نمونه قرارداد کار – استخدام گرافیست

ین قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

۱- مشخصات طرفین 

۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ………………………………….. فرزند …………………….. شماره شناسنامه(ش.ش) ……………….. شماره ثبت ……………… به نشانی ……………………………………………………………. کد پستی ……………………………….. .

۲-۱ کارگر/کارمند

آقا / خانم …………………………………. فرزند ………………………….. متولد ……………………… شماره شناسنامه(ش.ش) ………………… شماره ملّی ……………… میزان تحصیلات ………………… نوع و میزان مهارت ………………………………. به نشانی ………………………………………………………………………………… کد پستی ……………………………. .

۲- نوع قرارداد 

  • قرارداد غیرموقت یا دائمی
  • قرارداد موقت یا مدت معین
  • قرارداد معین
  • قرارداد آزمایشی
  • قرارداد آموزشی

۳- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد 

موضوع قرارداد مرتبط با طراحی گرافیک برند شرکت …………………………… می باشد و گرافیست ملزم به انجام تعهدات و وظایف ذیل می باشد:

۱-۳ گرافیست متعهد می گردد در صورت دریافت تمام داده ها و ایده ها و سایر مطالب و موارد مورد نیاز، موضوع قرارداد را در مدت تعیین شده در ماده ۶ به کارفرما تحویل نماید.

۲-۳ گرافیست متعهد می گردد حداکثر تا …………. اتود و مدل طراحی نماید و تحویل کارفرما دهد. در صورت عدم تأیید هیچ یک از طرح ها، مجدداً ظرف مدت … روز کاری مدل یا اتودی دیگر را طراحی می کند و به کارفرما تحویل می دهد و در صورت عدم تأیید مجدد در مرحله دوم، مبلغ پیش پرداخت که معادل ……….. درصد از مبلغ کل قرارداد می باشد را بعنوان حق الزحمه موارد طراحی شده دریافت می کند و این امر به منزله پایان قرارداد تلقی خواهد شد. در این صورت (عدم تأیید هیچ یک از طرح ها از سوی کارفرما) کارفرما حق استفاده از ایده ها و طرح های ارائه شده توسط طراح را ندارد.

۳-۳ کلیه اطلاعاتی که توسط کارفرما بعنوان اطلاعات محرمانه در اختیار گرافیست قرار می گیرد، ار سوی گرافیست محرمانه تلقی می گردد و ایشان موظف و متعهد به حفظ و نگهداری اطلاعات داده شده می باشد.

۴-۳ گرافیست حق واگذاری موضوع قرارداد را بدون اجازه کتبی کارفرما را جزئاً یا کلاً به سایرین ندارد.

۵-۳ گرافیست از مفاد قانون حمایت از پدیدآورندگان اطلاع کامل دارد و مکلف است در کار خود رعایت حقوق اشخاص ثالث ناشی از قانون مزبور را از هر جهت بنماید و در صورتی که از ناحیه شخص ثالث در رابطه با قانون مزبور ادعا و یا مطالبه حقی شود مسئولیت پاسخگوئی و جبران خسارت شخص ثالث و خسار احتمالی کارفرما از این حیث به عهده گرافیست خواهد بود.

۴- محل انجام کار 

با عنایت به ماهیت کار که از نوع دورکاری می باشد، الزامی به حضور گرافیست در محل شرکت وجود ندارد و ایشان صرفا در مواقعی که نیاز شود می بایست در دفتر اصلی شرکت به آدرس ……………………………………………………………….. حضور یابد.

۵- تاریخ انعقاد قرارداد 

………………………………………….

۶- مدت قرارداد : …………………….

۷- ساعات کار : ……………………….

 ( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کم تر از آن مجاز است).

۸- حق السعی 

۱-۸ مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …………………………………… ریال (حقوق ماهیانه ………………………………………. ریال).

۲-۸ پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند ………………………………….. ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

۳-۸ شرح سایر مزایا و امتیازات …………………………………………… .

۹- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره …………………………. شعبه ……………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

۱۰- بیمه 

به موجب شماره بیمه ………………………………… کارگر در تاریخ ……………………………………. تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

۱۱- عیدی و پاداش سالانه 

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲- حق سنوات یا مزایای پایان کار 

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

۱۳- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد 

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ …………………………………… پرداخت نماید.

۱۴- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

۱۵- این قرارداد در ……………. نسخه و ……………. صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ……………….. قرار خواهد گرفت.

 

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان                                        محل امضاء و اثر انگشت گرافیست

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند