نمونه قرارداد تولید و فروش قطعه

این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد  فروشنده نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ............. ...