نمونه قرارداد انتقال/ واگذاری حواله خودرو

ماده ۱ – طرفین قرارداد

۱-۱- انتقال دهنده/انتقال دهندگان ……………………………………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………………. صادره از ………………….. متولد سال ……………… دارای کدملی ………………….. ساکن ………………………………………………………….. کد پستی …………………. تلفن ………………………………..  اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ……………………………………… به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

 ۱-۲ – انتقال گیرنده/ انتقال گیرندگان …………………………………………………. فرزند ……………………….. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ……………… صادره از …………………. متولد سال ……………… دارای کدملی ……………………… ساکن ……………………………………………………………………..   کد پستی ……………………… تلفن ………………………………..  اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ……………………………. به موجب ………………………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

ماده ۲- موضوع و مشخصات مورد معامله

انتقال و واگذاری کلیه حقوق قانونی و تعهدات موضوع ثبت نام یک دستگاه خودرو سواری از نوع …………………….. به رنگ …………………… مدل ………………….. به شماره درخواست ……………………….. مورخ …………………….. نزد شرکت …………………. با شرایط مندرج در برگه پذیرش به خریدار/ (انتقال گیرنده) و بطوری که ایشان (انتقال گیرنده) مجاز و مختار است حقوق و تعهدات موضوع ثبت نامی را به هر گونه که تمایل دارد استیفا کند و یا به دیگری واگذار کند.

ماده ۳- ثمن معامله

ثمن معامله عبارت است از ( …………………………………………………… ریال ) نقداً / طی چک شماره …………………………….. عهده بانک ………………..  شعبه ……………………… کد ………………… از سوی انتقال گیرنده به انتقال دهنده پرداخت گردید.

ماده ۴- سایر شرایط

۴-۱- انتقال دهنده و انتقال گیرنده حق هر گونه اعتراض و ادعا و کلیه خیارات را از خود سلب و ساقط نمودند.

۴-۲- همچنین انتقال دهنده  تعهد می نماید در صورت کشف هرگونه فساد که ناشی از فعل و اقدامات وی باشد به مراجع قانونی و شرکت …………………………… پاسخگو باشد.

۴-۳- با تنظیم این قرارداد ، فروشنده پس از واگذاری کلیه حقوقات خود حق مراجعه بعدی و دریافت المثنای حواله مورد معامله را از خود سلب و ساقط می نماید .

۴-۴- سایر شرایط مقرره به شرح مفاد برگ پذیرش سفارش مشتری خواهد بود .

ماده ۵- نسخ و تصدیق قرارداد

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۵ ماده و ……… نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

 

                      محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان                                         نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

                  محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران                                               نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند