نمونه قرارداد مشاوره مهندسی کیفیت مواد

خانم/ آقای / شرکت ………………………… به شماره ملی / ثبت ……………….. که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شود و خانم/ آقای / شرکت …………………………. به شماره ملی / ثبت ………………..از طرف دیگر که از این پس مشاور نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده ۱ : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از انجام خدمات مشاوره ای کارشناسی در امور مرتبط با مهندسی کیفیت و مواد پلیمری مصرفی شرکت.

ماده ۲ : زمان قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ ……………………. لغایت …………………………. به مدت ……………ماه می باشد و میزان ساعات حضور مشاور حسب نیاز از طریق شرکت …………………. اعلام خواهد شد.

ماده ۳ : تعهدات مشاور

۱-۳- مشاور تعهد می نماید اطلاعاتی را که در جریان امور محوله به دست می آورد محرمانه تلقی کرده و از افشای آن خودداری نماید.

۲-۳- مشاور موظف است نسبت به ارائه و انجام خدمات مورد توافق نهایت دقت و امانت را به کار برد.

ماده ۴ : تعهدات کارفرما

۱-۴- کارفرما موظف است نسبت به کارکرد مورد تأیید مشاور ساعتی معادل ………………………………. ریال پس از کسر ۵% مالیات پرداخت نماید.

۲-۴- کارفرما موظف است امور پشتیبانی و لوازم اعم از خدمات اداری و پشتیبانی ( ارسال فاکس، نامه ها و ترابری و … ) را به منظور انجام پروژه های محوله به مشاور را با هماهنگی و نظر وی انجام دهد.

ماده ۵: ماده یازده اقامتگاه و شماره تماس طرفین 

کارفرما :

پیمانکار :

تبصره ۱: طرفین قرارداد ملزم هستند در صورت تغییر آدرس حداکثر ظرف ده روز نشانی جدید خود را کتباً به اطلاع یکدیگر برسانند ، در غیر اینصورت کلیه مراسلات ، آگهی ها و اخطارهای  قانونی به آدرس سابق نافذ و معتبر خواهد بود .

این قرارداد در ۵ ماده و شش بند در دو نسخه تنظیم و بعد از امضا هرکدام حکم واحد را دارد.

 

                                شرکت                                                                            مشاور

 

همراه شما هستیم...

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در pinterest
Pinterest
اشتراک گذاری در twitter
Twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در telegram
Telegram

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند