی گردد .

۳-۱۰- حمل دستگاه معیوب به تعمیرگاه و بالعکس ( آدرس قید شده از کارفرما “دفتر مرکزی” ) توسط پیمانکار انجام می پذیرد.

تبصره ۴: هزینه حمل دستگاه خارج از آدرس قید شده بعهده کارفرما می باشد .

۳-۱۱- پیمانکار متعهد می گردد نهایتاً یک ماه پس از انعقاد قرارداد , گزارش کتبی خود را جهت اجرای کامل مفاد بند ۱-۴ و ۱-۵ با در نظرگرفتن تمامی موارد من جمله تعیین قیمت , مبالغ نصب و راه اندازی و سرویس و نگهداری ادواری ( یا هر شرایط مطلوب دیگر کارفرما ) ارسال نماید .

۳-۱۲- پیمانکار متعهد می گردد پس از امضاء قرارداد , تمامی دستگاه های موضوع قرارداد را ویروس یابی نموده و سپس نسبت به رفع احتمالی آلودگی ویروسی اقدام نماید .

۳-۱۳- نرم افزار ویروس یاب برای بار اول بصورت رایگان نصب و راه اندازی می گردد و به روز نگهداری نرم افزار یا تغییر آن طبق شرایط بند ۳ ماده ۴انجام می پذیرد .

۳-۱۴- پیمانکار مهندس …. بعنوان نماینده تام الاختیار این (مرکز ، شرکت) جهت نظارت، رفع ایراد و هماهنگی های لازم به کارفرما معرفی می نماید.

ماده چهارم – تعهدات کارفرما

۴-۱ کارفرما متعهد می گردد به منظور تسریع در امور قرارداد نماینده یا نمایندگانی را بصورت کتبی و با مشخص نمودن محدوده عملکرد آنان ونهایتاً طی مدت ۱۰ روز پس از امضاء قرارداد معرفی نماید.

تبصره ۵  : فقط درخواست های نماینده کارفرما یا امضاءکنندگان قرارداد که در چارچوب مفاد قرارداد می باشد لازم الاجراء بوده ودرخواست های دیگر عوامل که به تائید مدیریت ( کارفرما ) نرسیده باشد , فاقد ارزش می باشد و پیمانکار هیچ گونه تعهدی در قبال درخواست های افراد متفرقه ندارد .

۴-۲ کارفرما متعهد می گردد جهت جلوگیری از آلوده شدن کامپیوترها به ویروس , به هیج عنوان از CD های متفرقه پیش از کنترل با برنامه ویروس یاب استفاده ننماید . نرم افزار ویروس یاب با توجه به نیازهای کارفرما و با توافق طرفین تهیه , نصب و راه اندازی می گردد . در غیر این صورت در صورت وارد آمدن هرگونه صدمه ویروسی ؛ پیمانکار هیچ گونه تعهدی نداشته و مسئولیت آن با کارفرما می باشد .

۴-۳ ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام امور سرویس و خدمات پشتیبانی , در هنگام مراجعه متخصصین پیمانکار .

۴-۴ کارفرما تعهد می نماید پرداخت مبلغ ماهیانه مورد توافق در ماده ۵ را به صورت منظم و بدون دیرکرد به پیمانکار پرداخت نماید.

۴-۵ پرداخت صورتحساب های ارسالی و مبلغ تعیین شده در قرارداد حداکثر تا مدت ۳ روز بعد از تاریخ صورتحساب به پیمانکار .

۴-۶ کــارفرما متعهد می گردد اقدامات و همکاری های مقتضی را پس از ارائه گزارش کتبی پیمانکار ( مربوط به مفاد بند ۱-۳ قرارداد ) و در صورت تایید آن به عمل آورد .

۴-۷ کارفرما تعهد می نماید اقدامات و همکاری های مقتضی جهت راه اندازی مفاد بندهای ۱-۴ و ۱-۵ را پس از ارائه گزارش کتبی پیمانکار و در صورت تایید آن , در اسرع وقت انجام دهد .( طبق نیاز کارفرما )

۴-۸ کارفرما متعهد می گردد به هیچ عنوان اقدام به شکستن پلمپ دستگاه های تحت الحمایه پیمانکار را ننماید .

۴-۹ مشاوره با پیمانکار در مورد هر گونه تغییر و تحول و یا خرید , نصب و راه اندازی هر گونه تجهیزات مرتبط کامپیوتری.

تبصره ۶: کلیه دستگاهها و تجهیزات جانبی که توسط پیمانکار تهیه , نصب و راه اندازی گردد ؛  تحت پوشش تعمیر و نگهداری قرار خواهند گرفت و هیچ گونه مبلغی جهت ارائه خدمات تا انتهای قرارداد در خصوص تجهیزات جدید اعمال نخواهد شد .

تبصره ۷ : کلیه دستگاه ها وتجهیزات جانبی که راساً توسط کارفرما تهیه , نصب و راه اندازی گردد ( در صورت نیاز ) طی توافق جداگانه و بر اساس یک الحاقیه جدید که به امضاء طرفین قرارداد خواهد رسید , تحت پوشش تعمیر و نگهداری قرار خواهند گرفت.

 ماده پنجم – مبلغ قرارداد

۵-۱ حق الزحمه پیمانکار در قبال خدمات مندرج در این قرارداد , ماهیانه  ……………………………….. ریال ( …………………………………..  ریال ) بصورت خالص می باشد که در انتهای هر ماه توسط کارفرما پرداخت می گردد .

۵-۲-حق الزحمه ماه اول به مبلغ …………………………….. ریال ( ……………………………… ریال ) پس از امضاء قرارداد و پیش از آغاز کار به پیمانکار پرداخت می گردد .

۵-۳ مبلغ قرارداد در محدوده شهر تهران وآدرس تعیین شده منظور گردیده است و ارائه خدمات در خارج از شهر تهران مشمول تأمین وسیله نقلیه و یا پرداخت هزینه ایاب و ذهاب از طرف کارفرما خواهد بود .

۵-۴ مبلغ قرارداد شامل قطعات مصرفی و تعویضی نمی باشد و هزینه قطعات تعویضی و لوازم مصرفی , طی صورتحساب جداگانه ای از طرف پیمانکار اعلام می گردد و بدیهی است کارفرما طبق ماده ۴-۵ عمل خواهد نمود .

ماده ششم – تجهیزات , دستگاه ها و سیستم های موضوع قرارداد

۶-۱ لیست اولیه تجهیزات سخت افزاری مشمول قرارداد , در پیوست شماره یک مشخص گردیده است و لیست نهائی از کلیه نرم افزارها و سخت افزارهای مورد توافق در صورتجلسه تنظیمی بین نمایندگان پیمانکار و کارفرما مشخص خواهد شد.

ماده هفتم – فسخ قرارداد

۷-۱ هر یک از طرفین قرارداد می توانند در هر زمان بنا به ضرورت و با اعلام کتبی مبنی بر دلیل فسخ قرارداد , طی مدت پانزده روز نسبت به فسخ قرارداد و تصفیه حساب اقدام نمایند.

ماده هشتم – قوه قهریه ( فورس ماژور )

۸-۱ هرگاه اجرای تعهدات مندرج در این قرارداد به سبب بروز یکی از مصادیق قوه قهره , نه تنها برای هر یک از طرفین بلکه برای هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر نیز غیر ممکن شود طرفین می توانند با اعلام کتبی ؛ طی مدت پانزده روز به مدت قرارداد افزوده یا آن را فسخ نمایند (در صورت فسخ قرارداد بعلت فورس ماژور , طرفین قرارداد هیچ گونه ادعایی من جمله خسارت نخواهند داشت).

ماده نهم – حق واگذاری

۹-۱ پیمانکار به هیچ وجه بدون جلب موافقت کتبی ( کارفرما ) حق واگذاری تمام یا قسمتی از قرارداد را به مؤسسات دیگر ندارد ؛ در صورت انجام این امر قرارداد به خودی خود فسخ شده تلقی می گردد و علاوه بر آن ( پیمانکار ) محق به دریافت هیچ گونه مبلغی بابت خدمات انجام شده ( به جز آنچه قبلاً دریافت نموده ) نخواهد بود.

 ماده دهم – سایر شرایط

۱۰-۱ در صورت عجز پیمانکار در انجام تعهدات خود در طول مدت قرارداد , حق فسخ را برای کارفرما طبق ماده ۷-۱ محفوظ می دارد .

۱۰-۲ پیمانکار محرم کارفرما می باشد و فایل هایی که در اختیار پیمانکار قرار می گیرد ( به هر صورت ) می بایست نسبت به حفظ و نگهداری آن نهایت سعی انجام گیرد و هر گونه سوء استفاده از آنها ( اگر ثابت شود از سوی پیمانکار بوده ) خیانت در امانت محسوب شده و عواقب آن متوجه پیمانکار خواهد بود .

۱۰-۳ کلیه کسورات قانونی مرتبط با قرارداد بعهده پیمانکار می باشد .

۱۰-۴ خسارات عمدی و یا ناشی از قصور کارفرما در بهره برداری از سیستم به عهده کارفرما خواهد بود .

۱۰-۵ خسارات ناشی از تعمیرات انجام شده توسط افراد متفرقه , بعهده کارفرما می باشد .

۱۰-۶ پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از آتش سوزی , زلزله , سیل و حوادث غیر مترقبه ندارد .

۱۰-۷ خسارات ناشی از حمل و نقل سیستم های موضوع قرارداد توسط کارفرما یا افراد متفرقه , بعهده کارفرما می باشد .

ماده یازدهم – نشانی طرفین

۱۱-۱ نشانی طرفین قرارداد همان است که در قرارداد اعلام گردیده ؛ و هر یک از طرفین در صورت تغییر آدرس , مکلفند ظرف سه روز نشانی جدید را کتباً به طرف مقابل ابلاغ نمایند و تا زمانی که نشانی جدید ابلاغ نگردیده , ارسال اوراق به نشانی قبلی به عمل خواهد آمد .

ماده دوازدهم – حل اختلاف

۱۲-۱ کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد و یا تعبیر و تفسیر مندرجات و مفاد آن بین قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طریق مذاکره حل و فصل نمود با داوری و حکمیت آقا/ خانم/ موسسه یا شرکت ………………………………….. بررسی و تصمیم داور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده سیزدهم – تبادل پیمان

۱۳-۱ این قرارداد در ۱۳ ماده و ۷  تبصره و ۱ برگ پیوست و در دو نسخه واحدالمتن و اعتبار تنظیم ومبادله شد که هر نسخه در حکم واحد بوده و مفاد آن برای طرفین لازم الاجراء والاتباع است . 

امضا کارفرما                                                                      امضا پیمانکار

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند