نمونه قرارداد کار – استخدام مدرس

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

۱- مشخصات طرفین

۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ……………………………………………. فرزند …………………………… شماره شناسنامه(ش.ش) …………………………….. شماره ثبت …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………….کد پستی ………………………….. .

۲-۱ کارمند

آقا / خانم ……………………………………. فرزند ………………………. متولد ……………………….. شماره شناسنامه(ش.ش) ……………………. شماره ملّی ………………………… میزان تحصیلات ……………………. نوع و میزان مهارت ……………………………. به نشانی ………………………………………………………………………….. کد پستی ………………………………. .

۲- نوع قرارداد 

  • قرارداد غیرموقت یا دائمی
  • قرارداد موقت یا مدت معین
  • قرارداد معین
  • قرارداد آزمایشی
  • قرارداد آموزشی

۳- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که مدرس به آن اشتغال می یابد 

مدرس ملزم به تدریس دروس ارائه شده در هر ترم مطابق با چارت آموزشی که متعاقباً از طریق آموزش دانشکده ارائه می شود، می باشد و می بایست متعهد به موارد ذیل باشد:

۱-۳ چنانچه برخی از جلسات به علل موجه عدم حضور مدرس تشکیل نشود، مدرس مکلف است با اطلاع قبلی آموزش دانشکده جلسات تشکیل نشده را به نحو مقتضی جبران نماید و حق التدریسی اضافی دریافت ننماید.

۲-۳ در صورت حضور مدرس و عدم تشکیل جلسات درس به عللی خارج از اراده و بدون اطلاع قبلی، به منظور جبران جلسات تشکیل نشده، دانشکده می تواند با توافق مدرس نسبت به اضافی حق التدریس اقدام نماید.

۳-۳ مدرس می بایست نسبت به آیین نامه های آموزشی علم و اطلاع داشته باشد، و شرایط عمومی قرارداد و کلیه مقررات حاکم و جاری دانشگاه جزء لاینفک این قرارداد بوده، رعایت آن ها الزامی است.

۴-۳ مدرس محق به واگذاری کلی یا جزئی کلاس ها به سایر اساتید نمی باشد، مگر اینکه در موارد ضروری و غیر قابل اجتناب با اطلاع قبلی و هماهنگی دانشکده.

۴- محل انجام کار 

محل برگزاری کلاس ها دانشکده ………………………… دانشگاه ……………………………… به نشانی ……………………………………………………………………….. می باشد .

۵- تاریخ انعقاد قرارداد 

………………………………………….

۶- مدت قرارداد : ………………………

۷- ساعات کار : ……………………….

 ( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود اما کم تر از آن مجاز است).

۸- حق السعی :

۱-۸ مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …………………………….. ریال (حقوق ماهیانه …………………………………… ریال).

۲-۸ پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص مدرس ……………………………………..ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

۳-۸ شرح سایر مزایا و امتیازات …………………………………………… .

۹- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره ………………………… شعبه ……………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

۱۰- بیمه :

به موجب شماره بیمه …………….. کارگر در تاریخ …………………. تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

۱۱- عیدی و پاداش سالانه 

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲- حق سنوات یا مزایای پایان کار 

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

۱۳- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد 

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ …………………………………… پرداخت نماید.

۱۴- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

۱۵- این قرارداد در …….. نسخه و …………. صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ……… قرار خواهد گرفت.

 

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان                                            محل امضاء و اثر انگشت مدرس

 

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند