صفحه اصلی » قراردادها » قراردادهای خدمات صنعتی

قراردادهای خدمات صنعتی

نمونه قرارداد پیمانکاری برق صنعتی

۱. مشخصات طرفین قرارداد ۱. ۱ مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ……………………………… به مدیریت/ نمایندگی …………………………… به شماره ملّی/ شماره ثبتی ………………. به نشانی ………………………………………………………………… شماره تلفن ثابت ………………………. و شماره همراه ……………………….. می باشد. ۱. ۲ مشخصات پیمانکار : آقا/ خانم/ شرکت ………………………………. به مدیریت/ نمایندگی ………………………… به

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد نگهداری، راهبری و تعمیرآسانسور

این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ……………….. که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ………………..از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد تولید و فروش قطعه

این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ……………….. که از این پس اختصاراً در این قرارداد  فروشنده نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ……………….. از طرف دیگر که از این پس  خریدار نامیده می شود،

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد مشاوره مهندسی کیفیت مواد

خانم/ آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ……………….. که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ………………..از طرف دیگر که از این پس مشاور نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد تعمیرات ماشین آلات مشغول به کار

این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت …………………………….. به شماره ملی / ثبت ………………….. که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت ………………………………. به شماره ملی / ثبت ………………….. از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود،

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد نصب و راه اندازی تأسیسات برقی

این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ……………….. که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ………………..از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد خرید و نصب آسانسور (بالابر)

این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ……………….. که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ……………….. از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود،

ادامه مطلب »

نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه های صنعتی

این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ……………….. که از این پس اختصاراً در این قرارداد متعهد له نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ………………..از طرف دیگر که از این پس متعهد نامیده می شود،

ادامه مطلب »
سبد خرید